KSKE 6 S 19767/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/19767/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234332 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234332.5

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Lawyer Partners, a.s., so sídlom Prievozská 37 Bratislava, právne zastúpeného JUDr. Jaroslavom Fridrichom, Advokátska kancelária, P. O. BOX 171, Bratislava, proti žalovanému Krajskému súdu v Košiciach, Štúrova 29, Košice, v konaní o žalobe žalobcu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného o odmietnutí žiadosti o sprístupnenie informácií, takto

r o z h o d o l :

Z a s t a v u j e konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa žalobou zo dňa 28.09.2010, doručenou Krajskému súdu v Košiciach dňa 01.10.2010 domáhal, ako to výslovne v petite žaloby uviedol, zrušenia rozhodnutia žalovaného založenou zákonnou fikciou podľa ust. § 19 ods. 3, veta druhá zákona o slobode informácií, ktorým zamietol odvolanie žalobcu podané proti rozhodnutiu žalovaného o odmietnutí poskytnutia informácie požadovanej žiadosťou žalobcu o sprístupnení informácií zo dňa 08.06.2010, ktorá bola žalovanému doručená dňa 14.06.2010. Súčasne sa domáhal náhrady trov konania a trov právneho zastúpenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

V dôvodoch svojej žaloby uviedol, že podľa ust. § 14 zákona č. 211/2000 Z.z. (zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ďalej len ZoSI ) písomne dňa 14.06.2010 Krajskému súdu Košice ako povinnej osobe v zmysle ust. § 2 ods. 1 ZoSI a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií, ďalej len ZoSI ) žiadosť o sprístupnenie informácie evidenčného charakteru - spisovej značky a súvisiacich relevantných identifikačných údajov (oznámenie súvisiacich údajov je potrebné pre naplnenie účelnosti podanej informácie, pretože v sporoch, kde majú odporcovia rovnaké mená a priezviská, je len ich uvedenie nedostačujúce a takto podaná informácia je bezobsažná a neupotrebiteľná) . Žalobca požiadal o sprístupnenie spisových značiek vo vzťahu k všetkým súdnym konaniam, ktoré boli začaté návrhmi (žalobami) zo dňa 07.06.2010 (podané súdu dňa 14.06.2010) a boli vedené vo veciach nečinnosti orgánu verejnej správy vedených podľa ust. § 250t O.s.p. proti odporcovi: Obvodný úrad Košice, Štúrova 29, 041 51 Košice pre nečinnosť v priestupkových konaniach začatých podľa § 21a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov na návrh navrhovateľa - spoločnosti Lawyer Partners a. s. Žalobca požiadal, aby informácia bola sprístupnená elektronickou poštou na oznámenú e-mailovú adresu. Taktiež požiadal, aby v prípade predpokladu vzniku vecných nákladov došlo k oznámeniu očakávanej výšky úhrady za sprístupnenie informácie. Žalovaný s poukazom na ust. § 17 ods. 2 ZoSI počas plynutia predĺženej lehoty na podanie informácie poskytol žalobcovi elektronicky požadované informácie, avšak len v obmedzenom rozsahu, keď k sprístupneniu informácií došlo len vo vzťahu k 13102 občianskym súdnym konaniam. Žalobca však podal na Krajský súd Košice dňa 08.06.2010 13687 žalôb. V 585 prípadoch tak žalovaný bez zjavných príčin neoznámil žalobcovi požadované informácie - pridelené spisové značky.

Keďže žalovaný v 585 prípadoch neposkytol žalobcovi požadované informácie a ani žiadnym iným spôsobom nereagoval, došlo k naplneniu zákonnej fikcie ust. § 18 ods. 3 ZoSI, podľa ktorého ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie, či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Proti uvedenému rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie podal žalobca dňa 27.07.2010 odvolanie a žiadal, aby žalovaný vykonal efektívne opatrenia smerujúce k naplneniu ústavného práva na informácie. Žalovaný o podanom odvolaní žalobcu doposiaľ nerozhodol, a teda nerozhodol ani v pätnásťdňovej lehote upravenej ust. § 19 ods. 3 veta prvá ZoSI. Podľa ust. § 19 ods. 3 veta druhá ZoSI ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. S poukazom na vyššie uvedenú skutkovú a právnu argumentáciu ako aj fakt, že žalovaný nemal a stále nemá legitímny a zákonný dôvod na to, aby vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie žalobcu zamietol a napadnuté rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie potvrdil, navyše keď pred tým pristúpil k sprístupneniu podstatou totožných informácií v 13102 prípadoch žiadame, aby súd preskúmal zákonnosť rozhodnutia Krajského súdu Košice, ktorým zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie o odmietnutí poskytnutia požadovanej informácie založené zákonnou fikciou .

Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave o námietke žalobcu voči sudcom správneho kolégia Krajského súdu v Košiciach uznesením zo dňa 27. októbra 2010 č. k. 9NdZ/5/2010 rozhodol tak, že sudcovia správneho kolégia Krajského súdu v Košiciach nie sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, vedenej na krajskom súde pod sp. zn. 6S/19767/2010.

Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 16. decembra 2010 č. k. 6S/19767/2010-20 postúpil vec Krajskému súdu v Bratislave ako súdu miestne príslušnému na toto konanie, opierajúc sa o uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 08.06.2010 č. k. 2Sžo/400/2009, v zmysle ktorého uznesenia krajského súdu krajský súd mal za to, že na strane pasívne žalovaného účastníka konania malo vystupovať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením zo dňa 19. januára 2012 č. k. 8Sži/1/2011 na námietku žalobcu proti postúpeniu veci inému súdu rozhodol, že námietka žalobcu podaná proti postúpeniu veci Krajskému súdu v Bratislave je dôvodná. Rozhodnutie krajského súdu považoval za predčasné, zaujal pritom právny názor, že pokiaľ súd mal za to, že z obsahu žaloby vyplýva, že na strane žalovaného účastníka konania mal byť označený ako účastník Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, mal vyzvať žalobcu, resp. právneho zástupcu, či trvá na tom, že žalovaným účastníkom je ním označený účastník konania vzhľadom na jeho zistenia. Bez predchádzajúceho postúpenia, podľa názoru najvyššieho súdu, nebolo v právomoci krajského súdu zameniť účastníka konania na strane žalovaného, keďže Občiansky súdny poriadok ustanovuje žalobcovi dispozičné právo nielen uplatniť a brániť svoje práva a oprávnené záujmy podaním žaloby na súd, ale z jeho dispozičného práva súčasne vyplýva jeho právo disponovať so žalobou, obsahom ktorého je právo žalobcu meniť svoju žalobu vo všetkých jej náležitostiach, teda aj v časti týkajúcej sa účastníctva v konaní, ako aj v jej obsahu, či už v zúžení alebo rozšírení jej dôvodov, ako aj právo vziať ju späť. Preto uzavrel, že v nadväznosti na uvedené bol postup krajského súdu, ktorým súd nahradzuje vôľu žalobcu ako účastníka konania v práve disponovať jeho žalobou v rozpore s dispozičnou zásadou.

Krajský súd v Košiciach v súlade s právnym názorom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uznesením zo dňa 27. januára 2012 nariadil žalobcovi, aby v lehote 10 dní od doručenia uznesenia doplnil žalobu o náležitosti v zmysle II. hlavy piatej časti O.s.p. (Správne súdnictvo - rozhodovanie o žalobách proti právoplatným rozhodnutiam správnych orgánov) , najmä aby správne označil žalovaného, resp. oznámil súdu, či trvá na tom, že žalovaným účastníkom je žalobcom označený účastník konania a súčasne aby označil žalované rozhodnutie fiktívnym dátumom jeho vydania v petite žaloby, ktorý dátum petit žaloby neobsahuje, aby žalobcom v rámci jeho dispozičného práva bolo jednoznačne určené žalované rozhodnutie žalovaného.

Žalobca podaním zo dňa 22.02.2012 doručeným Krajskému súdu v Košiciach dňa 27.02.2012 označil v bode 3, písm. a) svojho stanoviska ako žalovanú povinnú osobu Krajský súd v Košiciach s poukazom

na ust. § 2 ods. 1 zákona a s poukazom na ust. § 21a zákona, s poukazom na rozvrh práce na rok 2010 Krajského súdu v Košiciach č. 1Spr R/89/2009. V uvedenom stanovisku ďalej tvrdil, že nadriadeným povinnej osoby na účely ust. § 19 ods. 2 zákona je podľa ust. § 35 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj podľa organizačnej štruktúry obsiahnutej v rozvrhu práce je predseda súdu, ktorý podľa ust. § 35 ods. 2 cit. zákona koná v mene súdu.

V bode 3 písm. b) svojho stanoviska odmietol akceptovať názor Krajského súdu v Košiciach, že nadriadeným povinnej osoby na účely ust. § 19 ods. 2 zákona je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, argumentujúc pritom poukazom na ust. § 71 až 73 zákona č. 757/2004 Z.z. a s poukazom na list predsedu krajského súdu JUDr. Imricha Volkaia zo dňa 01.12.2010 č. 1Sprl/105/2010 posledná veta na prvej strane.

