KSKE 6 S 86/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 S 86/2011

KS v Košiciach, dátum 01.02.2012, sp.zn. KSKE 6 S 86/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/86/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200710 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200710.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu M. s.r.o., K. Č.. XX, I., zastúpeného N.. C. H., C.., vedúcim právneho útvaru žalobcu, bytom Y., H. č. XX, proti odporcovi Finančnému riaditeľstvu SR Bratislava, Vazovova č. 2, v konaní o žalobe na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Daňového riaditeľstva SR č. I/223/10100-51618/2011/99923-r zo 04.05.2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 05.08.2011 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Daňového riaditeľstva SR H. H. zo 04.05.2011 č. I/223/10100-51618/2011/999523-r, ktorým bolo zrušené rozhodnutie Daňového úradu I. T. H. č. 711/230/1074-11/Kov zo dňa 21.01.2011 a vec bola vrátená na ďalšie konanie a rozhodnutie.

Žalobca namietal, že napadnuté rozhodnutie žalovaný doručoval konateľke spoločnosti na adresu N. X, Y., a nie právnemu zástupcovi žalobcu N.. C. H., C.. Ďalej poprel existenciu podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a spochybnil postup správcu dane, ktorý jedným rozhodnutím vyhovie odvolaniu žalobcu v plnom rozsahu, a následne v tej istej veci (išlo o posúdenie uskutočnenia poradenských, sprostredkovateľských a archivačných služieb od dodávateľa N.. C. H. - U. G. C..H.. Y.) a podá podnet na preskúmanie tohto rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Žalobca tiež v žalobe namietal nedostatočné zdôvodnenie napadnutého rozhodnutia. Z týchto dôvodov žalobca žiadal, aby súd napadnuté rozhodnutie zrušil, vrátil žalobcovi na ďalšie konanie a zaviazal žalovaného na zaplatenie trov konania.

Žalovaný navrhol, aby súd žalobu zamietol. Uviedol, že predmetné rozhodnutie doručoval na adresu pre doručovanie uvedenú žalobcom v registri platiteľov dane, a to M. G..M..B.., N. X, Y.. N.. C. H., C.. mal všeobecnú plnú moc na zastupovanie len v konaniach pred Daňovým úradom I. T. H., čo vyplýva zo zápisnice o ústnom pojednávaní č. 711/320/5129/2010/Rsn zo dňa 30.03.2010) .

Podnet na preskúmanie rozhodnutia Daňového úradu I. T. H. z 21.01.2011 č. 711/230/1074/11/Kov podal dňa 18.03.2001 správca dane po opätovnom prehodnotení dôkazov a námietok, ktoré boli obsahom odvolania žalobcu proti dodatočnému platobnému výmeru zo dňa 26.11.2010 č. 711/230/23314-10/ Kov a usúdil, že toto rozhodnutie bolo vydané v rozpore so všeobecne záväzným predpisom. Takýto postup správcu dane umožňuje ustanovenie § 53 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Žalovaný v odôvodnení napadnutého rozhodnutia uviedol ako dôvod výroku rozhodnutia, že námietky žalobcu neboli posúdené v súlade so zákonom, a preto aj rozhodnutie bolo vydané v

rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom. Stručnosť odôvodnenia je daná tým, že v rámci prebiehajúceho odvolacieho konania sa žalovaný vysporiada s námietkami žalobcu, ktoré sú predmetom odvolania zo dňa 23.12.2010.

Súd sa v rámci prípravy na pojednávanie oboznámil s obsahom žaloby napadnutým rozhodnutím a administratívnym spisom a dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného, ktorého zákonnosť žalobca žiada preskúmať, nepodlieha súdnemu preskúmaniu podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Podľa ustanovení tejto hlavy sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická osoba alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu (§ 247 ods.1 O.s.p.) .

Pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní je predpokladom postupu podľa tejto hlavy, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť (§ 247 ods.2 O.s.p.) .

