KSKE 6 S 57/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/57/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200437 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200437.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Mihalčinovej a členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Pavla Naďa, v právnej veci navrhovateľky: W.. S. Ž. T. f Á. N. o v , L.. E., Z. U.. W. XX, M., zastúpená advokátom: JUDr. Ing. Michal Plenta, Sídlisko Okulka 19/42, Vranov nad Topľou, proti odporcovi: M e s t o Sobrance, Mestský úrad,Štefánikova 23, Sobrance, zastúpené advokátom: JUDr. Ján Kizivat, Advokátska kancelária so sídlom kpt. Nálepku č. 8, Michalovce, na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, takto

r o z h o d o l :

Návrh z a m i e t a.

Navrhovateľke n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

Odporca n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľka podaním z 02.05.2011 podala návrh na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy podľa § 250v O.s.p. a žiadala, aby súd zakázal Mestu Sobrance pokračovať v porušovaní jej práva uplatňovať mandát poslanca Mestského zastupiteľstva Mesta Sobrance na základe Uznesenia č. 8 Mestského zastupiteľstva Mesta Sobrance zo dňa 24.03.2011, ktoré sa stalo účinné dňa 04.03.2011, o zániku mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva Mesta Sobrance a prikazuje odporcovi umožniť jej uplatňovať mandát poslanca Mestského zastupiteľstva Mesta Sobrance v lehote do 5 dní od právoplatnosti rozsudku. Uplatnila si náhradu trov konania titulom právneho zastúpenia vo výške 261,82 EUR.

Uviedla, že Uznesením č. 8 Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach zobralo na vedomie zánik mandátu poslankyne Mestského zastupiteľstvo v Sobranciach W.. S. Ž. vo volebnom obvode č. 2 podľa § 11 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Toto uznesenie bolo vyvesené 10 deň od prerokovania dňa 03.04.2011 a primátor mesta ho deň predtým podpísal.

Na základe vyveseného uznesenia dňa 11.04.2011 zaslala list primátorovi, v ktorom mu oznámila, že uznesenie považuje za neplatné a naďalej si bude uplatňovať svoje práva a povinnosti poslanca a bude si plniť aj úlohy vyplývajúce z členstva v komisii zdravotníctva, sociálnych vecí, bytovej politiky, rómskej problematiky a verejného poriadku a komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov. Dňa 15.04.2011 podala aj podnet na preskúmanie zákonnosti postupu orgánov Mesta Košice.

Domnieva sa, že postup orgánu územnej samosprávy je nezákonný, pretože v zmysle § 25 ods. 2 zákona o obecnom zriadení nedošlo k zániku jej mandátu poslanca z dôvodov prezentovaného žalovaným ani na základe iných príčin. Dňa 09.04.2009 uzatvorila v kontexte s § 49 ods. 1 zákona o sociálnych službách s Mestom Sobrance dohodu o pracovnej činnosti . Túto dohodu nepovažuje za uzatvorenie pracovného pomeru podľa zákonníka práce, ale za podklad na vyplatenie hodnoty jej služieb poskytovaných mestu. Týmto úkonom nedošlo k uzatvoreniu pracovného pomeru a vzniku vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec, lebo nenapĺňa zákonom predpísané podmienky. To, že mala uzavretú uvedenú dohodu o pracovnej činnosti ešte neznamená, že sa stala zamestnankyňou Mesta Sobrance. Za zamestnanca sa považuje tá fyzická osoba, ktorá vykonáva závislú prácu pre zamestnávateľa a v súlade s ustálenou rozhodovacou činnosťou súdu a judikatúrou možno hovoriť o previazanosti s dopadom na status zamestnanca a to bez ohľadu na jeho vonkajšiu formu. Vykonávala činnosti posudkového lekára samostatne a nie na základe pokynov zamestnávateľa. Nebola splnená ani požiadavka závislej práce a to výkon práce počas pracovnej doby. Vymedzené činnosti vykonávala na vlastné náklady svojimi výrobnými prostriedkami. Aj keď formálne išlo o dohodu o pracovnej činnosti, ale neboli naplnené všetky znaky závislej práce, teda o výkon závislej práce sa nejedná a teda nedošlo k zániku mandátu poslanca mestského zastupiteľstva. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú osobitným druhom zmlúv ktorých uzavretím nevzniká pracovný pomer aj keď zakladajú pracovno-právny vzťah.