Na druhý bod uznesenia súdu z 27. januára 2012 č. k. 6S/197867/2010-43, aby žalobca označil žalované rozhodnutie fiktívnym dátumom jeho vydania v petite žaloby žalobca uviedol, že konkrétne datovanie žalovaného rozhodnutia je určiteľné, a to dňom založenia zákonnej fikcie v zmysle ust. § 19 ods. 3, veta druhá zákona analýzou príslušnej časti administratívneho spisu Krajského súdu v Košiciach (agenda sprístupňovania informácií) , ktorý však nateraz nemá žalobca k dispozícii, preto súdom uloženú úlohu nemôže splniť.

Listom zo dňa 15.03.2012 č. k. 6S/19767/2010-48 súd predĺžil lehotu žalobcovi na doplnenie petitu žaloby v zmysle uznesenia Krajského súdu v Košiciach z 27.01.2012 č. k. 6S/19767/2010-43 o dátum fiktívneho rozhodnutia žalovaného o 20 dní od doručenia listu z 15.03.2012, ktorý bol žalobcovi doručený dňa 26.03.2012 a ktorým listom súd oznámil žalobcovi, že administratívny spis žalovaného je súčasťou spisu Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 6S/19767/2010, do ktorého môže v lehote 20 dní nahliadnuť a doplniť petit žaloby.

Z obsahu spisu súdu vyplýva, že žalobca v lehote 20 dní (do 16.04.2012) petit žaloby nedoplnil ani nebol nahliadnuť do administratívneho spisu žalovaného, a tak neurobil ani do dnešného dňa.

Z obsahu administratívneho spisu žalovaného vyplynulo, že žalobca sa žiadosťou zo dňa 08.06.2010, podanou na Krajskom súde v Košiciach domáhal sprístupnenia informácie evidenčného charakteru, a to konkrétne spisových značiek a súvisiacich údajov ako meno, priezvisko, adresa a suma sporu pred všeobecnými súdmi týkajúcich sa súdnych konaní, ktoré boli na tunajšom súde začaté na náklady návrhov zo dňa 07.06.2010, doručené súdu dňa 14.06.2010 vo veciach nečinnosti orgánu verejnej správy podaných podľa § 250t O.s.p. proti odporcovi Obvodnému úradu Košice pre nečinnosť v priestupkových veciach podľa § 21a zákona č. 211/2000 Z.z., ktoré informácie žiadal žalobca sprístupniť elektronickou poštou. Žalobcovi bolo listom žalovaného zo dňa 21.06.2010 sp. zn. 1Spr/52/2010 oznámené predĺženie lehoty na vybavenie jeho žiadosti podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona o 8 pracovných dní z dôvodu preukázania fyzickej nemožnosti zapísania žalobcom podaných 13687 návrhov na začatie konania v kratšom čase. Žalobcovi ním požadované informácie boli sprístupnené elektronickou poštou dňa 02.07.2010. Žalobca na Krajskom súde v Košiciach podal dňa 27.07.2010 odvolanie proti rozhodnutiu krajského súdu o odmietnutí poskytnutia požadovaných informácií, pričom tvrdil, že žiadosťou zo dňa 08.06.2010 žiadal o poskytnutie 13687 spisových značiek súdnych konaní, pričom došlo k poskytnutiu iba 13102 spisových značiek. Odvolanie žalobcu bolo listom žalovaného zo dňa 03.08.2010 predložené na rozhodnutie Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky s tým, že žalobca dňa 14.06.2010 podal 13101 návrhov na začatie konania a v takom rozsahu mu boli požadované informácie aj poskytnuté. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky o odvolaní nerozhodlo a na základe telefonickej žiadosti žalovaného vzhľadom na dňa 01.10.2011 podanú žalobu proti Krajskému súdu v Košiciach vrátilo spisový materiál s odvolaním Krajskému súdu v Košiciach dňa 26.11.2010. Žalobou zo dňa 28.09.2010, podanou na poštovú prepravu dňa 29.09.2010 a doručenou žalovanému dňa 01.10.2010 sa žalobca domáhal zrušenia fiktívneho rozhodnutia správneho orgánu v zmysle II. hlavy piatej časti O.s.p.

V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutia a postupov orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, ako aj rozhodnutí, ktorými práva a právom chránené záujmy týchto osôb môžu byť priamo dotknuté (§ 244 ods. 1, 3 O.s.p.) .

Podstatou správneho súdnictva je ochrana práv občanov a právnických osôb, o ktorých sa rozhodovalo v správnom konaní; ide o právny inštitút, ktorý umožňuje, aby každá osoba, ktorá sa cíti byť rozhodnutím či postupom orgánu verejnej správy poškodená, dovolala súdu ako nezávislého orgánu a vyvolala tak konanie, v ktorom správny orgán už nebude mať autoritatívne postavenie, alebo bude účastníkom konania s rovnakými právami ako ten, o koho práva ide.

