KSKE 6 S 27/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 27/2012

KS v Košiciach, dátum 01.04.2012, sp.zn. KSKE 6 S 27/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/27/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200169 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200169.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu: K. J., T. D. Č.. O., H., právne zastúpený: JUDr. Ľubomírom Hudákom, advokátom, Advokátska kancelária so sídlom Mierová 87, Humenné, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta 8, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovanej číslo: 45924-3/2011-BA, zo dňa 2. novembra 2011, takto

r o z h o d o l :

P o s t u p u j e vec na ďalšie konanie Krajskému súdu v Prešove.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 13. februára 2012 sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovanej číslo: 45924-3/2011-BA zo dňa 2. novembra 2011, ktorým podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla odvolanie žalobcu a potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Košice, číslo: 704-3440052611-GC09/11-744 (59576-11/2011-KEM) , zo dňa 30. mája 2011.

Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Podľa § 11 ods. 1 O.s.p. konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania a trvá až do jeho skončenia.

Podľa § 105 ods. 1 tretia veta O.s.p. súd skúma miestnu príslušnosť prv, než začne konať o veci samej.

Podľa § 250 ods. 4 O.s.p. pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní je žalovaným v konaní podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. správny orgán, ktorý rozhodol v poslednom stupni.

Podľa § 246 ods. 1 O.s.p. na preskúmavanie rozhodnutí a postupov sú vecne príslušné krajské súdy, ak zákon neustanovuje inak.

Podľa § 246a ods. 1 O.s.p. miestne príslušným je súd, v ktorého obvode má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmava, ak nie je ustanovené inak. Ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, okrem ústredných orgánov štátnej správy, miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode je všeobecný súd navrhovateľa.

Žalobca má bydlisko v Humennom, preto je jeho všeobecným súdom podľa § 85 ods. 1 O.s.p. Okresný súd Humenné, ktorý sa nachádza v obvode Krajského súdu v Prešove.

Vzhľadom na citované zákonné ustanovenia ako aj na skutočnosť, že v tomto konaní je žalovaný orgán s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, je vecne príslušným na konanie krajský súd a miestne príslušným súdom je Krajský súd v Prešove.

V zmysle § 250d ods. 2 O.s.p., ak predseda senátu zistí, že súd nie je vecne alebo miestne príslušný, postúpi vec uznesením príslušnému súdu.

Z vyššie uvedených dôvodov bolo potrebné rozhodnúť o postúpení veci miestne príslušnému Krajskému súdu v Prešove.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu opravný prostriedok n i e j e prípustný (§ 202 ods. 3 písm. a ) , § 246c ods. 1 druhá veta O.s.p. a § 250d ods. 2 O.s.p.) .