KSKE 6 S 19650/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/19650/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010233913 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010233913.5

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Mihalčinovej a členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Pavla Naďa, v právnej veci žalobkyne: T. X. Q. G. W.Á. o v , X. U. Č.. XX, zastúpenej: N.. L. X., X. U. Č.. XX, proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, Bratislava, pracovisko Košice, Zásielska 2, o p r e s k ú m a n i e zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. AA/2010/02046 zo dňa 14.05.2010, takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a.

Žalobkyni n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobkyňa včas podanou žalobou žiadala preskúmavané rozhodnutie žalovanej č. AA/2010/02046 zo dňa 14.05.2010, ktorým podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. bolo potvrdené rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v L., detašované pracovisko I. č. 2/2010/08830/3 zo dňa 15.03.2010, ktorým bola zamietnutá jej žiadosť o rodičovský príspevok pri riadnej starostlivosti o dieťa do 6 rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa L. X., B.. XX.XX.XXXX sa nepovažuje za dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý si vyžaduje osobitnú starostlivosť zrušiť a podľa okolnosti aj rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa ako nezákonné, lebo napadnuté rozhodnutie správneho orgánu trpelo takými vadami, že nie je v súlade so zákonom a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. Zároveň si uplatnila náhradu trov konania.

V dôvodoch žaloby uviedla, že nesúhlasí nielen s rozhodnutím správneho orgánu, ale ani s posudkom č. AA/2010/02163 zo dňa 14.05.2010, ktorý tvorí súčasť rozhodnutia a je podkladom k jeho vydaniu. Pokladá ho za nesprávny, nezákonný a s poukazom na ustanovenie § 247 ods. 1 O.s.p. tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím správneho orgánu a bola poškodená, a preto žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia. Napadnuté rozhodnutie vrátane posudku napadá v celom rozsahu.

Nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu vidí v tomto:

1. prvostupňový správny orgán vydal rozhodnutie č. 2/2010/08830/3 zo dňa 15.03.2010 a posudok č. L. zo dňa 12.03.2010

2. proti tomuto rozhodnutiu podala odvolanie podaním z 26.03.2010

3. má za to, že treba považovať za náležitosť žaloby aj konkrétne tvrdenie uvedené v odvolaní z 26.03.2010 o tom, že bola ukrátená na svojich právach nezákonným rozhodnutím správneho orgánu vyplývajúcich z právneho predpisu.

Má za to, že bol porušený zákon a že konanie bolo vadné. V odvolaní poukázala na konkrétne skutočnosti, z ktorých vyvodzuje tvrdenie o porušení zákona a dôvody poskytnutia súdnej ochrany subjektívnym právom žalobkyne. Navrhuje, aby v zmysle § 250d O.s.p. bol súdu k dispozícii celý spisový materiál žalovaného, t. j. úplný žurnalizovaný a originálny spisový materiál správneho orgánu v danej veci včítane originálu dokladov a doručení rozhodnutí.

Má za to, že napadnuté rozhodnutie správneho orgánu je nepreskúmateľné pre nezrovnalosť alebo pre nedostatok dôvodov.

Nepreskúmateľnosť z dôvodu nezrozumiteľnosti v tejto veci je aj logická. Z rozhodnutí správnych orgánov nie je zrejmé, či a aké dôkazy boli v správnom konaní vykonané, ako prebiehalo konanie pred správnym orgánom, keď dôkazy sú v zrejmom rozpore so zisteniami, o ktoré sa výrok rozhodnutia opiera.

Nepreskúmateľnosť z nedostatku dôvodov v tejto veci z rozhodnutia správneho orgánu je nielen pre absolútny nedostatok odôvodňujúcej časti rozhodnutia, ale aj preto, že pre dané rozhodnutie správneho orgánu nebol dostatok dôvodov.

Má za to, že v správnom konaní neboli odstránené skutkové a právne nejasnosti, tieto neboli odstránené ani v rámci odvolacieho konania.

Navrhuje vykonať alebo opakovať dôkaz, ktorý je pre posúdenie zákonnosti rozhodnutia nevyhnutný.