Odporca si nesprávne ustálil záver o naplnení podmienok uplatnenia mandátu poslanca obecného zastupiteľstva podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení. Predčasnou realizáciou tohto záveru došlo k zásahu do práv poslanca obecného zastupiteľstva, ktorému bola znemožnená realizácia jeho práv spojených s výkonom funkcie do ktorej bol zvolený napriek tomu, že k uprazneniu mandátu nedošlo a v konečnom dôsledku takáto situácia zasiahla aj do samotnej vôle voličov prejavenej vo voľbách do orgánov územnej samosprávy. Poukázala na to, že Uznesenie č. 8 Mestského zastupiteľstva v Sobranciach obsahuje nesprávne odôvodnenie uvedením nesprávneho paragrafového znenia a má za to, že daná vec sa týka § 25 ods. 2 písm. h) v spojení s § 11 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Protiprávnym konaním odporcu bolo jej znemožnené uplatňovanie mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v zmysle Ústavy SR a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj práce v komisii zdravotníctva, sociálnych vecí, bytovej politiky, rómskej problematiky a verejného poriadku a v komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov, do ktorých bola riadne zvolená.

Odporca v písomnom vyjadrení navrhol návrh zamietnuť a priznať mu trovy konania titulom právneho zastúpenia vo výške 314,18 EUR.

Uviedol, že návrh zo strany navrhovateľky bol podaný oneskorene, pretože podľa § 250v ods. 3, posledná veta O.s.p. návrh mal byť podaný 30 dní odo dňa, keď sa osoba dotknutá zásahom o ňom dozvedela, najneskôr však do 1 roka odo dňa, keď k nemu došlo. Lehota na podanie návrhu uplynula najneskôr 26.04.2011, pretože navrhovateľka o zániku mandátu sa dozvedela priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 24.03.2011, resp. 29.04.2011, ktorý je posledným dňom 30-dňovej lehoty na podanie návrhu, ktorá uplynula od podpisu uznesenia primátorom mesta a jeho zverejnenia na úradnej tabuli, pričom v tejto súvislosti poukázal aj na analógiu ustanovenia § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Nesúhlasí s tvrdením navrhovateľky, že neexistoval medzi ňou a odporcom vzťah zamestnávateľ a zamestnanec. Je toho názoru, že takýto vzťah v čase zloženia sľubu navrhovateľkou ako zvolenou poslankyňou Mesta Sobrance existoval a v tejto súvislosti zotrváva aj na dôvodoch, ktoré uviedol v písomnom stanovisku navrhovateľke zo dňa 26.04.2011.

Podľa jeho názoru existencia postavenia navrhovateľky ako podnikateľky nevylučuje možnosť vzniku aj pracovno-právneho vzťahu súbežne s vykonávaním podnikateľskej činnosti.

Podľa § 250v ods. 1 O.s.p. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá tvrdí, že bola ukrátená na svojich právach a právom chránených záujmoch nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, ktorý nie je rozhodnutím a tento zásah bol zameraný priamo proti nej alebo v jeho dôsledku bol proti nej priamo vykonaný, môže sa pred súdom domáhať ochrany proti zásahu ak taký zásah, alebo jeho dôsledku trvajú alebo hrozí jeho opakovanie.

Podľa ods. 2 veta po bodkočiarku citovaného ustanovenia orgán, proti ktorému návrh smeruje je orgán, ktorý podľa tvrdenia uvedeného v návrhu vykonal zásah.

