KSKE 6 Sd 46/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/46/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200731 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200731.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa: U. Q., I. D., Y. XX, proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č.8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 29.2.2012.

Účastníkom sa n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 29.2.2012 odporca podľa § 263 ods. 1 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zák.č.310/2006 Z.z. (ďalej len zákon o sociálnom poistení) a podľa § 29 ods.1 zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom zabezpečení) zamietol žiadosť o zvýšenie sumy invalidného dôchodku. Podľa § 70 ods.1, § 274 a § 82 zákona o soc. poistení bol navrhovateľovi priznaný invalidný dôchodok s účinnosťou od 30.11.2011 v sume 354,80 Eur mesačne. Podľa § 263a/ ods.5 zákona o soc. poistení v znení neskorších predpisov zanikol navrhovateľovi nárok na doteraz vyplácaný invalidný dôchodok v nižšej sume 143,70 Eur mesačne s účinnosťou od 12.4.2012 a súčasne došlo k valorizácii uvedeného dôchodku na základe opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.344/2011 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2012.

Navrhovateľ v zákonnej lehote podal opravný prostriedok proti vyššie uvedenému rozhodnutiu odporcu, v ktorom nenamieta výpočet výšky priznaného invalidného dôchodku, ale namieta výšku miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, čo podľa jeho názoru je vyššia ako 60 %.

K opravnému prostriedku sa vyjadril odporca dňa 11.7.2012. V uvedenom vyjadrení odporca poukazuje na tie dôvody, ktoré boli uvedené v dôvodoch napadnutého rozhodnutia. Na základe opakovaného posúdenia zdravotného stavu navrhovateľa, posudkoví lekári sociálneho poistenia zotrvali na pôvodnom posudku, že navrhovateľ nie je invalidný podľa § 29 ods.3 zákona o sociálnom zabezpečení ale je naďalej čiastočne invalidný podľa § 37 ods.3 písm.a/ zákona o sociálnom zabezpečení.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu podľa ust. § 250l ods.1 O.s.p. a zistil, že opravný prostriedok navrhovateľa nebol dôvodný.

Podľa ust. § 71 ods.4 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a/ lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia, od zhodnotenia liečby, s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a

b/ komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Podľa § 71 ods.6 cit. zákona o sociálnom poistení, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Posudkový lekár sociálneho poistenia s námietkami uvedenými v podanom opravnom prostriedku sa vysporiadal tak, že pokiaľ ide o zdravotné postihnutie navrhovateľa - stav po revaskularizačnej operácii srdca zhodnotený poklesom výkonnosti pri stredne ťažkom zaťažení zodpovedá maximálne 50- tim percentám miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (t.j. horná hranica príslušného percentuálneho rozpätia) s navýšením o 10 % pre ostatné zdravotné postihnutia (poúrazová slepota ľavého oka, poúrazové poškodenie funkcie ľavej ruky s amputačnými stratami) . Teda celkom ide o 60 %-nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Z posudku posudkového lekára sociálnej poisťovne, ústredie, zo dňa 26.6.2012 vyplýva, že pokiaľ ide o rozhodujúce zdravotné postihnutie podľa prílohy č.4 zákona o sociálnom poistení. Toto zdravotné postihnutie je v rozpätí od 40 do 50 % miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, pričom vzhľadom na to, že ostatné zdravotné postihnutia sú bez zmeny, ale ovplyvnili navýšenie uvedeného rozhodujúceho zdravotného postihnutia, posudkový lekár ponechal mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 60 %. Z uvedeného dôvodu navrhovateľ nie je invalidný podľa § 29 ods.3 zákona o sociálnom zabezpečení, ale je naďalej čiastočne invalidný podľa § 37 ods.3 písm.a/ zákona o sociálnom zabezpečení, pretože pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav jeho telesné alebo duševné schopnosti dosahujú polovicu schopností na výkon sústavného zamestnania u zdravých občanov. Od 30.11.2011 navrhovateľ je invalidný podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení.

S ohľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenia súd ešte dodáva, že podľa § 71 ods.10 zákona o sociálnom poistení, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Z uvedených dôvodov preto navrhovateľ požiada opakovane o zvýšenie invalidného dôchodku za predpokladu, že ďalšie lekárske správy ošetrujúcich lekárov odôvodňujú navýšenie výšky miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, v prípade zhoršenia zdravotného stavu navrhovateľa.

Podľa ust. § 250q ods.1 prvá veta O.s.p. o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

Účastníkom súdne trovy nevznikli, preto im nebola priznaná náhrada trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.