V zmysle § 250i ods. 1 O.s.p. pri preskúmaní zákonnosti rozhodnutia je rozhodujúci skutkový stav a právny stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia. V zmysle § 250i ods. 3 navrhuje, aby súd prihliadal na vady konania, ktoré mohli mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia.

Navrhuje vykonať dôkazy, ak to bude nevyhnutné pre posúdenie odbornej otázky pre posúdenie otázky v čom je podstata výhrad žalobkyne proti rozhodnutiu správneho orgánu, alebo o ktoré výroky konanie žalovaného opiera svoju argumentáciu žalobkyňa a nezákonnosti rozhodnutia, alebo svoje tvrdenie, že bol poškodený na svojich právach.

Má za to, že správne rozhodnutie posúdilo vec po právnej stránke nesprávne, alebo že zistenie skutkového stavu, z ktorého vychádzalo správne rozhodnutie je v rozpore z obsahom spisu, alebo že zistenie skutkového stavu je nedostačujúce na posúdenie veci, teda že napadnuté rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo nedostatok dôvodov.

Má za to, že konanie pred správnym orgánom prvého stupňa trpelo tými istými vadami ako konanie pred odvolacím správnym orgánom.

Má za to, že rozhodnutie správneho orgánu nevycháza zo spoľahlivo zisteného stavu (§ 3 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb.) .

Vzhľadom na uvedené skutočnosti tvrdí, že bola na svojich právach ukrátený rozhodnutím správneho orgánu, a preto žiada, aby súd v zmysle § 247 O.s.p. preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia.

Na súdnom pojednávaní zástupca matky uviedol, že vypracovaný posudok z 12.03.2010 nebol odôvodnený, je absolútne nesprávny a nezodpovedá skutočnému stavu ohľadne posúdenia zdravotného stavu maloletého L. pred vydaním rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu. Posudkový lekár, ktorý vypracoval posudok je posudkovým lekárom, ale je internistom, teda nie je odborníkom imunológom a zrejme tento posudok vydal podľa pokynov pracovníkov prvostupňového správneho orgánu v I.. Posudkový lekár pri posudzovaní zdravotného stavu dieťaťa nemal k dispozícií úplnú zdravotnú dokumentáciu dieťaťa a dieťa vôbec nevyšetril. Prvostupňový správny orgán hoci na základe tohto posudku mohol vydať rozhodnutie, rozhodnutie nevydal, ale vyzval matku, aby sa dostavila na správny orgán a podala novú žiadosť o rodičovský príspevok s tým, že prvá žiadosť sa nebude brať do úvahy. Prvostupňový správny orgán vydal rozhodnutie dňa 15.03.2010. Ďalej poukázal na to, že po podaní žiadosti žalobkyňou o rodičovský príspevok bola vyzvaná, aby predložila imunologické vyšetrenie od príslušného špecializovaného lekára a podľa neho lehota, ktorá bola daná 15 dní, bola nepostačujúca na predloženie takejto lekárskej správy, ktorú skutočnosť napokon namietala aj príslušná odborná lekárka s tým, že správny orgán jej nemôže určovať dokedy má vykonať odborné vyšetrenie. Napokon uviedol aj to, že prvý posudok posudkového lekára z 12.03.2010 bol vydaný až potom, čo bola žalobkyňou predložená lekárska správa od odborného špecializovaného lekára na imunológiu.

Na pojednávaní zároveň predložil lekárske správy a to prepúšťaciu správu z hospitalizácie maloletého L. od 27.06 do 01.07.2011, od 22.03. do 25.03.2011 a lekársku správu z 21.11.2011. Uviedol, že maloletý od 01.09.2011 navštevuje prvý ročník základnej školy, učí sa dobre, ale zdravotné problémy pretrvávajú, z ktorého dôvodu je často vypísaný.

Žalovaný v písomnom vyjadrení navrhol žalobu zamietnuť z dôvodu, že preskúmavané rozhodnutie bolo vydané v súlade s platnými právnymi predpismi.

