KSKE 6 S 127/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 127/2012

KS v Košiciach, dátum 27.09.2012, sp.zn. KSKE 6 S 127/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/127/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7712204115 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7712204115.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu M.. O. B., bytom Ú. XXX, proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu SR, Vazovova 2, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného č. 1/223/17379-110304/2010/992517- r, č. 1/223/17381-110307/2010/992517-r, č. 1/223/17381-110308/2010/992517- r, č. 1/223/17381-110309/2010/992517-r, č. 1/223/17379-110311/2010/992517- r, č. 1/223/17382-110316/2010/992517-r, č. 1/223/17382-110317/2010/992517- r, č. 1/223/17382-110318/2010/992517-r, č. 1/223/17382-110319/2010/992517-r, č. 1/223/744-2888/2010/999608-r, č. 1/223/745-2891/2010/999608-r, č. 1/233/748-2904/2010/999608-r, č. 1/233/749-2909/2010/999608-r, č. 1/223/746-2896/2010/999608-r, č. 1/233/747-2900/2010/999608-r, č. 16334-86676/2011/999525-r, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 13.03.2012 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti šestnástich rozhodnutí žalovaného uvedených v záhlaví tohto uznesenia, ktorými tento potvrdil rozhodnutia prvostupňového orgánu Daňového úradu Z., ktorý podľa ustanovenia § 35 ods.4 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov uložil daňovému subjektu pokuty spolu vo výške 1062,88 eur (16 x 66,38 eur) za zdaňovacie obdobia od IV. štvrťroku 2005 po II. štvrťrok 2009 za podania daňových priznaní po lehote ustanovenej podľa § 78 ods.1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a za zdaňovacie obdobie 2010 za podanie daňového priznania po lehote stanovenej podľa § 49 ods.2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 8 ods.1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.

Výška súdneho poplatku z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby je 66,-- eur (položka 10 písm.a) Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov) .

Výzvou zo dňa 03.07.2012, doručenou žalobcovi dňa 23.07.2012, bol tento vyzvaný, aby v zákonnej 10-dňovej lehote, t.j. do dňa 02.08.2012, uhradil predpísaný súdny poplatok vo výške 1.056,-- eur (16 x 66,-- eur) .

Žalobca v určenej lehote súdny poplatok neuhradil.

Podľa § 10 ods.1 citovaného zákona ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, odvolania alebo dovolania, súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote desiatich dní od doručenia výzvy, ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

Podľa § 10 ods.3 citovaného zákona súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak poplatník zaplatí súdny poplatok do konca lehoty na podanie odvolania.

Keďže žalobca neuhradil súdny poplatok v zákonom stanovenej lehote, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle ustanovenia § 146 ods.1 písm.c) , § 246c O.s.p., podľa ktorých žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach. V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podľa (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.