KSKE 6 Sd 15/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Sd 15/2012

KS v Košiciach, dátum 11.04.2012, sp.zn. KSKE 6 Sd 15/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/15/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200175 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200175.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: V. Š., Z. XXXX/XX, G., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29.augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ podaním zo dňa 11.1.2012 žiadal preskúmať rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX X, zo dňa 7.12.2011.

Navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť dňa 28.3.2012.

Podľa ust. § 250h ods. 2 O.s.p., navrhovateľ môže do rozhodnutia súdu vziať opravný prostriedok späť.

Podľa ust. § 250d ods. 3 súd konanie zastaví, ak navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p., teda žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.