Popísal ako postupovali správne orgány v konaní a akým spôsobom bol v danej veci zisťovaný skutkový stav. Prvostupňový správny orgán o nároku na rodičovský príspevok rozhodol dňa 15.03.2010 a podkladom pre toto rozhodnutie bol posudok zo dňa 12.03.2010 č. PU X/XXXX/XXXXX-XXX/LE, podľa ktorého maloletý L. X., B.. XX.XX.XXXX nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý si vyžaduje osobitnú starostlivosť.

Posudkový lekár odvolacieho orgánu pri vydaní lekárskeho posudku zo dňa 14.05.2010 vychádzal z predložených lekárskych nálezov z imunoalergológie zo dňa 17.06.2009, 20.07.2009 a 10.03.2010. Uvedené odborné nálezy diagnostikujú stav u maloletého po protrahovanom kašli, opakovanej bronchitíde, (t. č. negatívny nález) , opakovanej rhinitíde a opakovaných zápalov horných dýchacích ciest. Zo zistených skutočnosti dospel k záveru, že maloletý L. X. nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci osobitnú starostlivosť podľa kapitoly X (choroby dýchacej sústavy J00-J99) a kapitoly III (určité poruchy imunitných mechanizmov (D80-D89) prílohy č. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Pojem osobitnej starostlivosť taxatívne vymedzuje príloha č. 2 kapitoly X zákona č. 461/2003 Z. z.. Posudkový lekár zhodnotil všetky predložené odborné nálezy a kontrolné vyšetrenia a aj na základe predloženej zdravotnej dokumentácie dieťaťa konštatoval, že nemá dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci si osobitnú starostlivosť.

Súd v konaní podľa druhej hlavy, piatej časti O.s.p. (§ 247 a nasl. O.s.p.) na nariadenom pojednávaní preskúmal žalobou napadnuté rozhodnutie v právnych medziach žaloby (§ 249 ods. 1 O.s.p.) , oboznámil sa s obsahom administratívneho spisu žalovaného ako aj prvostupňového správneho orgánu a dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná.

Podľa § 244 ods. 2 O.s.p. v správnom súdnictve preskúmavajú súdy zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, ako aj orgánov záujmovej samosprávy a ďalších právnických osôb, ako aj fyzických osôb pokiaľ im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy (ďalej len rozhodnutia a postup správnych orgánov ) .

Podľa § 247 ods. 2 O.s.p. pri rozhodovaní správneho orgánu vydaného v správnom konaní je predpokladom postupu podľa tejto hlavy, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa naň pripúšťajú nadobudlo právoplatnosť.

Žaloba musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napáda, vyjadrenie v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napáda, uvedenie dôvodov v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu a aký konečný návrh robí (§ 249 ods. 2 O.s.p.) .

Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia. Súd môže vykonať dôkazy nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia (§ 250i ods. 1 O.s.p.) .

Predmetom súdneho prieskumu môžu byť len tie námietky vznesené v žalobe (žalobné dôvody) , ktoré už boli uplatnené v odvolaní proti prvostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu a s ktorými sa musel žalovaný ako odvolací orgán vysporiadať vo svojom druhostupňovom rozhodnutí napadnutom žalobou. Inak by potom preskúmavacie súdne konanie nahrádzalo inštitút odvolacieho konania ako nevyhnutného predpokladu na podanie žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného súdom podľa druhej hlavy, piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Ide o ustálenú súdnu prax v rámci správneho súdnictva v Slovenskej republike charakterizovaného dispozičnou zásadou danou v § 249 ods. 2 O.s.p..

Z predložených administratívnych spisov správnych orgánov súd zistil, že prvostupňový správny orgán, t. j. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v L., Detašované pracovisko v I. rozhodnutím č. 2/2010/08830/3 zo dňa 15.03.2010 zamietol žiadosť žalobkyne o rodičovský príspevok pri starostlivosti o dieťa do 6. rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav z dôvodu, že zdravotný stav maloletého L. X., B.. XX.XX.XXXX sa nepovažuje za dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý si vyžaduje osobitnú starostlivosť. Pokladom pre vydanie rozhodnutia bol posudok č. PU X/XXXX/XXXXX-XXX/LE zo dňa 12.03.2010, podľa ktorého maloletý nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý si vyžaduje osobitnú starostlivosť podľa § 5 ods. 1 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Proti tomuto rozhodnutiu podala včas odvolanie žalobkyňa, v ktorom poukazovala na to, že nesúhlasí s tým, ako bol posudkovým lekárom posúdený zdravotný stav maloletého L., ako aj s celkovým postupom prvostupňového správneho orgánu.

