KSKE 6 S 65/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 65/2012

KS v Košiciach, dátum 13.06.2012, sp.zn. KSKE 6 S 65/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/65/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200379 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200379.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: TVX SK s.r.o. Ladmovce 170, zast. JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou, Moldavská cesta č. 21/A, Košice, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo SR, Vazovova č. 2, Bratislava, o p r e s k ú m a n i e rozhodnutia č. 1040505/133/2012/5081 zo dňa 23.01.2012 takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

V konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 1040505/133/2012/5081 zo dňa 23.01.2012 súd vyzval žalobcu zaplatiť súdny poplatok za žalobu v sume 66,- eur v lehote 10 dní od doručenia výzvy a súčasne ho poučil o následku v prípade nezaplatenia súdneho poplatku.

Právna zástupkyňa žalobcu prevzala výzvu dňa 25.04.2012.

Žalobca v určenej lehote a ani do dňa vydania tohto uznesenia súdny poplatok za žalobu nezaplatil.

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. za použitia § 246c ods. 1 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, pretože konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.