KSKE 6 S 178/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 178/2011

KS v Košiciach, dátum 11.10.2012, sp.zn. KSKE 6 S 178/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/178/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201077 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201077.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu G.. H. G., nar. XX.XX.XXXX, právne zastúpený JUDr. Miroslavom Kráľom, advokátom so sídlom v Košiciach, Hraničná 12, bytom M. R. Štefánika 26, Brezno, proti žalovanému Katastrálnemu úradu v Košiciach, Južná trieda 82, Košice, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Xo37/2011/Ma-15 zo dňa 03.10.2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 07.12.2011 podanou osobne na Krajskom súde v Košiciach toho istého dňa sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. Xo 37/2011/Ma-15 zo dňa 03.10.2011.

Napadnutým rozhodnutím žalovaný podľa § 59 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení potvrdil rozhodnutie Správy katastra L. č. X-100/11-BJ zo dňa 01.07.2011, ktorým táto v zmysle ustanovenia § 59 ods.1 písm.a) a b) katastrálneho zákona opravila údaje katastra nehnuteľností uvedené v liste vlastníctva č. 221 v katastrálnom území R. tak ako uviedla vo výroku tohto rozhodnutia.

V správnom súdnictve preskúmavajú súdy zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov (§ 244 ods.1 O.s.p.) ; súdy preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov štátnej správy, pokiaľ im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, pričom ide o rozhodnutia vydané nimi v správnom konaní, ako aj ďalšie rozhodnutia, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb (§ 244 ods.2, 3 O.s.p.) .

V zmysle § 247 ods.2 O.s.p. pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní je predpokladom postupu podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p., aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť.

Žalobcom napadnuté rozhodnutie bolo vydané v správnom konaní. Podmienkou súdneho prieskumu rozhodnutia správneho orgánu vydaného v správnom konaní je nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú. Proti rozhodnutiu žalovaného je prípustné odvolanie v zmysle § 53 zákona o správnom konaní.

Z administratívneho spisu vyplýva, že žalobca proti rozhodnutiu prvostupňového správneho orgánu Správy katastra L. - O. č. X-100/11-BJ odvolanie nepodal. Katastrálny úrad v Košiciach ako odvolací správny orgán rozhodoval na základe odvolania podaného účastníkom konania Evanjelickým a cirkevným zborom R. so sídlom v R. č. 16, práv. zast. JUDr. Michalom Treščákom. Rozhodnutie žalovaného tak dňa 10.10.2011 (doručením rozhodnutia odvolateľovi) , nadobudlo právoplatnosť a stalo sa vykonateľným. Pretože žalobca proti napadnutému rozhodnutiu žalovaného nepodal odvolanie a predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, nie sú splnené podmienky pre jeho preskúmanie v konaní podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p.

Podľa § 250d ods.3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom.

Rozhodnutie žalovaného napadnuté žalobou zo dňa 07.12.2011 nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, preto súd podľa § 250d ods.3 O.s.p. konanie zastavil.

Výrok o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods.1 písm.c) použité v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.