KSKE 6 S 19790/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 19790/2010

KS v Košiciach, dátum 11.01.2012, sp.zn. KSKE 6 S 19790/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/19790/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234499 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234499.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne H.. Ľ. S., bývajúcej v S., W. X. Č.. XX, zastúpenej JUDr. Danicou Holováčovou, advokátkou, so sídlom Košice, Poštová č. 14, proti žalovanému Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát Košice, Kuzmányho č. 8, o žalobe na preskúmanie rozhodnutia žalovaného z 10.09.2010 č. KRP-DI-OBCP-P-173/2010, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobkyňa žalobou podanou Krajskému súdu v Košiciach dňa 16.11.2010 žiadala zrušiť rozhodnutie žalovaného, ako aj rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa z 28.06.2010 č.p.: ORP-ODI-OBCP- P-781/2010 a vec vrátiť žalovanému na ďalšie konanie.

Dňa 12.01.2012 pred začatím pojednávania na Krajskom súde v Košiciach zástupkyňa žalobkyne vzala žalobu späť z dôvodu, že trestnosť uloženého zákazu činnosti viesť motorové vozidlo už pominula a uplatnila si náhradu trov konania.

Podľa § 250h ods.2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť; ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

Podľa § 250d ods.3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods.2 O.s.p.) .

Pretože právna zástupkyňa žalobkyne vzala žalobu späť, bolo potrebné konanie podľa citovaného ustanovenia § 250d ods.3 O.s.p. zastaviť.

Súd nevyhovel žiadosti právnej zástupkyne žalobkyne na náhradu trov konania a o trovách rozhodol podľa § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. s použitím § 246c ods.1 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Pre priznanie náhrady trov konania žalobkyni neboli splnené zákonné podmienky.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.