Žalovaný rozhodnutím zo 14.05.2010 č. AA/2010/02046 podľa § 59 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. preskúmal rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu a rozhodol tak, že rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v L., J. pracovisko v I. č. 2/2010/08830/3 zo dňa 15.03.2010, ktorým bola žiadosť T. X. o rodičovský príspevok pri riadnej starostlivosti o dieťa do 6. rokov veku (L. X. B.. XX.XX.XXXX) zamietnutá z dôvodu, že zdravotný stav maloletého sa nepovažuje za dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý si vyžaduje osobitnú starostlivosť a podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. rozhodnutie potvrdila.

V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že konanie o rodičovskom príspevku sa začalo 26.10.2009 a výzvou z 27.10.2009 bola žiadateľka o rodičovský príspevok vyzvaná na odstránenie nedostatkov a doplnenia listinných dôkazov. Ďalšou výzvou z 11.11.2009 bola vyzvaná na predloženie výsledkov odborných lekárskych vyšetrení a to špecializovaného imunologického vyšetrenia, ktoré bolo potrebné na posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa, v ktorej bola uvedená lehota 15 dní na predloženie lekárskej správy. Žiadateľka správnemu orgánu oznámila, že požadovanú lekársku správu z odborného vyšetrenia v stanovenej lehote predložiť nemôže z dôvodu, že dieťa je choré, a preto správny orgán prerušil konanie vo veci. Na základe doložených lekárskych odborných vyšetrení z 10.03.2010 oddelenie posudkových činnosti posúdilo zdravotný stav maloletého a zistilo, že maloletý nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý si vyžaduje osobitnú starostlivosť - nespĺňa kritéria podľa prílohy č. 2,

kapitoly X zákona č. 461/2003 Z. z.. Tento posudok bol aj podkladom pre rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu.

Po podaní odvolania odvolací orgán v zaujme objektívneho posúdenia nároku na rodičovský príspevok vydal posudok na účely štátnych sociálnych dávok č. AA/2010/02163 zo dňa 14.05.2010. Posudkový lekár posúdil zdravotný stav maloletého podľa § 5 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. podľa kapitoly X (choroby dýchacej sústavy J00-J99) a kapitoly III (určité poruchy imunitných mechanizmov (D80-D89) prílohy č. 2 k zákonu č. 461/2003 Z. z.. Aj tento posudkový lekár po posúdení zdravotného stavu maloletého zistil, že maloletý L. sa lieči na opakované zápaly horných dýchacích ciest a kašeľ tak, ako to uviedol posudkový lekár v posudku č. PU X/XXXX/XXXXX-XXX/LE zo dňa 12.03.2010. Posudkoví lekári prvostupňového správneho orgánu, ako aj odvolacieho zhodne dospeli k tvrdeniu, že maloletý L. má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav v zmysle prílohy č. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. avšak nezávisle na vydaných posudkoch sa tiež stotožnili v tom, že dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav maloletého si nevyžaduje osobitnú starostlivosť podľa prílohy č. 2 zákona č. 461/2003 Z. z..

Žiadateľka si žiadosť o rodičovský príspevok podala 26.10.2009 s tým, že tento žiadala priznať od 19.11.2009. Nárok na rodičovský príspevok na základe žiadosti o rodičovský príspevok sa preto posudzoval podľa § 3 zákona NR SR č.280/2002 Z. z., pretože dieťa, ktoré nie je vo veku do šiestich rokov a nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci osobitnú starostlivosť, tým nie je splnená podmienka nároku na rodičovský príspevok od 01.11.2009 podľa § 3 ods. 1 písm. a) , bod 2 zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku.

