KSKE 6 Sd 29/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Sd 29/2012

KS v Košiciach, dátum 27.06.2012, sp.zn. KSKE 6 Sd 29/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/29/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200366 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200366.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: T. Q., E. XX, A., proti odporcovi: SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o starobný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 29. 2. 2012 navrhovateľka žiadala o zrušenie rozhodnutia odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa XX. X. XXXX.

V priebehu preskúmavacieho konania na tunajšom súde odporca vyhovel opravnému prostriedku navrhovateľky celkom vydaním rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa XX. X. XXXX.

Podľa ust. § 250o O.s.p., ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví.

Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie, súd konanie zastavil.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, § 246c, § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., teda žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.