Z ust. § 247 ods. 1 O.s.p. vyplýva, v ktorých prípadoch sa môže účastník správneho konania domáhať preskúmania rozhodnutia správneho orgánu súdom. Všeobecné súdy preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy vydaných v správnom konaní, ktorými správny orgán zasahuje do práv a povinností fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

Predmetom preskúmacieho konania v danej veci bolo fiktívne rozhodnutie žalovaného o nevyhovení žiadosti žalobcu o poskytnutie informácie podľa zákona o slobode informácií.

Podľa ust. § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len povinné osoby ) sú okrem iného aj štátne orgány, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať (§ 19 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z.) .

O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť (§ 19 ods. 2, prvá veta zákona č. 211/2000 Z.z.) .

Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia (§ 19 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z.) .

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona (§ 19 ods. 4 zákona č. 211/2000 Z.z.) .

Ak nie je v tomto konaní ustanovené inak, použijú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní (§ 22 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z.) .

Podľa ust. § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len Správny poriadok ) ak osobitný zákon neustanovuje inak, odvolacím orgánom je správny orgán najbližšieho vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

Pri rozhodovaní správneho orgánu vydaného v správnom konaní je predpokladom postupu podľa tejto hlavy, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť (§ 247 ods. 2 O.s.p.) .

Žaloba musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napadá, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napadá, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu a aký konečný návrh robí (§ 249 ods. 2 O.s.p.) .

Pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní je žalovaný správny orgán, ktorý rozhodol v poslednom stupni (§ 250 ods. 4 O.s.p.) .

Ako vyplýva z ust. § 58 ods. 1 Správneho poriadku odvolacie konanie v správnom konaní je podmienené zásadou dvojinštančnosti správneho konania. Ak teda účastník konania podá odvolanie má právny nárok na to, aby rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa preskúmal druhostupňový správny orgán. Právnym dôsledkom odvolania je okrem iného devolúcia rozhodovania, to znamená prechod rozhodovania z prvostupňového na druhostupňový správny orgán.

V ust. § 19 ods. 3, druhá veta zákona č. 211/2000 Z.z. je upravená tzv. fikcia rozhodnutia odvolacieho správneho orgánu, ako druhostupňového správneho orgánu.

Súd na základe zisteného skutkového stavu a vyššie citovaných zákonných ustanovení, riadiac sa právnym názorom vysloveným v uznesení Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 19. januára 2012 č. k. 8Sži/1/2011, nariadil žalobcovi uznesením z 27. januára 2012 č. k. 6S/19767/2010-43, aby správne označil žalovaného, resp. aby oznámil súdu, či trvá na tom, že žalovaným účastníkom je žalobcom označený účastník konania, t. j. Krajský súd Košice, Štúrova 29, Košice a aby súčasne označil žalované rozhodnutie fiktívnym dátumom jeho vydania v petite žaloby. Žalobca na uznesenie súdu zotrval na tom, že žalovaným je Krajský súd Košice, Štúrova 29, Košice tak, ako ho označil v žalobe.

Súd uznesením konanie zastaví, okrem iného, ak žaloba smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby. Odvolanie proti uzneseniu je prípustné (§ 250d ods. 3 O.s.p.) .

Pretože žalobca neodstránil vadu žaloby, ktorej odstránenie súd nariadil a ktorá bránila vecnému vybaveniu žaloby, lebo neoznačil v petite žaloby žalované rozhodnutie a ktorá bránila súdu vecnému vybaveniu žaloby, súd z obsahu administratívneho spisu žalovaného ustálil, že žalobca vychádzajúc aj z obsahu jeho žaloby, že sa domáha vychádzajúc z vyššie citovaných zákonných ustanovení, preskúmania rozhodnutia druhostupňového správneho orgánu, ktorým na základe ust. § 22 ods. 1, ust. § 19 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií a ust. § 58 ods. 1 Správneho poriadku je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave.

Pretože žalobca sa svojou žalobou domáhal preskúmania rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu a nešlo o rozhodnutie aké má na mysli ust. § 247 ods. 3 O.s.p., ale išlo o fiktívne rozhodnutie, ktoré až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku, ktorý sa preň pripúšťa, nadobudlo právoplatnosť, súd uzavrel, a to na základe ust. § 22 ods. 1, ust. § 19 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií a ust. § 58 ods. 1 Správneho poriadku, že odvolacím orgánom Krajského súdu v Košiciach je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave.

Preto súd v súlade s ust. § 250d ods. 3 O.s.p. z vyššie uvedených právnych a skutkových dôvodov konanie zastavil.

Výrok o trovách konania súd oprel o ust. § 146 ods. 1 písm. c) za použitia ust. § 246c ods. 1, prvá veta O.s.p.

Vo veci senát rozhodol pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.