Podľa zákona č. 571/2009 Z. z. účinného od 01.01.2010, ktorým bol zrušený zákon č. 280/2002 Z. z. a to § 3 ods. 1 písm. a) oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak sa riadne stará o dieťa. Takýmto dieťaťom v zmysle ods. 2 uvedeného ustanovenia je dieťa, podľa písm. a) do troch rokov veku a podľa písm. b) do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

V zmysle § 5 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je choroba a stav uvedené v prílohe osobitného zákona (zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení) , ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy trvajú viac ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, alebo je predpoklad, že budú trvať viac ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa tejto prílohy. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný na posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby vydá posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave.

Posudky aj keď nie sú rozhodnutím v zmysle správneho poriadku majú značnú dôležitosť, ktorá pramení z toho, že majú buď bezprostredný právny význam alebo faktický význam, keď môžu ovplyvniť rozhodnutie, ale predovšetkým sú podkladom pre vydanie rozhodnutia.

Úlohou súdu je posúdiť, či správne orgány v konaní postupovali v súlade so zákonom o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb.) , zákon č. 461/2003 Z. z., zákon č. 280/2002 Z. z., zákon č.571/2009 Z. z. a zákon č. 600/2003 Z. z., či vo veci náležite zistili skutočný stav veci, vec po právnej stránke správne posúdili a či rozhodnutie žalovaného je preskúmateľné z dôvodov nezrozumiteľnosti, alebo pre nedostatok dôvodov.

Žalobkyňa - žiadateľka si uplatnila dňa 26.10.2009 nárok na rodičovský príspevok na dieťa, o ktoré sa riadne stará - maloletého L., B.. XX.XX.XXXX od 19. 11.2009. Po odstránení nedostatkov a predložení listinných dôkazov, ako aj výsledkov odborných lekárskych vyšetrení a to špecializovaného imunológa z dôvodu, že pre zdravotný stav nebolo možné v stanovenej lehote predložiť odbornú lekársku správu od špecializovaného imunológa, prvostupňový správny orgán v súlade s ustanovením § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. prerušil konanie do predloženia odbornej lekárskej správy. Odbornú lekársku správu z vyšetrenia zo dňa 10.03.2010 navrhovateľka predložila správneho orgánu a na základe všetkých doložených odborných lekárskych vyšetrení posudkový lekár posúdil zdravotný stav maloletého L.. V

písomnom posudku zo dňa 12.03.2010 č. PU 2/201O/15385-603/LE uviedol, že maloletý L. X. nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý si vyžaduje osobitnú starostlivosť. V posudku uviedol, že podľa § 5 ods. 1 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je choroba a stav uvedený v prílohe č. 2 zákona č. 461/2003 Z. z., ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy trvajú viac ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, alebo je predpoklad, že budú trvať viac ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa tejto prílohy. Podľa prílohy č. 2 kapitoly X zákona č. 461/2003 Z. z. zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri cielenej aplikácii liekov, liečbe kyslíkom, ošetrovanie záchvatov dýchavice, individuálnu liečebnú telesnú výchovu a dychovú rehabilitáciu pri návšteve špeciálnych zdravotníckych zariadení, prevenciu sezónneho zhoršenia, sprevádzanie do špecializovaných zdravotníckych zariadení v prípade tracheostomie, pomoc pri komunikácii. Zdravotný stav maloletého nepatrí do zoznamu chorôb a stavov, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť pri uvedených činnostiach, a preto nespĺňa kritéria podľa prílohy č. 2 kapitoly X uvedeného zákona. Preventívna izolácia dieťaťa od zdroja infekcie v detskom kolektíve nespadá pod choroby a stavy vymedzené v prílohe č. 2 zákona č. 461/2003 Z. z., ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť, preto ak odborný lekár uvedie v lekárskej správe bez ďalšieho, že nedoporučuje návštevu predškolského zariadenia neznamená, že dieťa vyžaduje takú osobitnú starostlivosť, ako to vyžaduje zákon v prílohe č. 2 kapitoly X zákona č. 461/2003 Z. z.. Na základe uvedeného bolo konštatované, že maloletý nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý si vyžaduje osobitnú starostlivosť podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 461/2003 Z. z.. V tomto posudku, ako to vyplýva z obsahu administratívneho spisu, posudkový lekár hodnotil aj lekársku správu od odborného lekára imunoalergológa zo dňa 10.03.2010. Podkladom pre vydanie rozhodnutia prvostupňovým správnym orgánom zo dňa 15.03.2010 č. 2/2010/08830/3 bol aj posudok zo dňa 12.03.2010.

