KSKE 6 Sd 34/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Sd 34/2012

KS v Košiciach, dátum 11.10.2012, sp.zn. KSKE 6 Sd 34/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/34/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200518 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200518.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa: G. L., L. Č..XX, proti odporcovi Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 21.2.2012.

Účastníkom náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 21.2.2012 bol navrhovateľovi priznaný invalidný dôchodok v sume 180,80 EUR mesačne, podľa § 70 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení nesk. predpisov, s účinnosťou od 16.1.2012.

V napadnutom rozhodnutí mal navrhovateľ určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v 45 percentách, s touto určenou výškou navrhovateľ nesúhlasil, čo bolo aj predmetom opravného prostriedku.

Navrhovateľ v opravnom prostriedku podanom v zákonnej lehote uviedol, že pri posudzovaní jeho zdravotného stavu neboli brané na zreteľ aj ostatné jeho zdravotné postihnutia.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu podľa ust. § 250l a nasl. O.s.p., spolu s poslednou lekárskou správou predloženou do administratívneho spisu, zo dňa 15.5.2012.

Výsledkom opakovaného posúdenia zdravotného stavu navrhovateľa bola podľa celkového posudku tá skutočnosť, že nedošlo k navýšeniu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 45 %. V prípade rozhodujúceho zdravotného postihnutia navrhovateľa bola stanovená maximálna hranica pre priznanie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť /ďalej len MPVZČ/. Iné zdravotné postihnutia uvedené v celkovom posudku neovplyvnili MPSVZČ navrhovateľa v jeho zákonnom rozpätí od 35 do 45 %.

Podľa ust. § 71 ods. 6 zákona o sociálnom poistení, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou

dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Podľa ust. § 71 ods. 8 prvá veta zákona o sociálnom poistení, mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

V danom prípade, ako to vyplýva z celkového posudku, ďalšie ochorenia neovplyvnili percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť oproti zdravej fyzickej osobe.

Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenia, súd rozhodnutie odporcu potvrdil, s poukazom na ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., navrhovateľ nebol v konaní úspešný, odporcovi nevznikli trovy konania, preto súd účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.