KSKE 6 S 67/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/67/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200560 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200560.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Končeka a členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Pavla Naďa, v právnej veci žalobkyne: Y. W., nar. XX.XX.XXXX, B. XXX/ X, XXX XX Y., zast. JUDr. Ľubomírom Hudákom, advokátom, Mierová 87, 066 01 Humenné, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa ústredie, Ul. 29. augusta č. 10, 813 63 Bratislava, o žalobe žalobkyne proti rozhodnutiu žalovanej č. 12265-3/2011-BA zo dňa 14.04.2011, takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a.

Žalobkyni právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou napadnutým rozhodnutím žalovaná postupom podľa § 218 ods. 2 zákona č. 461/12003 Z.z. o sociálnom poistení, zamietla odvolanie žalobkyne proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne, pobočka Košice, č. 704-3440118610-GC09/10-744,59574-2/2010-KEM zo 16. novembra 2010, ktorým táto rozhodla, že žalobkyni ako zamestnancovi zaniklo povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti dňa 12. júla 2005 a toto rozhodnutie potvrdila. V odôvodnení svojho rozhodnutia žalovaná citujúc ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a/, § 6 ods. 1, § 7 ods. 1 písm. a/, § 14 ods. 1 písm. a/, § 15 ods. 1 písm. a/, § 19 ods. 1 a § 20 písm. a/ zákona č. 461/2003 Z.z., ako aj § 68 ods. 3 písm. c/ zákona 511/1991 Z.z. (správne má byť zákona č. 513/1991 Zb.) uviedla, že vzhľadom ku skutočnosti, že došlo k zániku spoločnosti A..G..L..J.. P.. P. D..G.., T. XX, B., I.: XX XXX XXX, ktorá bola zamestnávateľom žalobkyne, bez právneho nástupcu, to znamená, že nedošlo k prechodu práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov na právneho nástupcu, zanikli všetky pracovnoprávne vzťahy, ktoré uzatvorila táto spoločnosť a trvali v čase právoplatnosti (dňa 12.7.2005) uznesenia č. k. 2K 1/2005-28 zo dňa 01.06.2005, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok tejto spoločnosti pre nedostatok majetku. V dôsledku toho zaniklo žalobkyni povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti dňa 12. júla 2005, keďže jej v uvedený deň zanikol pracovný pomer so spoločnosťou A..G..L..J.. P.. P. D..G.. a žalobkyňa nemala v uvedený deň uzatvorený pracovný pomer s iným zamestnávateľom. Skutočnosť, že žalobkyňa o zániku spoločnosti A..G..L..J.. P.. P. D..G.. nevedela a neobdržala žiadny doklad o ukončení zamestnaneckého pomeru s uvedenou spoločnosťou je irelevantná.

Včas podanou žalobou zo dňa 16.06.2011, vrátane jej doplnenia (v ktorom opätovne uvádza tie isté skutočnosti ako v pôvodnej žalobe) zo dňa 25.07.2011 sa žalobkyňa cestou svojho právneho zástupcu domáhala zrušenia rozhodnutia žalovanej zo dňa 14.04.2011, č. 12265-3/2011-BA a rozhodnutia Sociálnej poisťovne, pobočka Košice, č. 704-3440118610-GC09/10-744,59574-2/2010-KEM zo dňa 16. novembra 2010 a vrátenia veci na nové prejednanie a rozhodnutie. Žalobu odôvodnila tým, že žalovaným

rozhodnutím bola ukrátená na svojich právach ohľadne poistenia a jeho trvania, keďže z jej strany nedošlo k porušeniu povinností, ale k porušeniu povinností došlo na strane zamestnávateľa, prípadne iného orgánu, čo mala žalovaná pred vydaním rozhodnutia dostatočne právne preskúmať a až tak vydať rozhodnutie, teda rozhodnutie vydala nezákonne a postup správneho orgánu je v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona. Pracovný pomer žalobkyne so spoločnosťou A..G..L..J.. P.. P. D..G.., nie je do dnešného dňa ukončený a pri akejkoľvek snahe z našej strany nebolo možné obdržať žiadny dokument o ukončení činnosti firmy. Uvádza, že o výmaze spoločnosti sa dozvedela až z napadnutého rozhodnutia, ktoré ani nebolo doručené zamestnávateľovi - A..G..L..J.. P.. P. D..G.. aj napriek tomu, že by mal byť považovaný za účastníka konania v zmysle § 173 ods. 1, v čom vidí procesné pochybenie zo strany žalovanej pre vydanie rozhodnutia. Žalovaná vôbec neskúmala či došlo k zániku spoločnosti A..G..L..J.. P.. P. D..G.. zákonnými postupmi, či pri rozhodovaní o jej zániku bolo postupované v súlade so zákonom, keď žalobkyňu nikto nevyzval k súčinnosti, ani potrebným činnostiam súvisiacim so zánikom tejto spoločnosti, teda hlavne ich pracovného pomeru. Žalobkyňa mala byť vyzvaná na ukončenie pracovného pomeru predbežným správcom a toto ukončenie malo byť oznámené aj Sociálnej poisťovni pobočka Košice.

