KSKE 6 S 153/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 153/2011

KS v Košiciach, dátum 11.01.2012, sp.zn. KSKE 6 S 153/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/153/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201000 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201000.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: C. Y. F., L.. X. S. XXXX, Š. G. S., právne zastúpený Mgr. Martinom Škamlom, Advokátska kancelária Škamla s.r.o., so sídlom Makovického 15, Žilina, proti žalovanému: Prezídium Policajného zboru, Úrad hraničnej a cudzineckej polície, Riaditeľstvo hraničnej polície Sobrance, so sídlom Štefánikova 10, Sobrance o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. p.: PPZ-HCP-SO3-185-008/2011 zo dňa 7. septembra 2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

V konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. p.: PPZ-HCP-SO3-185-008/2011 zo dňa 7. septembra 2011, súd vyzval žalobcu výzvou zo dňa 15. novembra 2011 zaplatiť súdny poplatok za návrh na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby (položka 10 a/ sadzobníka súdnych poplatkov) , v sume 66,- € v lehote 10 dní od doručenia výzvy. Zároveň bol vo výzve poučený o následkoch nezaplatenia súdneho poplatku.

Výzvu prevzal právny zástupca žalobcu dňa 22. novembra 2011.

Koniec lehoty na zaplatenie uvedeného súdneho poplatku pripadol na piatok dňa 2. decembra 2011. Žalobca do dnešného dňa súdny poplatok za žalobu nezaplatil.

Podľa ust. § 10 ods.1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a zákonné ustanovenie tunajší súd rozhodol tak ako je to uvedené vo výroku tohto uznesenia.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 246c a § 146 ods.1 písm. c/ O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, pretože konanie bolo zastavené.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. 757/2004 Z. z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa jeho doručenia, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.