KSKE 6 S 54/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 54/2011

KS v Košiciach, dátum 25.01.2012, sp.zn. KSKE 6 S 54/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/54/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111200580 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111200580.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcov: 1. V. Z., bývajúceho v N., Ť. Č.. X, 2. F. I., bývajúcej v N., L. Č.. XX, 3. F. Z., bývajúcej v N., L. Č.. XX, 4. X. G., bývajúcej v N., Z. Č.. XX, všetci zastúpení advokátkou JUDr. Katarínou Habiňákovou, so sídlom v Košiciach, Štúrova č. 20, proti žalovanému Katastrálnemu úradu v Košiciach, Južná trieda č. 82, Košice, za účasti W. N., so sídlom v N., G. M. Č.. XX/ A, zastúpeného primátorom MUDr. Richardom Rašim, v konaní o žalobe na preskúmanie rozhodnutia žalovaného zo 16.12.2010 č. Co-8/2009/Ma-17, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobcovia v 1. - 4. rade sa žalobou z 10.01.2011 domáhali zrušenia rozhodnutia žalovaného, ako aj rozhodnutia Správy katastra v Košiciach z 27.09.2010 č. C-3/2009 a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie. Napadnutými rozhodnutiami sa v súlade s ustanovením § 7 ods.6 zákona č. 180/1995 Z.z. v platnom znení opravili údaje katastra v katastrálnom území I. Ť. evidované na základe schváleného registra obnovenej evidencie pozemkov, pretože boli v rozpore s použitými podkladmi podľa § 6 ods.1 citovaného zákona.

Žalobkyne v 3. a 4. rade písomným podaním doručeným súdu 15.12.2011 vzali žalobu späť a žiadali, aby súd voči nim konanie zastavil.

Na pojednávaní konanom na Krajskom súde v Košiciach dňa 26. januára 2012 žalobcovia v 1. a v 2. rade vzali žalobu späť.

Podľa § 250h ods.2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť; ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

Podľa § 250d ods.3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods.2) .

Pretože žalobcovia v 1. - 4. rade vzali žalobu späť, boli splnené zákonné podmienky pre rozhodnutie podľa citovaného ustanovenia § 250d ods.3 O.s.p. na zastavenie konania.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. s použitím § 246c ods.1 O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, a čoho sa odvolateľ domáha.