KSKE 6 S 245/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 245/2012

KS v Košiciach, dátum 04.10.2012, sp.zn. KSKE 6 S 245/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/245/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201041 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201041.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom v Košiciach, Komenského 50, IČO: 36 570 460, zastúpeného advokátom: JUDr. Peter Kerecman, Advokátska kancelária, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Rázusova 1, Košice, proti žalovanému: 1/ Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, so sídlom Bajkalská 27, Bratislava a 2/ Rada pre reguláciu, so sídlom Bajkalská 27, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č. 0580/2012/E-OZ, č. sp. 5-2012-BA zo dňa 26. marca 2012 a rozhodnutia č. 09/15279/12/RpR zo dňa 02. augusta, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Po právoplatnosti tohto uznesenia v r a c i a žalobcovi súdny poplatok vo výške 59,30 Eur prostredníctvom Daňového úradu Košice.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 05. septembra 2012 sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného v 2. rade č. 09/15279/12/RpR zo dňa 02. augusta 2012, ktorým bolo podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) zamietnuté odvolanie žalobcu a zároveň potvrdené rozhodnutie žalovaného v 1. rade č. 0580/2012/E-OZ, č. sp. 5 - 2012 - BA zo dňa 26. marca.

Žalobca prostredníctvo svojho právneho zástupcu písomným podaním zo dňa 27. septembra 2012 vzal svoj návrh zo dňa 05. septembra 2012 v c e l o m r o z s a h u späť. Zároveň požiadal o vrátenie zaplateného súdneho poplatku vo výške 59,30 Eur.

Podľa § 250d ods. 3, veta prvá O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) .

Podľa § 250h ods. 2 O.s.p. veta pred bodkočiarkou, až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Podľa § 11 ods. 1 veta prvá zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie vrátane odvolania a dovolania odmietlo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz alebo rozkaz na plnenie. Ak sa návrh na začatie konania o rozvode manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnom stupni súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov. V konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu verejnej správy sa poplatok vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred prejednaním veci alebo ak bolo konanie zastavené z dôvodu, že účastník nebol v konaní riadne zastúpený.

Podľa § 11 ods. 4 veta prvá zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov okrem poplatku v rozvodovom konaní a poplatku, ktorý sa vracia podľa odseku 1, sa poplatok alebo jeho časť (preplatok) vracia krátený o 1%, najmenej však 6,70 Eura.

Podľa § 11 ods. 4 prvá veta pred bodkočiarkou zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov ak sa má vrátiť poplatok alebo preplatok poplatku, súd alebo orgán štátnej správy súdov zašle odpis právoplatného rozhodnutia o jeho vrátení daňovému úradu príslušnému podľa trvalého pobytu (sídla) poplatníka, ktorý poplatok alebo preplatok poplatku vráti.

Pretože žalobca vzal svoj návrh v celom rozsahu späť pred rozhodnutím súdu vo veci samej, bolo potrebné konanie podľa vyššie citovaných zákonných ustanovení zastaviť. Zároveň súd v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami zákona č. 71/1992 Zb. rozhodol o vrátení uhradeného súdneho poplatku žalobcovi v sume 59,30 Eur.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. za použitia § 246c ods. 1 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, pretože konanie bolo zastavené.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach v pomere hlasov 3:0 (ust. § 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 01. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.