KSKE 6 S 143/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/143/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200974 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200974.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: H.. H.. A. J., nar. XX.XX.XXXX, J. Č.. XX, F.A., zast. spoločnosťou IURISTICO s.r.o., Štefánikova 26, 040 01 Košice, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru, úrad boja proti organizovanej kriminalite, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, v konaní o žalobe žalobcu proti rozhodnutiu žalovaného č. PPZ-BOK-P-72-002/2011 zo dňa 12.08.2011, takto

r o z h o d o l :

Krajský súd v Košiciach p o s t u p u j e vec Krajskému súdu v Bratislave.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 07.11.2011, podanou na poštovú prepravu v ten istý deň a doručenou na Krajský súd v Košiciach dňa 09.11.2011 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia riaditeľa úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru zo dňa 12.08.2011, č. PPZ-BOK-P-72-002/2011, ako aj disciplinárneho rozkazu č. 12 zo dňa 09.06.2011 riaditeľa odboru Východ úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru a vrátenia veci riaditeľovi odboru Východ úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru na nové konanie a rozhodnutie. Zároveň navrhol uložiť žalovanému povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania.

Podľa ust. § 244 ods. 1 O.s.p. v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.

Podľa ust. § 103 O.s.p., použitého na základe ust. § 246c ods. 1, veta prvá O.s.p., kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Podľa ust. § 11 ods. 1 O.s.p., použitého na základe ust. § 246c ods. 1, veta prvá O.s.p., konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania, a trvá až do jeho skončenia.

Podľa ust. § 246 ods. 1 O.s.p., na preskúmavanie rozhodnutí a postupov sú vecne príslušné krajské súdy, ak zákon neustanovuje inak.

Podľa ust. § 246a ods. 1 O.s.p., miestne príslušným je súd, v ktorého obvode má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmava, ak nie je ustanovené inak. Ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, okrem ústredných orgánov štátnej správy, miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode je všeobecný súd navrhovateľa.

Podľa ust. § 250 ods. 4 O.s.p. pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní je žalovaným správny orgán, ktorý rozhodol v poslednom stupni.

Podľa ust. § 243 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov v platnom znení odvolacím orgánom je najbližšie nadriadený orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.

Podľa ust. § 250d ods. 2 O.s.p, ak predseda senátu zistí, že súd nie je vecne alebo miestne príslušný, postúpi vec uznesením príslušnému súdu.

V uvedenej veci bolo z obsahu žaloby, na základe hore citovaných zákonných ustanovení zistené, že na konanie je vecne príslušný krajský súd a keďže žalovaný správny orgán, ktorého rozhodnutie sa preskúmava je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy (§ 11 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy) má podľa § 39 ods. 3 zák. č. 575/2001 Z.z., sídlo v Bratislave a pretože miestna príslušnosť sa určuje podľa sídla tohto žalovaného orgánu, bude na konanie vecne a miestne príslušný Krajský súd v Bratislave, keďže v jeho obvode má žalovaný správny orgán sídlo.

Z vyššie uvedených dôvodov, nakoľko predseda senátu zistil, že tunajší súd nie je miestne príslušný na konanie, bude vec po právoplatnosti tohto uznesenia, postúpená miestne príslušnému Krajskému súdu v Bratislave.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu opravný prostriedok nie je prípustný (§ 202 ods.3 písm. a) a § 246c ods. 1, veta druhá O.s.p.) .