KSKE 6 Sd 69/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/69/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200859 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200859.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľky: S. T., E. X, T., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č.8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXXXXXX XXX X zo dňa 9.6.2011.

Účastníkom sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím odporcu č. XXXXXXX XXX X zo dňa 9.6.2011 bola zamietnutá žiadosť navrhovateľky o zvýšenie sumy invalidného dôchodku, s poukazom na ust. § 263 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení /ďalej len zákon o sociálnom poistení/ v znení zák.č. 310/2006 Z.z.

Priznaním invalidného dôchodku podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení v znení nesk. predpisov od 15.2.2011 v sume 130,- EUR mesačne navrhovateľke zanikol od 15.2.2011 nárok na doteraz vyplácaný invalidný dôchodok, s poukazom na ust. § 263a ods. 5 zákona o sociálnom poistení, v znení zák.č. 529/2006 Z.z.

V dôvodoch rozhodnutia odporca uviedol, že podľa ust. § 263 ods. 1 prvej vety zákona o sociálnom poistení, invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1.1.2004, sa považujú po 31.12.2003 za invalidný dôchodok podľa tohto zákona v sume, v akej patrili k 31.12.2003 a vyplácajú sa aj po tomto dni za podmienok ustanovených predpismi účinnými do 31.12.2003, ak tento zákon neustanovuje inak.

Navrhovateľke bol priznaný invalidný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1.1.2004, teda nárok na zvýšenie sumy invalidného dôchodku odporca posudzoval podľa zákona o sociálnom zabezpečení, t.j. zák.č. 100/1988 Zb. v znení nesk. predpisov. Poukázal na lekársku správu zo dňa 15.11.2011, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou napadnutého rozhodnutia. Skutočnosti rozhodujúce pre nárok na výplatu dôchodku sa nezmenili, preto navrhovateľke naďalej patrí čiastočný invalidný dôchodok v doterajšej sume. Uvedený nárok odporca posúdil aj podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení a zistil, že navrhovateľka spĺňa zákonnú podmienku pre priznanie invalidného dôchodku aj podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Po výpočte sumy invalidného dôchodku podľa § 73 ods. 2, § 63 ods. 1, 4 zákona o sociálnom poistení zistil, že suma vyplácaného invalidného dôchodku, na ktorý bol prekvalifikovaný čiastočný invalidný dôchodok priznaný podľa zákona účinného do 31.12.2003 je 109,40 EUR mesačne a suma invalidného dôchodku podľa zákona účinného od 1.1.2004 je 130,- EUR

mesačne, navrhovateľke sa vypláca dôchodok vo vyššej sume a nárok na dôchodok v nižšej sume zaniká /§ 263a ods. 5 zákona o sociálnom poistení/.

Navrhovateľka podala opravný prostriedok proti vyššie uvedenému rozhodnutiu, v ktorom námietky neuviedla, iba uviedla, že podáva odvolanie.

Súd preskúmal rozhodnutie odporcu podľa ust. § 250l ods. 1 a nasl. O.s.p. a zistil, že opravný prostriedok navrhovateľky nebol dôvodný.

Posúdenie invalidity na základe konania o opravnom prostriedku bolo uskutočnené dňa 27.9.2011. Z lekárskeho posudku Sociálnej poisťovne ústredie z uvedeného dňa vyplýva, že navrhovateľka má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanovenú na 70 %, rozhodujúce zdravotné postihnutie sa vzťahuje na kap V., pol. 3 písm. b/ v rozpätí od 50 - 80 %, určené na 60 % a navýšené o 10 % z iného zdravotného postihnutia - choroby pohybového aparátu - kap. XV., odd G, pol. 47 písm. c/. Môže vykonávať prácu informátorky, telefonistky. Navrhovateľka je invalidná od 15.2.2011 podľa ust. § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení.

Navrhovateľka sa nezúčastnila pojednávania konanom dňa 2.2.2012, predvolanie prevzala dňa 16.1.2012, o odročenie pojednávania nepožiadala, preto súd konal v jej neprítomnosti, s poukazom na ust. § 115 ods. 1, § 119 ods. 1 O.s.p..

Podľa ust. § 119 ods. 3 O.s.p., ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania.

Z úradného záznamu zo dňa 2.2.2012 vyhotoveného v deň pojednávania o 9,30 hod nevyplýva, že by navrhovateľka o odročenie pojednávania požiadala a nebolo predložené ani vyjadrenie ošetrujúceho lekára.

Podľa ust. § 244 ods. 1 O.s.p /Občiansky súdny poriadok/, v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. V danom prípade mal súd rozhodnúť o opravnom prostriedku navrhovateľky proti neprávoplatnému rozhodnutiu odporcu podľa ust. § 250l ods. 1 O.s.p.

Navrhovateľka v dôvodoch opravného prostriedku neuviedla, v čom vidí nezákonnosť, resp. nezákonný postup odporcu.

Súd z administratívneho spisu zistil, že navrhovateľke bola miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, určená na 70 %. Rozhodnutie odporcu bolo náležite zdôvodnené podľa ust. § 209 zákona o sociálnom poistení a vychádzalo z podkladov, ktoré boli navrhovateľke známe. Navrhovateľka nové dôkazy v konaní nepredložila, výsledok z vyšetrenia magnetická rezonancia /zo dňa 2.11.2011/, ako to uvádza lekárska správa zo dňa 5.1.2012, neovplyvnila výšku mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, keďže posudkový lekár prejednal vec s ponechaním navrhovateľky v režime podľa LS zo dňa 27.9.2011.

Podľa ust. § 71 ods. 10 zákona o sociálnom poistení, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutkové zistenia, súd nemal inú možnosť, ako rozhodnutie odporcu potvrdiť, s poukazom na ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., keďže v rozhodnutí odporcu nezistil nezákonnosť postupu pri rozhodovaní v danej veci. Rozhodnutie odporcu bolo vydané v súlade s platnou právnou úpravou, ust. § 70, § 71, § 263 ods. 1 a § 263a ods. 5 zákona o sociálnom poistení.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p. o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmavané rozhodnutie buď potvrdí alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

Na základe vyššie uvedených zákonných ustanovení súd rozhodnutie odporcu potvrdil.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa úspešnosti v konaní, s poukazom na ust. § 250l ods. 21, § 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., navrhovateľka nebola v konaní úspešná, odporcovi trovy konania nevznikli, preto súd nepriznal účastníkom právo na ich náhradu.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.