KSKE 6 Sd 44/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/44/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200502 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200502.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa: Q. S., O. Y. XX, S., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č.8, Bratislava, o predčasný starobný dôchodok takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 24.1.2011 a z 2.2.2011.

Účastníkom náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ podal opravný prostriedok proti rozhodnutiu odporcu č.XXX XXX XXXX zo dňa 2.2.2011, ktorým odporca podľa § 263 ods.10 a § 112 ods.2 zák.č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zák.č. 721/2004 Z.z. (ďalej len zákon o sociálnom poistení) od 31.12.2010 určil výplatu predčasného starobného dôchodku v sume 336,20 Eur mesačne a súčasne od 10.3.2011 odňal invalidný dôchodok. V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že podľa § 263 ods.10 zák.č. 461/2003 Z.z., v znení zák.č. 721/2004 Z.z., ak sú splnené podmienky nároku na výplatu invalidného dôchodku a podmienky nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku, vypláca sa iba jeden dôchodok, a to dôchodok, ktorého suma je vyššia. Dňom úpravy výplaty dôchodkov k 31.12.2010, podľa § 263 ods.10 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č.721/2004 Z.z. zaniká nárok na dôchodok, ktorého suma je nižšia. K tomuto dňu bola suma invalidného dôchodku 168,90 Eur mesačne a suma predčasného starobného dôchodku 336,20 Eur mesačne.

Navrhovateľ v zákonnej lehote podal opravný prostriedok, v ktorom uviedol, že jeho príjmy v posledných rokoch boli podľa jeho výpočtu vyššie, takže podľa jeho názoru, jeho dôchodok má byť vyšší.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu podľa ust. § 250l a nasl. O.s.p. a zistil, že opravný prostriedok nebol dôvodný.

Odporca rozhodnutím zo dňa 24.1.2011 č.XXX XXX XXXX podľa § 67 ods.1 a § 82 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznal navrhovateľovi od 31.12.2010 predčasný starobný dôchodok v sume 336,20 Eur mesačne zvýšený podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny s účinnosťou od 1.1.2011 na sumu 342,30 Eur. Rozhodnutím z 2.2.2011 pod tým istým číslom podľa § 263 ods.10 a § 112 ods.2 zákona o sociálnom poistení bol odňatý invalidný dôchodok navrhovateľovi v sume 168,90 Eur mesačne s účinnosťou od 10.3.2011.

Navrhovateľ k 31.12.2010 získal 15 151 dní obdobia dôchodkového poistenia. Podľa § 60 ods.8 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, rok dôchodkového poistenia je 365 dní dôchodkového poistenia. Z uvedeného vyplýva, že ku dňu priznania dôchodku navrhovateľ získal 41 rokov a 186 dní obdobia dôchodkového poistenia.

Suma predčasného starobného dôchodku bola určená podľa § 68 ods.1 zákona o sociálnom poistení. K uvedenému výpočtu súd nemal žiadne výhrady. Súd nemal výhrady ani k tomu, že rozhodujúce obdobie sa určilo v súlade s § 63 ods.7 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ako kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na výplatu dôchodku, sú to kalendárne roky 1984-2009. Do rozhodujúceho obdobia nepatria kalendárne roky pred 1.1.1984 a ani kalendárne roky počas ktorých poistenec získal 365 (366) dní náhradnej doby, doby štúdia, doby výkonu civilnej služby, obdobia poberania invalidného dôchodku po 31.12.2007, priznaného a vyplácaného sociálnou poisťovňou alebo odo dňa dôchodkového poistenia, za ktoré nemožno určiť osobný mzdový bod.

Všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok 2009 sa podľa § 11 ods.2 zákona o sociálnom poistení rovná všeobecnému vymeriavaciemu základu za rok 2008.

Navrhovateľovi patrí osobný mzdový bod v hodnote 0,3 podľa § 62 ods.2 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z.z. za kalendárny rok, v ktorom poistenec poberal po 31.12.2007 počas celého kalendárneho roka invalidný dôchodok, priznaný a vyplácaný sociálnou poisťovňou (vrátane dôchodku priznaného podľa právnych predpisov účinných do 31.12.2003) . Ak poistenec v takomto kalendárnom roku nezískal aj iné obdobie dôchodkového poistenia, tento kalendárny rok sa z rozhodujúceho obdobia vylučuje na výpočet priemerného osobného mzdového bodu sa vylučuje aj počet dní kalendárneho roka obdobia dôchodkového poistenia. Ak takéto obdobie dôchodkového poistenia netrvalo celý kalendárny rok, patrí pomerná časť v hodnote osobného mzdového bodu pripadajúca na túto časť kalendárneho roka podľa § 62 ods.2 zákona o sociálnom poistení v znení zák.č. 555/2007 Z.z..

Navrhovateľ získal náhradnú dobu podľa § 9 zákona o sociálnom zabezpečení (zákon č. 100/1988 Zb.) v znení neskorších predpisov v kalendárnom roku 1984 42 dní, v kalendárnom roku 1985 21 dní, v kalendárnom roku 1986 56 dní, v kalendárnom roku 1987 23 dní, v kalendárnom roku 1988 21 dní, v kalendárnom roku 1989 18 dní, v kalendárnom roku 1990 65 dní, v kalendárnom roku 1991 269 dní, v kalendárnom roku 1992 69 dní, v kalendárnom roku 1993 42 dní, v kalendárnom roku 1994 328 dní, v kalendárnom roku 1995 157 dní, v kalendárnom roku 1996 68 dní, v kalendárnom roku 1997 42 dní, v kalendárnom roku 1998 40 dní, v kalendárnom roku 1999 60 dní, v kalendárnom roku 2000 53 dní, v kalendárnom roku 2001 44 dní, v kalendárnom roku 2003 13 dní, čo predstavuje vyššie uvedený mzdový bod 0,3.

