KSKE 6 Sd 45/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/45/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200729 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200729.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľky: V. Y., O.. C. XX, G. Y., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č.8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 5.4.2012, v spojení so zmenovým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 17.7.2012.

Účastníkom sa n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 5.4.2012, odporca rozhodol tak, že nepriznal navrhovateľke invalidný dôchodok podľa § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení (zák.č. 461/2003 Z.z.) .

V dôvodoch rozhodnutia v podstatnej časti odkázal na ust. § 70 ods.1 a 72 zákona o soc. poistení.

Potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 28 rokov do 34 rokov je najmenej 5 rokov a zisťuje sa z obdobia pred vznikom invalidity. Pred vznikom invalidity (5.1.2012) navrhovateľka získala 1676 dní obdobia dôchodkového poistenia, podľa § 60 ods.9 zákona o sociálnom poistení, rok dôchodkového poistenia je 365 dní dôchodkového poistenia. Z uvedeného vyplýva, že navrhovateľka ku dňu vzniku invalidity získala 4 roky a 216 dní obdobia dôchodkového poistenia, čím nebola splnená zákonná podmienka na vznik nároku na invalidný dôchodok.

Odporca vydal zmenové rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 26.7.2012, na základe ktorého opakovane bola zamietnutá žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok k 5.3.2011 s poukazom na ust. § 70 ods.1 citovaného zákona o sociálnom poistení. Uvedené rozhodnutie bolo vydané z dôvodu, že došlo k zmene dátumov vzniku invalidity.

Navrhovateľka proti vyššie uvedenému rozhodnutiu odporcu v zákonnej lehote podala opravný prostriedok. V opravnom prostriedku navrhovateľka žiada preskúmať pôvodné rozhodnutie odporcu zo dňa 5.4.2012, v ktorom uvádza, že má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanovenú na 70 %, je veľmi chorá a jej choroba neumožňuje sa uplatniť na trhu práce.

K podanému opravnému prostriedku sa vyjadril odporca dňa 31.7.2012. V uvedenom vyjadrení odporca zotrval na svojom stanovisku, ktoré bolo uvedené v dôvodoch napadnutého rozhodnutia s tým, že navrhovateľka pred vznikom invalidity, t.j. pred 5.1.2012 aj pred 5.3.2011 získala celkom 4 roky a 216 dní dôchodkového poistenia. Pre úplnosť poznamenal, že podľa § 142 ods.3 zákona v znení zák.č. č.721/2004 Z.z. je možné poistné na dôchodkové poistenie doplatiť aj dodatočne za obdobie, počas ktorého fyzická osoba

a/ mala prerušené poistenie podľa § 26 cit. zákona,

b/ bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov, alebo

c/ sústavne sa pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo vysokej škole po dovŕšení 16-tich rokov veku.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu podľa ust. § 250l ods.1 O.s.p. a zistil, že opravnému prostriedku navrhovateľky nebolo možné vyhovieť. Z administratívneho spisu navrhovateľky vyplýva, že navrhovateľka pred vznikom invalidity, t.j. pred 1.1.2012, ako aj pred 5.3.2011 získala celkom 1670 dní, t.j. 4 roky a 216 dní dôchodkového poistenia. K tomu, aby navrhovateľke mohol byť priznaný invalidný dôchodok, nestačí splniť jednu zo zákonných podmienok, ktorú v podstate splnila, pokiaľ ide o priznanie 70 %-nej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa ust. § 71 ods.1 zákona o soc. poistení v znení neskorších predpisov. Navrhovateľka však nesplnila ďalšiu zákonnú podmienku podľa ust. § 72 ods.1 písm.d/ zákona o soc. poistení, podľa ktorého počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 28 rokov do 34 rokov je najmenej 5 rokov. Ako vyplýva z obsahu evidenčného a spisového materiálu, navrhovateľke do dovŕšenia uvedenej zákonnej podmienky chýbajú ďalšie dni dôchodkového poistenia, pričom pre tieto účely nebolo možné navrhovateľke započítať náhradné doby, keďže navrhovateľka k týmto náhradným dobám žiadne doklady nepredložila. Podľa § 255 ods.1 zákona o sociálnom poistení v znení zák.č. 310/2006 Z.z. sa za obdobie dôchodkového poistenia považuje aj zamestnanie a náhradná doba, získané pred 1.1.2004 podľa zák.č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

Do zamestnania sa na dôchodkové účely započíta aj:

- v období pred 1.1.2001 doba vedenia v evidencii nezamestnaných a

- v období od 1.1.2001 do 31.12.2003 doba vyplácania podpory v nezamestnanosti (§ 169c ods.1 zákona o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov) .

Navrhovateľke nebola vyplácaná podpora v nezamestnanosti, preto uvedené obdobie nemohlo byť započítané ako náhradná doba ani za obdobie dôchodkového poistenia.

Vzhľadom na nesplnenie vyššie uvedených zákonných podmienok, neostáva súdu nič iné, ako obidve rozhodnutia odporcu potvrdiť.

Podľa ust. § 250q ods.2 O.s.p. o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie. O náhrade trov konania bolo rozhodnuté v súlade s ust. § 250k ods.1 prvá veta, v spojení s § 250l ods.2 O.s.p.. Účastníkom trovy konania nevznikli, preto im neboli priznané.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.