Podľa ods. 3 citovaného ustanovenia návrh nie je prípustný, ak navrhovateľ nevyčerpal prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis alebo ak sa navrhovateľ domáha len určenia, že zásah bol alebo je nezákonný. Návrh musí byť podaný do 30 dní odo dňa, keď sa osoba dotknutá zásahom o ňom dozvedela, najneskôr však do 1 roka odo dňa, keď k nemu došlo.

Na nariadenom pojednávaní a po oboznámení sa s pripojeným administratívnym spisom, obsahom žaloby ako aj vyjadrenia odporcu súd zistil toto:

Primátor Mesta Sobrance pozvánkou zo 16.03.2011 zvolal II. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sobranciach na deň 24. marca 2011 o 13.00 hod. do veľkej zasadačky Mestského úradu Sobrance. Zo zápisnice Mestského zastupiteľstva v Sobranciach zo dňa 24.03.2011 vyplýva, že tohto zasadnutia sa zúčastnila aj W.. S. Ž.. Toto zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta, ktorý oznámil zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva podľa § 25 ods. 2 písm. h) a § 11 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení u poslankyne W.. S. Ž., pretože táto má uzavretú dohodu o pracovnej činnosti s mestom a táto pred zložením sľubu poslanca zrušená nebola. Zároveň vyzval W.. S. Ž., aby zaujala miesto medzi ostatnou prítomnou verejnosťou. Na uvoľnené miesto poslanca nastúpila náhradníčka R.. X. J.. Uznesenie č. 8 Mestského zastupiteľstva v Sobranciach, ktoré zobralo na vedomie zánik mandátu poslankyne Mestského zastupiteľstva v Sobranciach od W.. S. Ž. bolo schválené väčšinou poslancov. Uznesenie bolo primátorom mesta podpísané dňa 30.03.2011 a v ten istý deň bolo zverejnené na úradnej tabuli Mesta Sobrance.

Z citovaného ustanovenia § 250v ods. 3 O.s.p. vyplýva, že návrh sa musí podať do 30 dní odo dňa, keď sa osoba dotknutá zásahom o ňom dozvedela.

V danom prípade navrhovateľka sa zúčastnila II. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sobranciach dňa 24.03.2011, na ktorom bolo schválené Uznesenie č. 8 o zániku jej mandátu poslankyne Mestského zastupiteľstva v Sobranciach, teda lehota na podanie návrhu jej začala plynúť nasledujúci deň, t. j. 25. marca 2011 a zákonná 30 dňová lehota uplynula 23.04.2011, ktorý deň bola sobota, takže posledným dňom lehoty na podanie návrhu bol 26. apríl 2011. Navrhovateľka návrh písala 02.05.2011 a na poštovú prepravu bol podaný toho istého dňa. Aj v prípade, že by navrhovateľka nebola osobne prítomná na zasadnutí dňa 24. marca 2011, kedy bolo prijaté uznesenie Mestským zastupiteľstvom o zániku mandátu poslankyne, ale by sa to dozvedela až v deň vyvesenia uvedeného uznesenia na úradnej tabuli Mesta Sobrance, ktoré bolo vyvesené dňa 30.03.2011, tak koniec 30 dňovej lehoty by padol na 29.04.2011, t. j. piatok. Súd neuveril tvrdeniu navrhovateľky v žalobe, že uznesenie Mestského zastupiteľstva bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Sobrance 03.04.2011, lebo tento deň je dňom pracovného pokoja, totiž bola nedeľa.

Pretože navrhovateľka návrh podľa § 250v O.s.p. nepodala v zákonom stanovenej 30 dňovej lehote, preto súd jej návrh ako neprípustný podľa § 250v ods. 4. posledná veta O.s.p. zamietol.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250v ods. 5 O.s.p. a vyslovil, že navrhovateľka nemá právo na náhradu trov konania, pretože jej návrhu vyhovené nebolo a odporca zo zákona nemá právo na náhradu trov konania.

Toto rozhodnutie prijal senátu jednohlasne (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku n i e je prípustný opravný prostriedok (§ 250v ods. 7 O.s.p.) .