KSKE 6 Sd 59/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Sd 59/2011

KS v Košiciach, dátum 05.02.2012, sp.zn. KSKE 6 Sd 59/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/59/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200688 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200688.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa: I. G., Y. XX, Y., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ podaným opravným prostriedkom, doručeným odporcovi dňa 19.5.2011 žiadal, aby súd preskúmal rozhodnutie odporcu č. XXXXXXX XXX zo dňa 14.4.2011.

Navrhovateľ písomným podaním, doručeným súdu dňa 21.11.2011, vzal opravný prostriedok späť.

Vzhľadom na vyššie uvedený procesný úkon navrhovateľ, súd konanie zastavil, s poukazom na ust. § 250d ods. 3, v nadväznosti na ust. § 250h ods. 2 O.s.p.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 246c ods. 1, § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., teda žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.