Po podaní odvolania proti prvostupňovému správnemu rozhodnutiu žalobkyňou zdravotný stav maloletého posúdil posudkový lekár Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko W. a bol vyhotovený posudok zo dňa 14.05.2010 č. AA/2010/02163, v ktorom je uvedené, že posudkový lekár odvolacieho orgánu preskúmal všetky dostupné odborné nálezy, ktoré boli predložené zákonnou zástupkyňou správnemu orgánu a stotožňuje sa so záverom posudkového lekára prvostupňového správneho orgánu, že maloletý L. X. má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav v zmysle prílohy č. 2 kapitoly X zákona č. 461/2003 Z. z., ale jeho dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav si nevyžaduje osobitnú starostlivosť podľa prílohy č. 2 zákona č. 461/2003 Z. z., pričom poukázal na to, že citácia zákona taxatívne vymedzuje pojem osobitnej starostlivosti tak, že pre účely osobitnej starostlivosti sa vyžaduje osobitná starostlivosť pri cielenej aplikácii liekov, liečbe kyslíkom, ošetrovaní záchvatov dýchavice, pri individuálnej liečbe telesnej výchove a dychovej rehabilitácii a pri návšteve špeciálnych zdravotníckych zariadení, v prevencii sezónneho zhoršenia, sprevádzanie do špeciálnych zdravotníckych zariadení v prípade trachostómie, pomoc pri komunikácii.

Na základe aj opätovného posúdenia zdravotného stavu maloletého L., ako aj ostatných listinných dôkazov, ktoré sú obsahom administratívnych spisov žalovaný ako už bolo uvedené potvrdil preskúmavané rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu.

Žalobkyňa ako žiadateľka si žiadosť o rodičovský príspevok podala 26.10:2009 a príspevok žiadala priznať od 19.11.2009.

Vychádzajúc z ustanovenia § 12 ods. 3 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol účinný od 01.01.2010, ak nárok na rodičovský príspevok vznikol pred 01.01.2010 a o tomto nároku sa do 31.12.2009 právoplatne nerozhodlo, o nároku o rodičovský príspevok sa rozhodne za obdobie pred 01.01.2010 podľa zákona účinného do 31.12.2009, t. j. podľa zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.

Podľa § 3 ods. 1 písm. a) , bod 2 zákona č. 280/2002 Z. z. podmienky nároku na rodičovský príspevok sú riadna starostlivosť rodiča aspoň o jedno dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 6 rokov veku dieťaťa.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je upravený v § 5 ods. 1 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa tak, že dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je choroba a stav uvedené v prílohe osobitného predpisu, ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy trvajú viac ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, alebo je predpoklad, že budú trvať viac ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a vyžadujú osobitnú starotlivosť podľa tejto prílohy.

Z ustanovenia § 6 zákona č. 600/2003 Z. z. vyplýva, že príslušný orgán na posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby. Posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydá na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby platiteľ (platiteľom je štát, lebo ide o štátnu sociálnu dávku, ktorá je vyplácaná prostredníctvom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) .

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je choroba a stav uvedený v prílohe osobitného predpisu a týmto osobitným predpisom je zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a jeho prílohe č. 2, v ktorej sú uvedené choroby a stavy, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť.

