KSKE 6 S 58/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 58/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/58/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200356 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200356.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: TOKAJ FURMINT SK, s.r.o., so sídlom 076 82 Malá Tŕňa 105, IČO: 36 603 201, právne zastúpeného JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou, so sídlom Moldavská cesta 21/A, 040 11 Košice, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Vazovova 2, 815 11 Bratislava, v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. I/223/23540-133131/2011/991545-r zo dňa 9.12.2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 12.4.2012 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/223/23540-133131/2011/991545-r zo dňa 9.12.2011, ktorým bola potvrdená daňová exekučná výzva Daňového úradu Trebišov č. 740/320/163-27072/11/Šol zo dňa 6.9.2011.

V danej veci ide o konanie podľa druhej hlavy, piatej časti O.s.p. (§ 247 a nasl. - rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov) .

Podaním žaloby vznikla žalobcovi povinnosť zaplatiť súdny poplatok z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby v sume 66 Eur (položka č. 10 písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov) , splatný dňom vzniku poplatkovej povinnosti (§ 5 ods. 1 písm. a) , § 8 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb.) .

Súd výzvou zo dňa 10.5.2012 vyzval žalobcu prostredníctvom jeho právnej zástupkyne na zaplatenie súdneho poplatku vo výške 66 Eur v lehote 10 dní od doručenia výzvy a zároveň ho poučil o tom, že ak nebude poplatok v určenej lehote zaplatený, súd konanie zastaví (§ 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb.) .

Žalobca na výzvu súdu, ktorá mu bola doručená dňa 16.5.2012 v stanovenej lehote, ktorá uplynula dňa 28.5.2012, nereagoval a súdny poplatok do dnešného dňa nezaplatil.

Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený (§ 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb.) .

Keďže žalobca ani na výzvu súdu súdny poplatok do dnešného dňa nezaplatil, súd konanie podľa ust. § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. zastavil.

O trovách konania súd rozhodol v zmysle ust. § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojení s ust. § 246c ods. 1 prvá O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, pretože konanie bolo zastavené.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach v pomere hlasov 3:0 (ust. § 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.