V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupu orgánov verejnej správy (§ 244 ods.1 O.s.p.) .

Rozhodnutiami správnych orgánov sa rozumejú rozhodnutia vydané nimi v správnom konaní, ako aj ďalšie rozhodnutia, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo ktorými môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb priamo dotknuté. Postupom správneho orgánu sa rozumie aj jeho nečinnosť (§ 244 ods.3 O.s.p.) .

Z obsahu spisu vyplýva, že Daňový úrad I. T. H. vykonal u žalobcu daňovú kontrolu dane z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2008. O výsledku daňovej kontroly vyhotovil protokol zo dňa 12.10.2010 č. 711/320/20569/2010/Beg, ktorý bol so žalobcom prerokovaný a doručený dňa 25.11.2010. Na základe výsledkov zistených daňovou kontrolou správca dane dodatočným platobným výmerom zo dňa 26.11.2010 č.j. 711/230/23314/10/Kov vyrubil žalobcovi rozdiel dane z príjmov právnickej osoby v sume 1,232.071,-- Sk (40.897,26 eur) .

Žalobca podal proti dodatočnému platobnému výmeru odvolanie zo dňa 23.12.2010, ktorému Daňový úrad I. T. H. rozhodnutím z 21.01.2011 č. 711/230/1074/11/Kov postupom podľa § 47 ods.1 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov vyhovel v celom rozsahu a vyrubený rozdiel dane z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2008 po úprave znížil o 39.246,80 eur zo sumy 40.897,26 eur na sumu 1.650,46 eur.

Správca dane podaním z 18.03.2011 dal žalovanému podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania s odôvodnením, že v súvislosti s prehodnocovaním a posudzovaním námietok a dôkazov, ktoré boli predmetom odvolania žalobcu proti rozhodnutiu Daňového úradu I. T. H. o nevyhovení žiadosti žalobcu o obnovu konania na dani z pridanej hodnoty za I. a IV. štvrťrok 2008, opätovne prehodnotil námietky a dôkazy žalobcu a usúdil, že tieto neboli posúdené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom. Žalovaný napadnutým rozhodnutím zrušil rozhodnutie Daňového úradu I. T. H. z 26.11.2010 č. 711/230/23314/10/Kov a vec vrátil Daňovému úradu I. T. H. na ďalšie konanie a rozhodnutie. Svoje rozhodnutie žalovaný odôvodnil tým, že správca dane pri vyhodnotení jednotlivých námietok uvedených v odvolaní proti dodatočnému platobnému výmeru, ktorým bol žalobcovi vyrubený rozdiel dane z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2008, nepostupoval v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Námietky žalobcu neboli správcom dane posúdené v súlade so zákonom, a preto aj rozhodnutie vydané v odvolacom konaní bolo

vydané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. V ďalšom konaní budú správne orgány rozhodovať a zaoberať sa odvolacími námietkami, ktoré uviedol žalobca v odvolaní zo dňa 23.12.2010.

Rozhodnutím, ktoré žalobca napadol žalobou, správny orgán nerozhodoval o vzniku práv a povinností žalobcu, ani týmto rozhodnutím neboli zmenené alebo zrušené oprávnenia a povinnosti žalobcu, ani týmto rozhodnutím neboli práva alebo právom chránené záujmy a povinnosti žalobcu priamo dotknuté. Postavenie žalobcu sa týmto rozhodnutím nijako nezmenilo. O právach a povinnostiach žalobcu sa bude rozhodovať až v ďalšom konaní, keď správne orgány rozhodnú o daňovej povinnosti žalobcu.

Rozhodnutie, ktoré žalobca žiadal preskúmať, vzhľadom na uvedené nie je spôsobilé byť predmetom súdneho prieskumu podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Súd preto konanie podľa § 250d ods.3 O.s.p. zastavil, pretože žaloba smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. s použitím § 246c ods.1 O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, a čoho sa odvolateľ domáha.