Posudkoví lekári ako v prvostupňovom správnom konaní, tak aj v odvolacom správnom konaní preskúmali všetky dostupné odborné nálezy, ktoré boli predložené zákonnou zástupkyňou (žalobkyňou) maloletého L. a zhodne dospeli k záveru, že zdravotný stav maloletého podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 461/2003 Z. z. vykazuje podľa kapitoly X (choroby dýchacej sústavy J00-J99) kde je uvedené, že pri takomto zdravotnom stave osobitná starostlivosť sa vyžaduje pri cielenej aplikácii liekov, liečbe kyslíkom, ošetrovanie záchvatov dýchavice, individuálnu liečebnú telesnú výchovu a dychovú rehabilitáciu, prevenciu sezónneho zhoršenia, sprevádzanie do špecializovaných zdravotníckych zariadení v prípade tracheostómie, pomoc pri komunikácii. Choroba a stav, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť. Aj podľa kapitoly III uvedenej prílohy (určité poruchy imunitných mechanizmov D80-D89) a pri tomto ochorení zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť pri pravidelnej aplikácii liekov, pri kontrole priebehu ochorenia a akútnych zmien, prevenciu zápalových ochorení, sprevádzanie do špecializovaných zdravotníckych zariadení, prevenciu a ošetrovanie úrazov, pravidelne kontroly, liečebnú telesnú výchovu a rehabilitáciu.

Nárok na rodičovský príspevok od 01.01.2010 upravuje zákon č. 571/2009 Z. z. a podľa § 3 ods. 1 oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok ak

a) zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a podľa ods. 2 písm. b) uvedeného ustanovenia dieťaťom podľa ods. 1 písm. a) je dieťa do 6 rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav aj v zmysle tohto zákona sa posudzuje podľa § 5 zákona č. 600/2003 Z. z. o rodičovskom príspevku a je uvedený v prílohy č. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Žalobkyňa ako matka maloletého L. X. je oprávnenou osobou, ktorá si môže uplatniť nárok na rodičovský príspevok. Podmienky nároku na rodičovský príspevok sú upravené v § 3 ods. 1 písm. a) , bod 2 zákona č. 280/2002 Z. z. a od 01.01.2010 sú upravené v § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. b) zákona č. 571/2009 čo sa rozumie pre účely nároku na rodičovský príspevok dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je upravené v § 5 zákona č. 600/2003 Z. z. a v § 6 uvedeného zákona je uvedené, ktorý orgán je príslušný na posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. Aká choroba dieťaťa je dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, je upravené v zákone č. 461/2003 Z. z. a to v prílohe č. 2.

Z obsahu pripojených administratívnych spisov súd zistil, že prvostupňový správny orgán v konaní o žiadosti žalobkyne o rodičovský príspevok postupoval v súlade so zákonom o správnom konaní, t. j. zákon č. 71/1967 Zb. ako aj v súlade so zákonom č. 280/2002, ktorý bol účinný do 31.12.2009, zákon

č. 571/2009 ktorý nadobudol účinnosť od 01.01.2010, ďalej zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na detí a zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a jeho prílohy č. 2.

Námietka, že prvostupňový správny orgán o rodičovskom príspevku rozhodol skôr, než bol posúdený zdravotný stav maloleté L. a predovšetkým, či ide o neho dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nie je dôvodná, a pretože ako to vyplýva z posudku príslušného posudkového lekára zo dňa 12.03.2010 č. L., tento bol vyhotovený na základe predložených odborných vyšetrení a aj predloženého špecializovaného odborného vyšetrenia imunológa zo dňa 10.03.2010. Tento posudok ako to vyplýva aj z odôvodnenia prvostupňového správneho orgánu bol podkladom pre vydanie tohto rozhodnutia, z ktorého dôvodu nie je opodstatnená ani námietka žalobkyne, že prvostupňový správny orgán nevydal rozhodnutie potom, čo bol vypracovaný posudok zo dňa 12.03.2010. Ako vyplýva z obsahu pripojených administratívnych spisov a vyjadrenia posudkových lekárov, zdravotný stav maloletého L. bol posudzovaný na základe predložených odborných lekárskych vyšetrení - nálezov, ktoré zákonná zástupkyňa maloletého predložila správnemu orgánu. Posudkoví lekári ako to vyplýva z obsahov ich posudkov z 12.03.2010, ako aj 14.05.2010 pri posudzovaní zdravotného stavu maloletého či ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav postupovali v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 600/2003 Z. z. a prílohy č. 2 k zákonu č. 461/2003 Z. z. a to choroby, ktoré sú uvedené v kapitole III a kapitole X danej prílohy. Posudky nie sú rozhodnutím správneho orgánu v zmysle správneho poriadku, z ktorého dôvodu nie sú preskúmateľné súdom, ale majú podstatný význam pre posúdenie veci, predovšetkým čo sa týka posúdenia zdravotného stavu v danom prípade, či zdravotný stav maloletého je dlhodobo nepriaznivý a či si vyžaduje osobitnú starostlivosť.

