KSKE 6 S 41/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/41/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200314 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200314.6

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Mihalčinovej a členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Pavla Naďa v právnej veci žalobcu: H. H., U. H. B. XX, XXX XX G., zastúpený advokátom: JUDr. Radoslav Soták, Advokátska kancelária so sídlom Námestie Slobody 3, Michalovce, proti žalovanému: Krajský lesný úrad v Košiciach, so sídlom ul. Popradská 78, Košice v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. XXXX/XXXXX zo dňa 25. januára 2011, takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a.

Žalobcovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Včas podanou žalobou sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. XXXX/XXXXX zo dňa 25. januára 2011, ktorým ako príslušný odvolací orgán podľa ustanovenia § 59 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o lesoch") zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Obvodného lesného úradu v I. č. XXXX/XXXXX-M., zo dňa 6. decembra 2010, ktorým bola žalobcovi ako nájomcovi lesných pozemkov vo vlastníctve O. Z.Á.G., nachádzajúcich sa v k. ú. D. M., zapísaných na LV č. XXX, parcela KN č. XXX/X, podľa § 64 písm. f) zákona o lesoch uložená pokuta vo výške 200,- Eur za porušenie povinnosti pri vedení lesnej hospodárskej evidencie. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia žalovaný uviedol, že žalobca nedodal chýbajúce podklady na vykonanie kancelárskej časti dozoru uvedené v oznámení č. XXXX/XXXXX-X zo dňa 15. októbra 2010, pričom konkretizoval, že nebolo dodané tlačivo L 141, nebola dodaná porastová evidencia L 142 A, B, C, teda evidencia ťažieb, zalesnenia a pestovnej činnosti na predmetnom lesnom majetku. Vzhľadom na neúplnosť predložených podkladov na vykonanie kancelárskej časti štátneho dozoru zo strany obhospodarovateľa lesa na VC O. Z.Á.G. a to jednak žalobcu, ako aj príslušného odborného lesného hospodára Ing. W. D., žalovaný nemohol vykonať kancelársku časť dozoru, a teda nemohol vykonať ani terénnu časť štátneho dozoru v lesoch na lesných pozemkoch vo vlastníctve O. Z.Á.G., za obdobie platnosti programu starostlivosti o lesy.

Žalobca namietal, že na základe výzvy žalovaného zo dňa 18. júna 2010 predložil výkaz vykonaných hospodárskych opatrení po jednotkách priestorového rozdelenia lesa za roky 2006-2009 ako aj bilančný výkaz lesnej hospodárskej evidencie L 144 za roky 2006-2009. Nepopiera, že nedodal evidenciu L 142 A, B, C a ani grafickú evidenciu podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 31/1999 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii (ďalej len "vyhláška") . Ďalej tvrdí, že na základe predložených podkladov kancelárska časť kontroly mohla byť vykonaná a evidenciu uviedol v zmysle ustanovenia § 8 vyhlášky. Namieta, že ani prvostupňový správny orgán ani žalovaný vo svojich rozhodnutiach neuviedli, v čom nebola vedená grafická evidencia v zmysle vyhlášky správna

aké konkrétne povinnosti a akého predpisu mal porušiť. Z uvedených dôvodov považuje preskúmavané rozhodnutie za nezákonné, pretože podľa jeho názoru vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci, nedostatočne zisteného skutkového stavu veci a ako nezrozumiteľné a neodôvodnené ho žiada zrušiť a vec vrátiť žalovanému na ďalšie konanie.

