KSKE 6 S 191/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/191/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200803 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200803.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu DREVO SK s.r.o., Veľká Bara, so sídlom Veľká Bara 5, IČO: 36 206 199, právne zastúpeného JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou so sídlom v Košiciach, Moldavská cesta 21/A, proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, Vazovova 2, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1020501/1/975613/2012 zo dňa 07.05.2012, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 11.07.2012 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 07.05.2012 č. 1020501/1/975613/2012, ktorým tento podľa § 48 ods.5 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 165 ods.2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdil dodatočný platobný výmer Daňového úradu D. T. zo dňa 29.12.2011 č. 738/230/34686/11/Var, ktorým podľa § 44 ods.6 písm.b) bod 1 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov nepriznal nadmerný odpočet na dani z pridanej hodnoty vo výške 26.277,-- eur za zdaňovacie obdobie september 2010 a určil vlastnú daňovú povinnosť v sume 1.436,22 eur za zdaňovacie obdobie september 2010.

Podľa § 8 ods.1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.

Výška súdneho poplatku z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby je 66,-- eur (položka 10 písm.a/ Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov) .

Výzvou zo dňa 25.07.2012, doručenou právnej zástupkyni žalobcu dňa 06.08.2012, bol tento vyzvaný, aby v zákonnej 10-dňovej lehote, t.j. do dňa 16.08.2012, uhradil predpísaný súdny poplatok.

Žalobca v určenej lehote súdny poplatok neuhradil.

Podľa § 10 ods.1 citovaného zákona ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, odvolania alebo dovolania, súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote desiatich dní od doručenia výzvy, ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

Podľa § 10 ods.3 citovaného zákona súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak poplatník zaplatí súdny poplatok do konca lehoty na podanie odvolania.

Keďže žalobca neuhradil súdny poplatok v zákonom stanovenej lehote, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle ustanovenia § 146 ods.1 písm.c) , § 246c O.s.p., podľa ktorých žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach. V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podľa (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.