KSKE 6 Sd 27/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Sd 27/2012

KS v Košiciach, dátum 29.05.2012, sp.zn. KSKE 6 Sd 27/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/27/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200328 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200328.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky W. X., bytom B.Á. XXX, N. B., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľka podaním zo dňa 28.02.2012 žiadala preskúmať rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 31.01.2012.

Navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť dňa 04.04.2012.

Podľa ust. § 250h ods. 2 O.s.p., navrhovateľka môže do rozhodnutia súdu vziať opravný prostriedok späť.

Podľa ust. § 250d ods. 3 O.s.p. súd konanie zastaví, ak navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p., teda žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.