Úhrn osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia je 17,8775.

V rozhodujúcom období navrhovateľ získal 9488 dní dôchodkového poistenia, to znamená 25,9946 rokov dôchodkového poistenia podľa § 63 ods.1 zákona o sociálnom poistení.

Podiel úhrnu osobných mzdových bodov a rokov dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období, priemerný osobný mzdový bod je 0,6878.

Podľa § 63 ods.4 písm.g/ zákona o sociálnom poistení v znení zák.č. 584/2005 Z.z. sa k priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1 pripočíta v roku 2001 20% rozdielu medzi hodnotou 1 a hodnotou priemerného osobného mzdového bodu.

V súlade s uvedeným je hodnota priemerného osobného mzdového bodu 0,7503 (0,6878+0,06245) .

Na výpočet dôchodku sa navrhovateľovi podľa § 79a zákona o sociálnom poistení v znení zák.č. 555/2001 Z.z. použije priemerný osobný mzdový bod 0,9733, z ktorého bol vypočítaný jeho invalidný dôchodok (od 3.11.1999) , pretože tento priemerný osobný mzdový bod bol vyšší ako priemerný osobný mzdový bod, vypočítaný z rozhodujúceho obdobia rokov 1984-2009, ktorý je 0,7503.

Priemerný osobný mzdový bod je podľa súčtu osobných mzdových bodov 4,8357 a rokov obdobia dôchodkového poistenia v týchto kalendárnych rokoch 5,0028, preto v súlade s uvedeným je hodnota priemerného osobného mzdového bodu 0,9733, s poukazom na § 63 ods.4 písm.g/ zákona o sociálnom poistení v znení zákona č.584/2005 Z.z. Keďže k priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1 sa pripočíta v roku 2010 20% z rozdielu medzi hodnotou 1 a hodnotou priemerného osobného mzdového bodu.

Navrhovateľovi bola určená suma predčasného starobného dôchodku vo výške 336,20 Eur mesačne ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty, zníženej o 0,5 % každých začatých 30 dní obdobia, za ktoré sa dôchodok znižuje. Za 731 dní (731:30=24 a zvyšok 11 dní, a pretože sa znižuje podľa § 68 ods.1 zákona o sociálnom poistení, za začatých 30 dní, t.j. o 25 násobok 0,5 %) sa znižuje o 12,550 % (25x0,5%) , to znamená, o 46,58572171 Eur mesačne. Priemerný osobný mzdový bod 0,9733x41,5096 rokov dôchodkového obdobia dôchodkového poistenia x aktuálna dôchodková hodnota 9,2246 = 372,6858 - 46,58572171 = 326,20 Eur mesačne. Táto suma sa potom zvýšila o 10 Eur mesačne na 336,20 Eur v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 413/2009 Z.z. o 3,05 %.

Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2 písm.a/ zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.554/2008 Z.z. a podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.300/2010 Z.z. k 31.12.2010 je 185,38 Eur mesačne. 1,2 násobok tejto sumy predstavuje 222,46 Eur.

Suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu, čím navrhovateľ splnil podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok.

Suma predčasného starobného dôchodku bola ďalej zvýšená od 1.1.2011 o 1,8 % mesačnej sumy na základe opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 404/2010 Z.z., čo je 6,10 Eur. Odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku sa predčasný starobný dôchodok podľa § 69 ods.2 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č.555/2007 Z.z. stáva starobným dôchodkom.

Ak odporca v napadnutom rozhodnutí postupoval podľa § 263 ods.10, § 112 ods.2, § 67 ods.1, zákona o sociálnom poistení, konal v súlade s platnou úpravou.

Ak sú splnené podmienky nároku na výplatu invalidného dôchodku a podmienky nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku, vypláca sa iba jeden dôchodok, a to dôchodok, ktorého suma je vyššia. Dňom úpravy výplaty dôchodkov, k 31.12.2010 navrhovateľ mal priznaný vyšší predčasný starobný dôchodok, preto bol daný dôvod na odňatie výplaty invalidného dôchodku. Pokiaľ ide o namietanú výšku predčasného dôchodku, táto nie je opodstatnená z toho dôvodu, že na osobnom liste dôchodkového zabezpečenia sú uvedené všetky náležitosti, ktoré sú súčasťou napadnutého rozhodnutia a z týchto listín bol určený osobný vymeriavací základ a sú zhodnotené z evidenčných listov dôchodkové zabezpečenia a poistenia aj pre účely výšky predčasného starobného dôchodku.

Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné dôvody súd podľa ust. § 250q ods.1 prvá veta rozhodnutie odporcu potvrdil.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods.2, 250k ods.1 O.s.p.. Navrhovateľ nebol v konaní úspešný, odporcovi trovy nevznikli, preto účastníkom nebolo priznané právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.