Žalovaný v písomnom vyjadrení zotrval na všetkých skutkových zisteniach v správnom konaní ako aj na ich právnom posúdení a ďalej uviedol, že žalovaný písomne pod č. XXXX/XXXXX zo dňa 18. júna 2010 vlastníkom a obhospodarovateľom (nájomcom) lesov zlúčených do Lesného celku M. R. Z. O. - neštátne, vykonanie kontroly plnenia programu starostlivosti o lesy po skončení platnosti programu starostlivosti o lesy v rámci štátneho dozoru v lesoch. Štátny dozor v lesoch pozostáva z kancelárskej časti a z terénnej časti. V rámci kancelárskej časti žalovaný požadoval predloženie povinných náležitostí tzv. lesnú hospodársku evidenciu, ktorá je vedená v zmysle ustanovenia § 9 vyhlášky. Žalobca oznámenie žalobcu č. XXXX/XXXXX zo dňa 18. júna 2010 prevzal dňa 21. júna 2010, avšak na začiatok štátneho dozoru dňa 06. júla 2010 nepredložil požadované údaje a v prezenčnej listine nie je podpísaný. Žalobca tak nemohol vykonať kancelársku časť kontroly v rámci štátneho dozoru. Následne na to listom č. XXXX/XXXXX-X zo dňa 13. septembra 2010 oznámil žalobcovi vykonanie štátneho dozoru, ktoré stanovil na deň 28. septembra 2010, z ktorého sa žalobca písomne ospravedlnil. Z tohto dôvodu žalobca vypracoval "čiastkový záznam č. XX/XXXX", v ktorom okrem iného uviedol, že vzhľadom na chýbajúce podklady na vykonanie kancelárskej časti kontroly, ktoré nedodal ani na konaní 28. septembra 2010, žalobca neukončil kancelársku časť kontroly. V zázname taktiež uviedol, že evidencia L 142 A, B, C (porastová evidencia ťažieb, zalesnenia a pestovnej činnosti) nebola dodaná a grafická evidencia nebola vedená v súlade s vyhláškou. Uvedené nedostatky žalobca ani odborný lesný hospodár V.. D. neodstránili ani na kontrole v rámci výkonu štátneho dozoru v lesoch dňa 26. októbra 2010 uskutočneného na základe oznámenia žalobcu č. XXXX/XXXXX-X zo dňa 15. októbra 2010, z ktorého bol vypracovaný záznam č. XX/A/XXXX. V písomnom vyjadrení ku kontrolným zisteniam V.. D. uviedol, že prvotná evidencia L 142 A, B, C a grafická evidencia mu boli odcudzené z auta. Žalobca opätovne nemohol vykonať kancelársku časť kontroly dodržiavania programu starostlivosti o lesy po ukončení jeho platnosti, a preto na základe zistení uvedených v Zázname č. XX/X/XXXX uložil obvodnému lesnému úradu v I., ako orgánu príslušnému v zmysle § 64 zákona o lesoch konať vo veciach priestupkov a iných správnych deliktov na úseku lesného hospodárstva. Žalovaný zdôraznil, že pokuta je uložená na spodnej hranici sankčného rozpätia, vychádzal z presného a úplného zistenia skutočného stavu veci a vydané rozhodnutia sú v súlade s platnými právnymi predpismi, a preto navrhol žalobu ako nedôvodnú zamietnuť.

Súd v konaní podľa § 247 a nasl. O.s.p. na nariadenom pojednávaní preskúmal žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného, oboznámil sa s predloženým administratívnym spisom žalovaného, ako aj prvostupňového správneho orgánu, písomným vyjadrením žalovaného a dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná.

V správnom súdnictve podľa § 244 ods. 1 O.s.p. preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. Podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu (§ 247 ods. 1 O.s.p.) .

Predmetom súdneho prieskumu môžu byť len tie námietky vznesené v žalobe (žalobné dôvody) , ktoré už boli uplatnené v odvolaní proti prvostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu, s ktorými sa musel žalovaný ako odvolací orgán vysporiadať vo svojom druhostupňovom rozhodnutí napadnutým žalobou. Inak by potom preskúmavacie súdne konanie nahrádzalo inštitút odvolacieho konania ako nevyhnutného predpokladu na podanie žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného súdom podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Úlohou súdu podľa obsahu žaloby je posúdiť, či správne orgány v dostatočnom rozsahu vykonali vo veci dokazovanie a správnosť spôsobu hodnotenia vykonaných a predložených dôkazov.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že žalovaný listom pod číslom XXXX/XXXXX, zo dňa 18. júna 2010 písomne oznámil vlastníkom a obhospodarovateľom (nájomcom) lesov zlúčených do Lesného celku M. R. Z. O. - neštátne, vykonanie kontroly plnenia programu starostlivosti o lesy. Kontrolované obdobie v rámci výkonu štátneho dozoru stanovil žalovaný od termínu 04.05.2006, kedy bola podpísaná Dohoda č. X/XX/Dup-XXXX, o odovzdaní nehnuteľností a ukončení nájomného vzťahu zo zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi vlastníkom a povinnou osobou do skončenia platnosti programu starostlivosti o lesy, t. j. do 31.12.2009. V priebehu kancelárskej časti štátneho dozoru požadoval od žalobcu predloženie povinných náležitostí, medzi ktorými okrem iného uviedol aj lesný hospodársky plán, porastovú evidenciu L 142a, L 142b, L 142c, súhlasy na ťažbu dreva, bilančný výkaz lesnej hospodárskej evidencie L 144, výkaz vykonaných hospodárskych opatrení podľa JPRL (jednotky priestorového rozdelenia lesa) za roky 2006-2009 (L 146) , bilanciu zalesňovacích povinností L 141 a grafickú evidenciu. Ku začiatku kancelárskej časti kontroly, t. j. do dňa 06.07.2010 žalobca osobne ani prostredníctvom svojho odborného lesného hospodára V.. D. nepredložil požadované podklady, z toho dôvodu sa na lesných pozemkoch v k. ú. D. M., zapísaných na LV č. XXX, parcela č. XXX/X vo vlastníctve O. Z. nemohla vykonať kancelárska časť v rámci štátneho dozoru v lesoch. Na základe tejto skutočnosti následne listom č. XXXX/XXXXX-X zo dňa 13. septembra 2009 bol oznámený žalobcovi opätovne dátum vykonania kancelárskej časti štátneho dozoru v lesoch na 28.09.2010. Oznámenie bolo žalobcovi doručené dňa 16.09.2010. Žalobca ako obhospodarovateľ sa z vykonania kontroly písomne ospravedlnili listom zo dňa 20. septembra 2010, v ktorom ako dôvod uviedol nepriaznivý zdravotný stav. Zároveň požiadal o preloženie kontroly o mesiac neskôr. Listom č. XXXX/XXXXX-X zo dňa 15. októbra 2010 bol stanovený ďalší dátum vykonania kontroly v rámci štátneho dozoru na 26. októbra 2010 v priestoroch Lesov SR, š.p. OZ G. a následne v lesných porastoch vlastníka. Žalobca svojím podpisom na Zázname č. XX/X/XXXX potvrdil vykonanie kancelárskej časti štátneho dozoru v lesoch, pričom v rámci preukázaných zistení bolo zo strany žalovaného konštatované, že žalobca nepredložil chýbajúce podklady na vykonanie kancelárskej časti dozoru, ktoré nedodal ani prostredníctvom odborného lesného hospodára na predošlej kontrole dňa 28.09.2010, a to konkrétne evidenciu L 142, A, B, C a riadne vedenú grafickú evidenciu, ktorá by bola v súlade s vyhláškou. V zmysle vyššie uvedených zistení žalovaný následne uložil Obvodnému lesnému úradu v Michalovciach, aby ako orgán oprávnený konať vo veciach priestupkoch a iných správnych deliktov na úseku lesného hospodárstva konal vo veci uloženia pokuty pre žalobcu.

