KSKE 6 Sd 43/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/43/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200491 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200491.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľky F. B., X. W. XX/XX, M., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 27.4.2011.

Účastníkom sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím odporca podľa § 263a ods. 1 písm. c/ zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení /ďalej len zákon o sociálnom poistení /, v znení zákona č.529/2006 Z.z., rozhodol tak, že u navrhovateľky naďalej trvá nárok na čiastočný invalidný dôchodok podľa ust. § 37 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a nárok na výplatu čiastočného invalidného dôchodku v sume určenej podľa predpisov účinných do 31.12.2003, vrátane zvýšenia podľa ust. § 82 zákona o sociálnom poistení.

V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že poistenec, ktorému bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok podľa predpisov účinných do 31.12.2003, ktorému bolo preskúmané trvanie invalidity podľa § 263 ods. 2 zákona o sociálnom poistení v znení zák.č. 186/2004 Z.z. a naďalej sa mu vypláca čiastočný invalidný dôchodok v sume určenej podľa predpisov účinných do 31.12.2003, má v súlade s § 263a ods. 1 písm. c/ zákona o sociálnom poistení v znení zák.č. 529/2006 Z.z. nárok na opätovné preskúmanie trvania čiastočnej invalidity a posúdenie nároku na čiastočný invalidný dôchodok podľa zák.č. 100/1988 Zb. v znení nesk. predpisov.

Na základe vyššie citovaných právnych predpisov bolo trvanie čiastočnej invalidity opätovne preskúmané dňa 22.3.2011 podľa zákona č. 100/1988 Zb. v znení nesk. predpisov /ďalej len zákon o sociálnom zabezpečení /. Navrhovateľka naďalej spĺňa podmienky nároku na čiastočný invalidný dôchodok podľa § 37 ods. 3 písm. a/ zákona o sociálnom zabezpečení, ako aj nároku na jeho výplatu v doterajšej sume, čo potvrdzuje lekárska správa zo dňa 22.3.2011.

Navrhovateľka podala opravný prostriedok v zákonnej lehote. Uviedla, že žiada preskúmať vyššie uvedené rozhodnutie.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu podľa ust. § 250l a nasl. O.s.p. a zistil, že opravný prostriedok nebol dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu vyplýva, že navrhovateľka bola opakovane posudzovaná pre účely zvýšenia invalidného dôchodku, dňa 9.12.2011. Rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľky je choroba nervového systému - kapitola VI., odd. A, pol. 4 písm. c/ podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách v rozpätí od 50 do 60 %.

Z celkového posudku tiež vyplýva, že u navrhovateľky nedošlo k zhoršeniu zdravotného stavu, oproti predchádzajúcim posudkom. Ostatné ochorenia nepodmieňujú zvýšenie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Podľa ust. § 71 ods. 4 zákona o sociálnom poistení, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a/ lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a

b/ komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Podľa ust. § 71 ods. 6 zákona o sociálnom poistení, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Vzhľadom na zhodnotenie zdravotného stavu navrhovateľky posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne ústredia dňa 9.12.2011, z výsledkov ktorého nevyplýva žiadna zmena oproti predchádzajúcim posudkom, súd rozhodnutie odporcu potvrdil, pretože rozhodnutie bolo vydané v súlade s platnou právnou úpravou.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

Na základe vyššie uvedeného zákonného ustanovenia súd rozhodnutie odporcu potvrdil.

O náhrade trov konania rozhodol podľa ust. § 250l ods. 2, §250k ods. 1 prvá veta O.s.p., navrhovateľka nebola v konaní úspešná, odporcovi trovy konania nevznikli, preto súd účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.