KSKE 6 Sd 23/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/23/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200275 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200275.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľky Y. F., Š. XX, L. proti odporcovi SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o odňatí invalidného dôchodoku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 31. 10. 2011.

Účastníkom sa n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 31. 10. 2011 bol navrhovateľke odňatí invalidný dôchodok s účinnosťou od 12. januára 2012, s poukazom na § 70 ods. 1, § 112 ods. 2 a 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Odporca v dôvodoch rozhodnutia poukázal na § 112 ods. 2 a 6 zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého dávka sa odníme, ak zanikol nárok na dávku, a to odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré sa dávka už vyplatila.

Základným predpokladom trvania nároku na invalidný dôchodok a jeho výplatu je, že poistenec spĺňa zákonom stanovené podmienky uvedené v § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení) .

Navrhovateľka od 17. októbra 2011 nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, pretože pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Posúdenie zdravotného stavu, ktorému zodpovedá percentuálne vyjadrenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je obsahom odborného posudku zo dňa 17. októbra 2011.

Navrhovateľka v zákonnej lehote podala opravný prostriedok, v ktorom poukázala na svoj zdravotný stav, má veľké bolesti chrbtice, v dôsledku čoho sa jej ťažko dýcha, pretože má výrastok na chrbtici.

Od chrbtice má aj silné bolesti vyžarujúce do bedrových kĺbov, čo ju obmedzuje pri chôdzi. Pri poslednej prehliadke na USG jej bola zistená cysta na ľadvine. Odpracovala 31 rokov bez prerušenia, poukázala na diskrimináciu v súvislosti s ďalšími pacientmi (Rómovia, ktorí údajne s úsmevom opúšťali miestnosť) .

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie rozhodnutie odporcu podľa ustanovenia § 250l O.s.p. a zistil, že nebol dôvodný.

Na základe podaného opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľky opakovane posúdený posudkovým lekárom sociálnej poisťovne dňa 20. februára 2012, ďalej posudkovým lekárom ústredia dňa 15. marca 2012. Uvedení posudkoví lekári zhodne ustálili, že miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky je naďalej 30 %.

K námietkam uvedeným v opravnom prostriedku navrhovateľky súd uvádza, že pokiaľ ide o celkový posudok spracovaný posudkovým lekárom ústredia zo dňa 15. marca 2012, sa konštatuje zlepšenie zdravotného stavu, teda stabilizácie bez známok recidívy ochorenia, preto došlo k zníženiu percentuálnej miery poklesu vykonávať zárobkovú činnosť rozhodujúceho zdravotného postihnutia zo 75 % na 30 %.

Navrhovateľka na pojednávaní konanom dňa 7. 6. 2012 nepredložila ďalšie diagnostické závery, ktoré by opodstatňovali navýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Z vyššie uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že u navrhovateľky nedošlo k splneniu zákonnej podmienky pre priznanie invalidného dôchodku podľa ustanovenia §§ 70, 71 zákona o sociálnom poistení.

Podľa ust. § 71 ods. 4 cit. zákona o sociálnom poistení v platnom znení, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí (§§ 71 ods. 6, 71 ods. 8 cit. zákona o sociálnom poistení) .

V prípade navrhovateľky, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí bude ovplyvňovať výšku miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, bude potrebné v ďalšom postupovať podľa ust. § 71 ods. 10 citovaného zákona o sociálnom poistení, aj s ohľadom na recidívu alebo zhoršenie zdravotného stavu.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

Vzhľadom na vyššie uvedený skutkový a právny stav, súd rozhodnutie odporcu potvrdil, v spojení s rozhodnutím zo dňa 10. 4. 2012.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, § 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., navrhovateľka nebola v konaní úspešná, odporcovi trovy nevznikli, preto súd účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.