KSKE 6 S 230/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 230/2012

KS v Košiciach, dátum 11.09.2012, sp.zn. KSKE 6 S 230/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/230/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200957 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200957.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Poľnohospodárske družstvo M. - D., D. D.K. Y. A.. XXX, XXX XX M., IČO: 00 191 621, právne zastúpeného: JUDr. Eva Skačániová, advokátka, so sídlom Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, proti žalovanému: Národný inšpektorát práce, so sídlom Masarykova 10, 040 01 Košice, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. S/2012/01784-2.1, O-117/2012 zo dňa 20.6.2012, takto

r o z h o d o l :

P o s t u p u j e vec Krajskému súdu v Trnave ako súdu miestne príslušnému na konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 6.8.2012, doručenou tunajšiemu súdu dňa 10.8.2012, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. S/2012/01784-2.1, O-117/2012 zo dňa 20.6.2012 vo veci uloženia pokuty vo výške 33.000 Eur za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce.

Podľa § 105 ods. 1 tretia veta O.s.p. použitého v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p. súd skúma miestnu príslušnosť prv, než začne konať o veci samej.

Podľa § 11 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p. konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania a trvá až do jeho skončenia.

Z obsahu podanej žaloby je zrejmé, že predmetom konania je preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa II. hlavy piatej časti O.s.p. (§ 247 a nasl. O.s.p.) .

Podľa § 246 ods. 1 O.s.p. na preskúmavanie rozhodnutí a postupov sú vecne príslušné krajské súdy, ak zákon neustanovuje inak.

Podľa § 246a ods. 1 poslednej vety O.s.p. ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, okrem ústredných orgánov štátnej správy, miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode je všeobecný súd navrhovateľa.

Podľa § 85 ods. 2 O.s.p. použitého v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p. všeobecným súdom právnickej osoby je súd, v obvode ktorého má právnická osoba sídlo.

Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky v platnom znení, sídlom Krajského súdu v Trnave je mesto Trnava; do jeho obvodu patrí aj obvod Okresného súdu Dunajská Streda (písm. b) cit. zákona) .

Na konanie v tejto veci je vecne príslušný krajský súd. Keďže žalovaný - Národný inšpektorát práce je orgánom s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, miestna príslušnosť sa v tomto prípade určuje podľa všeobecného súdu žalobcu. Žalobca má sídlo v Okoči - Hlavná ul. 716, okres Dunajská Streda, t. j. v obvode Okresného súdu Dunajská Streda, ktorý je jeho všeobecným súdom a tento sa nachádza v obvode Krajského súdu v Trnave. Preto na konanie v tejto veci je miestne príslušným Krajský súd v Trnave.

V zmysle § 250d ods. 2 O.s.p. ak predseda senátu zistí, že súd nie je vecne alebo miestne príslušný, postúpi vec uznesením príslušnému súdu.

Na základe vyššie uvedených skutočností a v súlade s cit. zákonnými ustanoveniami, keďže tunajší súd nie je miestne príslušný na konanie, rozhodol predseda senátu o postúpení veci miestne príslušnému Krajskému súdu v Trnave.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.