Žalovaná v písomnom vyjadrení zo dňa 25.07.2012 zaujala k veci nemenné stanovisko a ďalej uvádza, že k zániku pracovnoprávnych vzťahov môže dôjsť viacerými spôsobmi, pričom jedným zo spôsobov ich zániku je, že nastane právna udalosť, ktorá tento zánik spôsobí. Právne udalosti sú právnymi skutočnosťami, ktoré vznikajú nezávisle od vôle ľudí a s ktorými platné právo alebo záväzky urobené v medziach práva spájajú následky, prejavujúce sa vznikom, zmenou a zánikom právnych vzťahov. Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť A..G..L..J.. P.. P. D..G.. bola zrušená bez právneho nástupcu, zanikli všetky pracovnoprávne vzťahy medzi uvedenou spoločnosťou a jej zamestnancami trvajúce ku dňu kedy došlo k zániku pracovného pomeru žalobkyne. Keďže zamestnancom je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu podľa jeho pokynov za mzdu alebo za odmenu a keďže došlo k právoplatnému zrušeniu zamestnávateľa - spoločnosti A..G..L..J.. P.. P. D..G.., nemal už kto jej zamestnancom udeľovať pokyny na výkon závislej práce a vyplácať im mzdu alebo odmenu. Preto prestala žalobkyňa spĺňať definíciu zamestnanca dňa 12.07.2005, kedy zanikol pracovný pomer medzi ňou a spoločnosťou A..G..L..J.. P.. P. D..G.., ktorá prestala byť zamestnávateľom. Informácia, že spoločnosť A..G..L..J.. P.. P. D..G.. bola zrušená, bolo uverejnené v Obchodnom registri SR, ktorý je verejne prístupný, a teda žalobkyňa mala k tejto informácii nerušený a neobmedzený prístup. Žalované rozhodnutie nebolo spoločnosti A..G..L..J.. P.. P. D..G.. doručované z dôvodu, že nebola účastníkom konania, keďže zanikla ešte v roku 2005. Dáva do pozornosti zároveň to, že Sociálna poisťovňa, nie je v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. oprávnená a príslušná na preskúmavanie súdnych rozhodnutí poukazujúc na to, že v priebehu konkurzného konania, ktorého výsledkom bolo uznesenie č. k. 2K 1/2005-28 zo dňa 01.06.2005, došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov. Záverom navrhuje vzhľadom na uvedené skutočnosti žalobu žalobkyne zamietnuť.

Súd na základe ustanovení § 244 a nasl. O.s.p. v konaní podľa § 247 a nasl. O.s.p. preskúmal žalobou napadnuté rozhodnutie žalovanej v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe a po oboznámení sa s administratívnymi spismi žalovanej a správneho orgánu prvého stupňa dospel k záveru, že na zrušenie tohto rozhodnutia nie sú dôvody.

Z listinných dôkazov, nachádzajúcich sa v administratívnom spise žalovanej vyplýva nasledovný skutkový stav.

Dňa 01.10.2002 bola uzavretá pracovná zmluva, kde ako zamestnávateľ vystupuje spoločnosť A..G..L..J.. P.. P. D..G.. a ako zamestnanec žalobkyňa. Ako deň nástupu do práce bol dohodnutý 1. október 2002. Z čestného vyhlásenia žalobkyne doručeného Sociálnej poisťovni, pobočka Košice dňa 16.07.2009 vyplýva jej vyjadrenie, že nedisponuje ukončeným pracovným pomerom. Z výpisu osobných údajov žalobkyne - poistenca vyplýva, že odo dňa 01.10.2002 za žalobkyňu jej zamestnávateľ odvádzal poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti - spoločnosť A..G..L..J.. P.. P. D..G.., na druhej strane však v uvedenom výpise chýba údaj dokedy táto spoločnosť za žalobkyňu poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti odvádzala. Uznesením Krajského súdu v Košiciach

č. k. 2K 1/2005-28 zo dňa 01.06.2005 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka - A..G..L..J.. P.. P. D..G.., T. XX, B., I.: XX XXX XXX pre nedostatok majetku. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.07.2005.

