KSKE 6 Sd 42/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/42/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200487 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200487.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa: L.. Š. H., Z. D. O. XXX, proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č.8, Bratislava, o invalidný dôchodok takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutia odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 10.2.2011 v spojení so zmenovým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 19.5.2011.

Účastníkom sa n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím č.XXX XXX XXXX X zo dňa 10.2.2011 odporca podľa § 70 ods.1, § 274 a § 82 ods.2 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zák.č. 439/2004 Z.z. priznal invalidný dôchodok navrhovateľovi v sume 9.162,- Sk mesačne s účinnosťou od 14.12.2006. Pokiaľ ide o zvýšenie invalidného dôchodku s účinnosťou od 1.7.2007 až po 1.1.2011, uvedené bolo uskutočnené podľa príslušných ustanovení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s poukazom na § 82 zákona o sociálnom poistení, teda invalidný dôchodok navrhovateľa bol stanovený na 380,90 Eur mesačne.

V dôvodoch rozhodnutia odporca uviedol, že navrhovateľ splnil podmienku podľa ust. § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení, ako aj § 72 citovaného zákona, keďže miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u menovaného je viac ako 70 %, s poukazom na lekársku správu zo dňa 16.2.2011.

Rozhodnutím č.XXX XXX XXXX X R. dňa 19.5.2011 odporca podľa § 70 ods.1, § 274 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č.439/2004 Z.z. zvýšil navrhovateľovi invalidný dôchodok na sumu 9.380,- Sk mesačne, s účinnosťou od 14.12.2006. Ďalšie zvýšenie sa týkalo § 82 zákona o sociálnom poistení, v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, naposledy upravené pod č.404/2010 Z.z..

Z odôvodnení obidvoch rozhodnutí vyplýva, že obsahové náležitosti sú totožné, pokiaľ ide o samotný výpočet invalidného dôchodku s tým, že v rozhodnutí zo dňa 19.5.2011 odporca uvádza, že suma invalidného dôchodku sa zvýšila po započítaní vymeriavacích základov v roku 1983 v sume 64986,- Sk

a v roku 1984 v sume 60481,- Sk, čo následne aj v odôvodnení uvádza, že v roku 1983 navrhovateľ z vedľajšieho pracovného pomeru dosiahol vymeriavací základ 16.004,- Kčs, úhrn vymeriavacích základov v roku 1983 tvoril 64986,- Kčs. V roku 1984 navrhovateľ z vedľajšieho pracovného pomeru dosiahol vymeriavací základ 15800,- Kčs, úhrn vymeriavacích základov v roku 1984 bol 60481,- Sk.

Navrhovateľ nesúhlasil s týmto rozhodnutím, podal opravný prostriedok dňa 8.4.2011, ako aj 3.8.2011, v dôvodoch ktorých uvádza, že odporca sa neriadil právnym záverom Najvyššieho súdu SR, vydaným pod č. 1So 21/2010. Tvrdí, že terajšie zhodnotenie vedľajšieho pracovného pomeru predstavuje zvýšenie jeho invalidného dôchodku o 6,90 Eur, čo je približne len 1/10-tina predpokladanej hodnoty zvýšenia vyplývajúca z právoplatného rozhodnutia Najvyššieho súdu. Tvrdí ďalej, že pokiaľ ide o vykonávanie práce vedúceho hudobnej skupiny v O. N., v tom čase mal 30 %-ný pracovný úväzok. Podľa jeho výpočtu uznané hodinové zárobky vynásobené 30%-tným uznaným pracovným úväzkom dávajú súčin, t.j. potrebné vymeriavacie základy z vedľajšieho pracovného pomeru pre ďalší už známy výpočet dôchodku. Žiada zhodnotiť predmetné zárobky z celej doby jeho vedľajšieho pracovného pomeru, t.j. doby patriacej do rozhodujúceho obdobia, teda nielen od 1.6.1983 podľa jednej predloženej pracovnej zmluvy, ale podľa všetkých dôkazov, ktoré má odporca k dispozícii. Sociálna poisťovňa uznala ako vedľajší zárobok za august 1983 648,- Kčs, ale nevšimla si, že v tomto predmetnom dôkaze je za ten istý mesiac daň zo mzdy vo výške 175,- Kčs a základ dane zo mzdy je 1500,- Kčs. Je zrejmé, že vymeriavací základ z jeho vedľajšieho pracovného pomeru mal byť 1500,- Kčs. Uvedené uviedol iba príkladmo. Uvedená chyba sa opakovala aj pri určení vedľajších zárobkov za mesiac október, november, december rok 1983 a január 1984.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutia odporcu podľa ust. § 250l ods.1 O.s.p. a zistil, že nebol daný dôvod na potvrdenie uvedených rozhodnutí z nasledovných dôvodov:

Navrhovateľ v opravnom prostriedku poukazuje na dôkazy, ktoré absentujú v odôvodnení napadnutých rozhodnutí, s ktorými sa odporca náležite nevysporiadal.

Odporca v odôvodnení rozhodnutia uvádza, že navrhovateľ v roku 1983 získal úhrn vymeriavacích základov v sume 64986,- Kčs a v roku 1984 je to suma 60481,- Sk, avšak z odôvodnenia tohto rozhodnutia nie je zrejmé, z akých podkladov odporca dospel k takémuto záveru.

Ak mal odporca k dispozícii zmluvu o účinkovaní hudobnej skupiny v inkriminovanom období, na základe podaných námietok navrhovateľa v opravnom prostriedku, je potrebné sa vysporiadať s tým, aká suma vymeriavacieho základu tvorila 30 %-tný pracovný úväzok navrhovateľa za obdobie od 1.6.1983 do 31.3.1988, a to tým spôsobom, že ak nie sú k dispozícii mzdové listy, prípadne iné dôkazy, vypočujú sa členovia hudobnej skupiny, resp. svedkovia, ktorých navrhovateľ navrhol, prípadne sa zistí, či títo požiadali o invalidný, alebo predčasný starobný dôchodok, prípadne iný dôchodok.

V ďalšom konaní bude potrebné doplniť dokazovanie v tom smere, či tvrdenie navrhovateľa o tom, že odporca nesprávne určil vymeriavacie základy, tak ako to uvádza v návrhu na preskúmanie rozhodnutia zo dňa 8.4.2011 je objektívne a presne v rozhodnutí uvedie prečo namiesto uznaného základu za obdobie napr. november 1983 neuznal vedľajší zárobok v sume 2.800,- Kčs ako ďalšie namietané obdobia.

Z dôvodov presného určenia osobného vymeriavacieho základu navrhovateľa a vzhľadom na podaný opravný prostriedok ako aj na odôvodnenie rozhodnutia odporcu, súd zistil rozpor, ktorý v ďalšom konaní

bude potrebné odstrániť tak, aby nevznikli pochybnosti prečo v prípade navrhovateľa nebola zhodnotená doba za 52 mesiacov rozhodného obdobia pre účely priznania invalidného dôchodku v správnej výške, s poukazom na ust. § 61 z.č. 461/2003 Z.z., v znení neskorších predpisov.

Podľa ust. § 250q ods.1 O.s.p. o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie. Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie bude potrebné vykonať ďalšie dokazovanie, v ktorom odporca sa vysporiada s námietkami navrhovateľa, pokiaľ ide o zhodnotenie zvyšných 52 mesiacov rozhodného obdobia pre účely priznania invalidného dôchodku.

Súd zrušil napadnuté rozhodnutie podľa § 250j ods.2 písm.c) O.s.p..

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa ust. § 250l ods.2, v nadväznosti na § 250k ods.1 prvá veta O.s.p..

Účastníkom nevznikli trovy konania, resp. ich neuplatnili, preto súd o náhrade o trov konania rozhodol tak, že účastníkom nepriznal právo na ich náhradu.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie (§ 250s O.s.p.) .