KSKE 6 S 5/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 5/2012

KS v Košiciach, dátum 28.03.2012, sp.zn. KSKE 6 S 5/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/5/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200020 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200020.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu Mini Mix, s.r.o., Tyršovo nábrežie č. 11, Košice, zastúpeného JUDr. Dušanom Antolom, advokátom, so sídlom v Košiciach, Zbrojničná č. 12, proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu SR Bratislava, Vazovova č. 2, o žalobe na preskúmanie rozhodnutia Colného úradu Bratislava č. 51306/2011-242, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca žalobou zo dňa 02.01.2012 doručenou Krajskému súdu v Košiciach 12.01.2012 žiadal, aby krajský súd zrušil rozhodnutie Colného úradu Bratislava z 29.10.2011 č. 51306/2011-5242, ktorým na základe výsledku odbornej expertízy Colného laboratória Colného riaditeľstva SR uvedených v protokoloch o skúške č. VOE-1415/10, 1416/10 a 1417/10 zo dňa 17.05.2010 týkajúcej sa dovymerania dovozných platieb pôvodne vymeraných Colným úradom Bratislava rozhodnutím v colnom konaní č. 0524210014324 zo dňa 16.03.2010, ktorým Colný úrad Bratislava prepustil do colného režimu voľný obeh tovar ovocné prísady do vonných fajok po zápise do účtovných dokladov podľa ustanovenia článku 220 ods.1 Colného kódexu v súlade s ustanovením článku 221 ods.1 Colného kódexu oznamuje účastníkovi konania dodatočne vymeranú sumu dovoznej platby, ktorá zostáva na vybratie vo výške 2.744,33 eur pozostávajúcu zo spotrebnej dane z tabaku vo výške 2.306,16 eur a z dane z pridanej hodnoty vo výške 438,17 eur. Colný dlh vznikol v okamihu prijatia daného colného vyhlásenia podľa článku 201 ods.2 Colného kódexu spôsobom uvedeným v ustanovení článku 201 ods.1 písm.a) Colného kódexu dňa 16.03.2010 prepustením tovaru, ktorý podlieha dovoznému clu do voľného obehu a na základe zistených skutočností v zmysle ustanovenia článku 78 Colného kódexu Colný úrad Bratislava opravil údaje v rozhodnutí tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti žalobou napadnutého rozhodnutia.

Z obsahu napadnutého rozhodnutia vyplýva, že bolo vydané v súlade s právnym názorom Colného riaditeľstva SR vysloveným v rozhodnutí o odvolaní zo dňa 14.06.2011 zn. 29944/2010-1410, ktorým zrušilo rozhodnutie Colného úradu Bratislava zo dňa 13.06.2010 č. 24687/2010-5242.

Súd v rámci prípravy na pojednávanie zistil, že žaloba smeruje proti rozhodnutiu správneho orgánu prvého stupňa, a preto vyzval žalobcu, aby oznámil, či vo veci rozhodol odvolací správny orgán na základe riadneho opravného prostriedku podaného žalobcom.

Žalobca podaním z 02.03.2012 oznámil, že správny orgán rozhodol rozhodnutím č. 51306/2011-5242 29.12.2011 (správne má byť 29.10.2011) a toto rozhodnutie aj súdu opätovne predložil.

Podľa § 103 O.s.p. s použitím § 246c O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Podľa § 247 ods.2 O.s.p. pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní je predpokladom postupu podľa tejto hlavy, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť.

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že predmetom preskúmania podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. bude zásadne právoplatné rozhodnutie, proti ktorému podal žalobca v priebehu správneho konania riadny opravný prostriedok, ak bol účastníkom tohto konania a ak je riadny opravný prostriedok prípustný.

Žalobca podal žalobu proti prvostupňovému rozhodnutiu správneho orgánu, proti ktorému je prípustné odvolanie. Toto rozhodnutie preto nespĺňa predpoklady, aby bolo predmetom súdneho prieskumu na základe podanej žaloby. Žalobca na výzvu súdu nepreukázal, že využil riadny opravný prostriedok a že vo veci rozhodol odvolací správny orgán.

Nález Ústavného súdu SR sp. zn. II.ÚS 12/97 z 27. augusta 1997 judikoval, že ak žalobca v konaní pred správnym orgánom nevyužil riadne opravné prostriedky, správny súd je povinný konanie pred ním zastaviť v zmysle § 250d ods.3 O.s.p. Podľa tohto ustanovenia súd uznesením konanie zastaví, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom.

Vzhľadom na to, že zákonom č. 331/2011 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2012 bolo zrušené Colné riaditeľstvo SR so sídlom v Bratislave, a jeho pôsobnosť prešla na novo zriadené Finančné riaditeľstvo SR, súd podľa § 107 ods.4 O.s.p. na strane žalovaného koná s týmto právnym nástupcom pôvodne uvádzaného žalovaného v žalobe.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. s použitím § 246c ods.1 O.s.p.

Podľa § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Podľa § 246c prvá veta O.s.p. pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v tejto časti, sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, a čoho sa odvolateľ domáha.