Podľa § 62 ods. 1 zákona o lesoch štátny dozor v lesoch je oprávnenie orgánov štátnej správy lesného hospodárstva v rámci svojej územnej pôsobnosti sledovať, zisťovať a kontrolovať, ako sa dodržiava tento zákon a osobitné predpisy, všeobecne záväzné právne predpisy vydané na ich vykonanie a rozhodnutia vydané na ich základe.

Podľa § 62 ods. 2 písm. b) zákona o lesoch zamestnanci orgánov štátnej správy lesného hospodárstva sú pri štátnom dozore v lesoch oprávnení zisťovať a overovať skutočnosti a údaje o hospodárení v lese, najmä o plnení programu starostlivosti, a vyžadovať k tomu súčinnosť vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa.

Podľa § 44 ods. 1 zákona o lesoch obhospodarovateľ lesa je povinný prostredníctvom odborného lesného hospodára zabezpečiť vedenie evidencie o realizácii plánovaných hospodárskych opatrení i o neplánovaných činnostiach a opatreniach vykonaných v lesoch, najmä o vykonanej ťažbe a pestovaní lesa (ďalej len "lesná hospodárska evidencia") . Vedenie evidencie podľa osobitných predpisov nie je tým dotknuté.

Podľa § 64 písm. f) zákona o lesoch orgán štátnej správy lesného hospodárstva uloží pokutu od 166,- Eur do 99 581,- Eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá porušuje povinnosti pri príprave a realizácii programu starostlivosti, pri vedení lesnej hospodárskej evidencie alebo pri poskytovaní údajov pre potreby informačného systému (§ 40 až 45) .

Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č.31/1999 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii (ďalej len "vyhláška") užívateľ lesa a odborný lesný hospodár vedú na priebežné

sledovanie a evidovanie vykonávaných činností v lese prvotné mesačné doklady, ktoré obsahom a štruktúrou údajov zabezpečujú podklady na správne a úplné vedenie evidencie.

Podľa § 9 ods. 1 vyhlášky Evidenčné výkazy sú:

a) L 141 - Bilancia zalesňovacích povinností podľa jednotiek

priestorového rozdelenia lesa, ktorej vzor je uvedený

v prílohe č. 2.

b) L 142 - Porastová evidencia ťažieb, ktorej vzor je uvedený

A v prílohe č. 3.

c) L 142 - Porastová evidencia zalesnenia, ktorej vzor je uvedený

B v prílohe č. 4.

d) L 142 - Porastová evidencia pestovnej činnosti, ktorej vzor je

C uvedený v prílohe č. 5.

e) L 143 - Evidencia úhrnných ročných výsledkov za kategóriu

lesa, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 6.

f) L 144 - Bilančný výkaz lesnej hospodárskej evidencie, ktorého

vzor je uvedený v prílohe č. 7.

g) L 146 - Výkaz vykonaných hospodárskych opatrení podľa

jednotiek priestorového rozdelenia lesa za rok .....,

ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8.