Podľa § 3 ods. 1, písm. a/ zákona č. 461/2003 Z.z., zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu, okrem nepeňažného príjmu z predchádzajúceho právneho vzťahu, ktorý zakladal právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu, poskytnutého z prostriedkov sociálneho fondu.

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., zamestnanec na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti je fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe.

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., poistenec podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je nemocensky poistená, dôchodkovo poistená alebo poistená v nezamestnanosti podľa tohto zákona.

Podľa § 14 ods. 1, písm. a/ zákona č. 461/2003 Z.z., povinne nemocensky poistený je zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1.

Podľa § 15 ods. 1, písm. a/ zákona č. 461/2003 Z.z., povinne dôchodkovo poistený je zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1 a 2.

Podľa § 19 ods. 1, zákona č. 461/2003 Z.z., povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 20 ods. 1, zákona č. 461/2003 Z.z., povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 1 vzniká odo dňa vzniku právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem uvedený v § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, a zaniká dňom zániku tohto právneho vzťahu.

Podľa § 141 ods. 2, zákona č. 461/2003 Z.z., za zamestnanca odvádza poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti zamestnávateľ.

Podľa § 68 ods. 3, písm. d/ zákona č. 513/1991 Zb., sa spoločnosť zrušuje zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Podľa § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb., ak po ukončení konkurzného konania zostane majetok spoločnosti, vykoná sa jej likvidácia. Ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo ak návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ak bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, vykoná súd na základe právoplatného rozhodnutia výmaz spoločnosti z obchodného registra.

