KSKE 6 CoE 147/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6CoE/147/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210217478 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210217478.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, so sídlom v Košiciach, Bardejovská 6, IČO: 31 701 914, zast. JUDr. Petrom Fraitom, advokátom, so sídlom v Košiciach, Garbiarska 5, proti povinnej: Q. O., rod. K., nar. XX.X.XXXX, bytom v S., Z. XX, o vymoženie 33,53 Eur s prísl., o odvolaní povinnej proti uzneseniu Okresného súdu Košice II, č. k. 39Er/1956/2010-22 zo dňa 6.9.2011

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením súd prvého stupňa uložil povinnej, aby v lehote 15 dní od doručenia výzvy zaplatila súdny poplatok za konanie o námietkach proti exekúcii vo výške 66 Eur podľa pol. č. 13 písm. b/ sadzobníka súdnych poplatkov.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie povinná. Z obsahu odvolania vyplýva, že navrhla uznesenie zmeniť tak, aby trovy exekúcie, vrátane trov konania o námietkach exekúcie, znášal súd. Namietala, že začatie exekučného konania bolo chybou Okresného súdu Košice II, ktorý jej nedoručil riadne exekučný titul, a navyše došlo vinou súdu k strate predmetného spisového materiálu. V exekučnom konaní sa úspešne bránila, pretože jej námietkám bolo vyhovené. Prvostupňový súd uznesením č.k. 39 Er/1956/2010-20 zo dňa 25.7.2011 exekúciu zastavil podľa ust. § 50 ods. 5 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti. Náhradu trov súdnej exekútorke nepriznal. Pri rozhodovaní o trovách exekúcie sa súd prvého stupňa nezaoberal trovami povinnej, a to ani v uznesení zo dňa 19.1.2011 a ani v uznesení zo dňa 25.7.2011. Návrh na vykonanie exekúcie bol podaný neoprávnene, a tak bola nútená vynaložiť na obranu voči nezákonnej exekúcii náklady spočívajúce v súdnom poplatku za podané námietky. Ust. § 203 ods. 1 Exekučného poriadku nezužuje povinnosť náhrady trov exekúcie len vo vzťahu k nevyhnutným nákladom súdneho exekútora, ale aj na ostatné náklady, a to aj náklady povinného. Exekučný poriadok výslovne neupravuje možnosť nahradiť trovy exekúcie povinnému, ale ani túto možnosť priamo nevylučuje. Z vyššie uvedených dôvodov vyplýva, že jej vznikol nárok na náhradu trov exekúcie. Vzhľadom na skutočnosť, že z celého konania je zrejmé, že chybu zapríčinil Okresný súd Košice II (tým, že riadne nedoručil exekučný titul a je zodpovedný za stratu spisového materiálu) , v konečnom dôsledku by mal trovy exekúcie, vrátane trov konania o námietkach proti exekúcii, znášať súd.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie povinnej bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods.2 O.s.p. v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods.1, 3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie povinnej nie je dôvodné.

Uznesenie súdu prvého stupňa je vo výroku vecne správne, preto ho odvolací súd v zmysle ust. § 219 ods.1 O.s.p. potvrdil.

Na zdôraznenie správnosti napadnutého uznesenia a k odvolacím námietkam povinnej odvolací súd uvádza nasledovné:

Odvolací súd z obsahu spisu zistil, že na základe žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie súd prvého stupňa dňa 28.7.2010 udelil súdnej exekútorke poverenie na vykonanie exekúcie. Povinná vzniesla námietky proti exekúcii dňa 19.11.2010, ktorým súd prvého stupňa uznesením č.k 39Er/1956/2010-14 zo dňa 19.1.2011 vyhovel a uznesením č.k 39Er/1956/2010-20 zo dňa 25.7.2011 exekúciu zastavil a náhradu trov súdnej exekútorke nepriznal. Obe uznesenia nadobudli právoplatnosť. Následne napadnutým uznesením zaviazal povinnú na zaplatenie súdneho poplatku za konanie o námietkach proti exekúcii.

Podľa ust. § 2 ods. 1 písm. a/ zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, poplatníkom je navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu.

Podľa ust. § 5 ods. 1 písm. a/ cit. zákona, poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.

Podľa ust. § 8 ods. 1 cit. zákona, poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.

Podľa položky č. 13 písm. b/ Sadzobníka súdnych poplatkov za konanie súdu o námietkach proti exekúcii vykonávanej podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov sa platí súdny poplatok vo výške 6% z vymáhaného nároku, najmenej 66 eur a najviac 16.596,50 eura.

Z vyššie citovaných ustanovení vyplýva, že povinnosť zaplatiť súdny poplatok za konanie súdu o námietkach proti exekúcii vznikla osobe, ktorá podala námietky proti exekúcii, teda povinnej, a to dňom podania tohto návrhu. Nakoľko povinná nie je oslobodená od platenia súdnych poplatkov v zmysle ust. § 138 O. s. p. a nie je oslobodená ani zo zákona ( zákon č. 71/1992 Zb ) , správne postupoval súd prvého stupňa, pokiaľ povinnej uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok, pričom správne určil aj výšku súdneho poplatku.

Povinnou namietaná skutočnosť, že v konaní bola úspešná, a preto ju nemožno zaviazať na zaplatenie súdneho poplatku, je bez právneho významu a nemá vplyv na vznik, resp. na zánik jej poplatkovej povinnosti. Poplatok za konanie o námietkach sa totiž platí bez ohľadu na rozhodnutie o týchto námietkach, teda aj v prípade, že námietkam bolo vyhovené.

Úhradou súdneho poplatku vzniknú povinnej trovy konania, ktorých náhradu môže uplatniť v exekučnom konaní, pretože o jej trovách exekučného konania doposiaľ nebolo rozhodnuté.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd v zmysle ust. § 219 ods.1 O.s.p. potvrdil napadnuté uznesenie.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne (§ 3 ods.9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.