Vzhľadom na preukázaný skutkový stav a citované zákonné ustanovenia má súd za to, že žalobca si v priebehu správneho konania nesplnil zákonnú povinnosť vyplývajúcu z príslušných ustanovení zákona o lesoch a to tým, že riadne a včas nepredložil príslušnému správnemu orgánu vykonávajúcemu štátny dozor v lesoch kompletné evidenčné výkazy, tak ako to stanovuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Žalovaný, ako aj prvostupňový správny orgán podľa názoru súdu postupovali v preskúmavanej právnej veci v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami, pričom uloženie pokuty na dolnej hranici považuje súd za dostatočne odôvodnené a zdôrazňuje, že právnym základom na uloženie pokuty bola skutočnosť, že žalobca ako obhospodarovateľ sám a ani prostredníctvom svojho odborného lesného hospodára V.. W. D. si nesplnili riadne a včas povinnosti uvedené § 44 ods. 1 zákona o lesoch.

Žalovaný ako aj prvostupňový správny orgán oprel skutkové zistenia s konkrétnym odkazom na vykonané dôkazy a ich obsah, ktoré vyhodnotil a dostatočne odôvodnil, na základe čoho dospel k preukázateľnému porušeniu povinnosti žalobcu ako obhospodarovateľa lesa a to nepredloženie zákonom požadovaných kompletných evidenčných výkazov. Na základe ustanovenia § 44 ods. 1 zákona o lesoch obhospodarovateľ lesa je povinný prostredníctvom odborného lesného hospodára zabezpečiť vedenie evidencie o realizácii plánovaných hospodárskych opatrení i o neplánovaných činnostiach a opatreniach vykonaných v lesoch, najmä o vykonanej ťažbe a pestovaní lesa.

K námietkam žalobcu týkajúcich sa nedostatočne zisteného skutkového stavu, ako aj nezrozumiteľného resp. nedostatočne odôvodneného rozhodnutia žalovaného (resp. prvostupňového správneho orgánu)

súd uvádza, že tieto považuje za účelové a nedôvodné, ktoré vzhľadom na vykonané dokazovanie zo strany žalovaného, ako aj prvostupňového správneho orgánu nemajú oporu v preukázanom skutkovom stave. Súd má za to, že tak v rozhodnutí žalovaného ako aj rozhodnutí prvostupňového správneho orgánu je jednoznačne uvedený celkový skutkový stav veci, ako aj jeho právne posúdenie. V rámci odôvodnenia napadnutého rozhodnutia žalovaný uviedol konkrétne ustanovenia zákona o lesoch a súvisiacej vyhlášky, ktoré žalobca svojím konaním porušil, čím sa preukázateľne dopustil spáchania iného správneho deliktu na úseku lesného hospodárstva, ktorý je uvedený v § 64 písm. f) zákona o lesoch. Zároveň žalovaný v odôvodnení napadnutého rozhodnutia uviedol, že na vykonanie kancelárskej časti dozoru nebola zo strany žalobcu dodané tlačivo L 141, nebola dodaná porastová evidencia L 142 A, B, C, teda ťažieb, zalesnenia a pestovnej činnosti na predmetnom lesnom majetku. Taktiež uviedol, že grafická evidencia nebola vedená v zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva slovenskej republiky č. 31/1999 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii, nakoľko zákresy ťažieb neboli vedené podľa rokov.

Súd poukazuje na to, že správny orgán uložil pokutu na dolnej hranici sankčného rozpätia, čím žalobcovi nespôsobil výraznejšiu ujmu a uloženie pokuty vo výške 200,- Eur má v tomto prípade predovšetkým preventívny charakter pred ďalším možným porušovaním ustanovení zákona o lesoch. Napokon žalobca ako to vyplýva zo zápisnice z 18.11.2010 uznal porušenie zákonných ustanovení, súhlasil so zistenými nedostatkami i s primeranou pokutou 200,- Eur.

Súd v tomto konaní zastáva názor, že žalovaný a rovnako aj prvostupňový správny orgán spoľahlivo zistil skutkový stav veci a vyvodil z neho správny právny záver. Konštatuje, že postup prvostupňového správneho orgánu a žalovaného nebol v rozpore s platnými právnymi predpismi, a preto neboli porušené práva žalobcu ako účastníka správneho konania a námietky žalobcu nie sú opodstatnené.

Na základe uvedených skutočností súd po preskúmaní rozhodnutia a postupu žalovaného v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe dospel k záveru, že rozhodnutie a postup žalovaného v medziach žaloby je v súlade so zákonom o lesoch a preto žalobu podľa § 250j ods. 1 O.s.p. zamietol.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. a žalobcovi, ktorý v konaní nebol úspešný, nepriznal právo na ich náhradu.

Toto rozhodnutie prijal senát krajského súdu jednohlasne (ust. § 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší úd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postupu súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.