Spoločnosť A..G..L..J.. P.. P. D..G.., až do doby jej právoplatného zrušenia vystupovala v pracovnoprávnych vzťahoch, to znamená vo vzťahoch upravených Zákonníkom práce vo vzťahu k žalobkyni ako jej zamestnávateľ a v nadväznosti na to podľa zákona o sociálnom poistení ako odvádzateľ poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti za žalobkyňu. Zároveň však bola spoločnosť A..G..L..J.. P.. P. D..G.. až do doby jej právoplatného zrušenia obchodnou spoločnosťou, ktorá bola ako právnická osoba založená za účelom podnikania. Na každú obchodnú spoločnosť sa ako na subjekt práva vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce okrem iného založenia spoločnosti, jej vzniku a v prípade spoločnosti A..G..L..J.. P.. P. D..G.., aj ustanovenia o zrušení spoločnosti a jej následnom zániku. Uznesením Krajského súdu v Košiciach č. k. 2K 1/2005-28 zo dňa 01.06.2005 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka - A..G..L..J.. P.. P. D..G.., pre nedostatok majetku. Nadobudnutím právoplatnosti tohto uznesenia (dňa 12.07.2005) sa v zmysle citovaného § 68 ods. 3, písm. d/ Obchodného zákonníka spoločnosť A..G..L..J.. P.. P. D..G.. zrušila. Následný výmaz tejto spoločnosti z obchodného registra, ktorým došlo k jej právnemu zániku bol už len formálnym krokom súdu, ku ktorému sa nevyžaduje jeho osobitné rozhodnutie a ku ktorému tento pristúpil ex offo práve na základe právoplatného zrušenia spoločnosti (§ 68 ods. 4 Obchodného zákonníka) . Výmaz spoločnosti, vrátane ďalších zákonom predpísaných údajov (zrušenie spoločnosti) bol vyznačený v obchodnom registri, ktorý je ako verejný zoznam prístupný každému (teda aj žalobkyni) . Ak teda žalobkyňa tvrdí, že sa o výmaze spoločnosti A..G..L..J.. P.. P. D..G.., dozvedela až zo žalobou napadnutého rozhodnutia, je toto jej tvrdenie právne irelevantné, nakoľko pri vynaložení nepatrného úsilia sa o tom mohla dozvedieť skôr. V nadväznosti na to rovnako neobstojí argument žalobkyne spočívajúci v jej tvrdení, že napadnuté rozhodnutie nebolo doručované spoločnosti A..G..L..J.. P.. P. D..G.., hoci sa táto mala ako zamestnávateľ považovať za účastníka konania. Dňom výmazu spoločnosti z obchodného registra táto zanikla ako ekonomický a právny subjekt, a preto z hľadiska posúdenia jej právnej subjektivity je zrejmé, že je nemožné konať s niekým kto ani právne ani fakticky neexistuje. Na námietku žalobkyne, že žalobkyňa mala byť na ukončenie pracovného pomeru vyzvaná predbežným správcom, súd dodáva, že v konaní sp. zn. 2K 1/2005 predbežný správca ustanovený nebol a súd na základe listinných dôkazov preukazujúcich nemajetnosť dlžníka - spoločnosti A..G..L..J.. P.. P. D..G.., rozhodol o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu hore uvedeným uznesením č. k. 2K 1/2005-28 zo dňa 01.06.2005. Keďže návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti A..G..L..J.. P.. P. D..G.. nepodala žalobkyňa a keďže konkurz na uvedenú spoločnosť vyhlásený nebol, a teda žalobkyňa nemohla mať ani napr. postavenie konkurzného veriteľa, nebol dôvod, aby konkurzný súd so žalobkyňou konal či akýmkoľvek spôsobom s ňou komunikoval. Dňa 01.10.2002 vznikol pracovný pomer, na základe ktorého spoločnosť A..G..L..J.. P.. P. D..G.., bola ako zamestnávateľ oprávnená požadovať od žalobkyne ako zamestnanca výkon pracovnej činnosti a túto činnosť organizovať a riadiť a na druhej strane jej za vykonanú prácu platiť mzdu podľa mzdových podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve. Pracovný pomer je pracovnoprávny vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom založený pracovnou zmluvou. Je to jeden z druhov pracovnoprávnych vzťahov, a preto je aj užším pojmom ako pracovnoprávny vzťah. Naproti tomu aj pracovnoprávne vzťahy predstavujú len časť širokej skupiny právnych vzťahov, do ktorých konkrétny subjekt práva vstupuje. Ak teda v tomto konkrétnom prípade nastala skutočnosť (právoplatné zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti A..G..L..J.. P.. P. D..G..) , ktorá má podľa zákona za následok zrušenie spoločnosti, je potrebné túto skutočnosť považovať za právnu udalosť, s ktorou právo spája faktický zánik ekonomickej a právnej subjektivity spoločnosti A..G..L..J.. P.. P. D..G.. (samotný výmaz z obchodného registra je už len formálnym krokom, ktorý súd v tomto prípade musí vykonať) a znemožňuje jej ďalej vystupovať ako účastník právnych vzťahov ako takých, teda aj pracovnoprávnych. Z uvedeného výkladu vyplýva, že dňom kedy nadobudlo právoplatnosť uznesenie, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka - A..G..L..J.. P.. P. D..G.., pre nedostatok majetku (12.07.2005 ) , spoločnosť A..G..L..J.. P.. P. D..G.. prestala fungovať ako zamestnávateľ a v nadväznosti na to aj ako odvádzateľ poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti za žalobkyňu. Preto aj postup správnych orgánov, ktoré na základe právoplatného zrušenia spoločnosti A..G..L..J.. P.. P. D..G.., rozhodli o zániku povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti žalobkyne bol správny a vlastne jediný možný. Námietkou žalobkyne, podľa ktorej žalovaná neskúmala či došlo k zániku spoločnosti A..G..L..J.. P.. P. D..G.. zákonnými postupmi, považuje súd za neopodstatnenú a žalobkyňa (resp. jej právny zástupca) ju azda ani nemôže myslieť vážne. Sociálna poisťovňa je orgánom zriadeným za účelom výkonu sociálneho poistenia a rozhodne jej neprislúcha oprávnenie preskúmavať zákonnosť postupov a rozhodnutí súdov. Pokiaľ ide o žalobnú námietku, že žalobkyňa nemohla obdržať žiadny dokument o ukončení činnosti

firmy, súd k nej uvádza, že je to skôr záležitosť určitej kultúry v pracovnoprávnych vzťahoch, nad dodržiavaním ktorej nemá ani Sociálna poisťovňa ani súd žiadny vplyv.

Z uvedených dôvodov krajský súd nepovažoval námietky žalobkyne za spôsobilé spochybniť vecnú správnosť napadnutého rozhodnutia žalovanej, a preto žalobu ako nedôvodnú podľa § 250j ods. 1 O.s.p. po jej preskúmaní v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe, pomerom hlasov 3 : 0, zamietol.

O trovách konania rozhodol súd tak, že neúspešnej žalobkyni právo na ich náhradu nepriznal (§ 250k ods. 1 O.s.p.) .

Vo veci senát rozhodol pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis ostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.