Námietka žalobkyne, že posudok v prvostupňovom správnom konaní podal posudkový lekár, ktorý je internistom a nie je odborníkom imunológom, nie je dôvodný, pretože posudkový lekár, aby mohol vykonávať posudkovú činnosť v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. potrebuje atestáciu, aby mohol takúto činnosť vykonávať a nie je podstatné a rozhodujúce, či je aj odborníkom aj pre to ktoré konkrétne ochorenie, ktoré je dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Podkladom pre posúdenie zdravotného stavu na účely ako v danom prípade, či zdravotný stav maloletého L. je dlhodobo nepriaznivý, ktorý si vyžaduje osobitnú starostlivosť sú odborné lekárske nálezy, ktoré poistenec absolvuje u príslušných odborných lekárov a tieto predkladá posudkovému lekárovi iba na posúdenie pre daný účel.

Nie je opodstatnená námietka žalobkyne, že prvostupňový správny orgán jej dal 15-dňovú lehotu na predloženie lekárskej správy z odborného špeciálneho vyšetrenia, pretože správny orgán matke uviedol lehotu, dokedy má túto správu predložiť, ale nebola daná odbornému lekárovi a po oznámení žalobkyne, že lekársku správu v stanovenej lehote nemôže predložiť, správny orgán správne prerušil konanie do doby než bude predložená odborná lekárska správa. Posudok posudkový lekár vyhotovil až po predložení odbornej lekárskej správy od imunoalergologičky.

Nie je dôvodná námietka žalobkyne, že preskúmavané rozhodnutie žalovaného je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť a pre nedostatok dôvodov, pretože preskúmavané rozhodnutie žalovaného obsahuje všetky náležitosti, ktoré rozhodnutie má mať v súlade s ustanovením § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb.. Žalovaný v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol čo bolo podkladom pre vydanie prvostupňového správneho rozhodnutia, čo obsahovalo odvolanie žalobkyne, ako doplnil vo veci dokazovanie a vyhodnotil vykonané dokazovanie. Taktiež uviedol na základe ktorých konkrétnych ustanovení a ktorého právneho predpisu vo veci rozhodol.

Na základe uvedených skutočnosti súd dospel k záveru, že námietky žalobkyne, že správne orgány nedostatočne zistili skutkový stav veci, v konaní nepostupovali v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb., že vec po právnej stránke nesprávne posúdili, sú nedôvodné.

Podľa názoru súdu nebolo potrebné vo veci dopĺňať dokazovanie a opätovne posudzovať zdravotný stav maloletého L., na základe predložených správ z hospitalizácie od 27.06. do 01.07.2011, od 22.03 do 25.03.2011 a lekárskej správy z 21.11.2011 z dôvodu, že zdravotný stav maloletého na účely k žiadosti žalobkyne o rodičovský príspevok bol posudzovaný posudkovými lekármi 12.03.2010 a 14.05.2010,

žaloba bola na súd podaná 28.06.2010, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o nové lekárske správy, ktoré sú s odstupom viac ako ročným po posúdení zdravotného stavu maloletého L..

Po preskúmaní rozhodnutia a postupu správneho orgánu v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe súd dospel k záveru, že rozhodnutie a postup žalovaného v medziach žaloby bol v súlade so zákonmi, podľa ktorých rozhodol, a preto žalobu podľa § 250j ods. 1 O.s.p. zamietol.

Zástupca žalobkyne na pojednávaní vzniesol námietku zaujatosti predsedníčky senátu. Podľa jej obsahu tento namietal jej postup vo vedení konania, z ktorého dôvodu súd v súlade s ustanovením § 15a ods. 5 O.s.p. vec nepredložil na rozhodnutie nadriadenému súdu.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. a žalobkyni, ktorá v konaní nebola úspešná, nepriznal právo na ich náhradu.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.