KSKE 6 Sd 28/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Sd 28/2012

KS v Košiciach, dátum 20.09.2012, sp.zn. KSKE 6 Sd 28/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/28/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200351 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200351.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: Z. E., R. C.: A. D. XX, Z., S. C.: Q. B. XXX, C. H. A., Č. Q., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, V.. XX. B. Č..X, C., o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 10.1.2012 navrhovateľ žiadal o zrušenie rozhodnutia odporcu č.XXX XXX XXXX X zo dňa 16.12.2011.

V priebehu preskúmavacieho konania na tunajšom súde odporca vyhovel opravnému prostriedku navrhovateľ celkom, vydaním rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 25.4.2012.

Podľa ust. § 250o O.s.p., ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví.

Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie, súd konanie zastavil.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods.2, § 246c, § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p., teda žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.