KSKE 6 Sd 38/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/38/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200438 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200438.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa K. G., U.. X.XX.XXXX, R. M. XX, L., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava o vdovecký dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 14.1.2011 spolu so zmenovým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 13.4.2011.

Účastníkom sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 14.1.2011 odporca podľa ust. § 112 ods. 2 a 6 a § 260 ods. 1 zákon a č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení nesk. predpisov /ďalej len zákon o sociálnom poistení / a § 48a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov odňal navrhovateľovi vdovecký dôchodok a jeho výplatu súčasne zastavil, s účinnosťou od 6.5.2011.

V dôvodoch rozhodnutia poukázal na ust. § 260 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, v znení zákona č. 186/2004 Z.z., podľa ktorého dávky dôchodkového zabezpečenia, priznané podľa predpisov účinných pred 1.1.2004, sa považujú po 31.12.2003 za dávky podľa tohto zákona, a to v sume, v akej patrili k 31.12.2003.

Podľa ust. § 48a ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, vdovec má nárok na vdovecký dôchodok po manželke, ak sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa.

Dňa 16.4.2011 mal syn K. dovŕšiť vek 26 rokov, k tomuto dňu by preto zanikol nárok na sirotský dôchodok, s poukazom na ust. § 112 ods. 2, 6 zákona o sociálnom poistení.

Rozhodnutím odporcu pod č. XXX XXX XXXX X zo dňa 13.4.2011 odporca doplnil dôvodovú časť rozhodnutia zo dňa 14.1.2011 o ust. § 48a ods. 3 zákona o sociálnom zabezpečení a § 9 zákona o sociálnom poistení. Syn K. by dňa 16.4.2001 dovŕšil vek 26 rokov a tým by prestal byť nezaopatreným dieťaťom.

Podľa ust. § 112 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, dávka sa odníme, ak zanikol nárok na dávku.

Podľa ust. § 112 ods. 6 zákona o sociálnom poistení, dávka sa odníme odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré sa dávka už vyplatila.

Navrhovateľ proti rozhodnutiu zo dňa 14.1.2011 podal opravný prostriedok v zákonnej lehote. Uviedol, že jeho syn je ťažko chorý, mentálne postihnutý, umiestnený v G. N. M., U..O.. H. L. celý rok, ako jediný rodič sa musí o neho starať. Často ho navštevuje a poskytuje mu materiálnu pomoc. Jeho štatút vdovca sa naďalej nemení.

Súd preskúmal rozhodnutie odporcu podľa ust. § 250l a nasl. O.s.p. a zistil, že opravný prostriedok nebol dôvodný.

Po podaní opravného prostriedku, syn navrhovateľa dňa 8.4.2011 zomrel. Bez ohľadu na túto zmenu, skôr vydané rozhodnutia odporcu boli vydané v súlade s platnou právnou úpravou z toho dôvodu, že navrhovateľovi bol priznaný vdovecký dôchodok dňa 31.7.1997 podľa ust. § 48a podľa vtedy platného zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení nesk. predpisov. Navrhovateľ sa v tom čase nepretržite staral o svoje nezaopatrené dieťa, ťažko zdravotne postihnutého syna K.. Z uvedených dôvodov splnil zákonnú podmienku pre priznanie vdoveckého dôchodku.

Podľa ust. § 48a ods. 1 zákona o sociálnom zabezpečení, vdovec má nárok na vdovecký dôchodok po manželke, ak sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa uvedené v ust. § 46 ods. 3.

Podľa ust. § 260 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, dávky nemocenského poistenia, dávky dôchodkového zabezpečenia, plnenia vyplývajúce z nárokov na náhradu škody spôsobenej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, peňažná náhrada a podpora v nezamestnanosti, priznané podľa predpisov účinných pred 1.1.2004, sa považujú po 31.12.2003 za dávky podľa tohto zákona, a to v sume, v akej patrili k 31.12.2003; ak nárok na výplatu týchto dávok, plnení, peňažnej náhrady a podpory v nezamestnanosti trval k 31.12.2003, dávky, plnenia, peňažná náhrada a podpora v nezamestnanosti sa vyplácajú aj po tomto dni za podmienok ustanovených predpismi účinnými do 31.12.2003, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa ust. § 46 ods. 3 zákona o sociálnom zabezpečení, dieťaťom podľa odseku 2 písm. b/ až d/ sa rozumie dieťa, ktoré má alebo by malo po zomretom manželovi nárok na sirotský dôchodok, a dieťa, ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané, ak ide o vlastné /osvojené/ dieťa vdovy alebo ak bolo dieťa aspoň jedným z nich prevzaté do dňa smrti manžela do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Nezaopatrené dieťa podľa § 9 ods. 1 zákona o sociálnom poistení je dieťa :

a/ do skončenia povinnej školskej dochádzky,

b/ po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak

1. sa sústavne pripravuje na povolanie,

2. pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa prílohy č. 2, sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť alebo

3. pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť.

Pred dovŕšením veku 26 rokov, syn navrhovateľa, o ktorého sa staral, zomrel dňa 8.4.2011, teda odpadol dôvod ďalšej výplaty vdoveckého dôchodku, keďže zanikla aj starostlivosť /právny dôvod/ skôr priznaného vdoveckého dôchodku.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie, ako aj aplikované právne predpisy v napadnutom rozhodnutí, súd rozhodnutie odporcu potvrdil.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, § 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., navrhovateľ nebol úspešný v konaní, odporcovi trovy konania nevznikli, preto súd nepriznal účastníkom právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.