KSKE 6 Sd 73/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/73/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200904 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200904.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľky : F. T., X. XX, X., proti odporcovi: SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 24. 6. 2011.

Účastníkom sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 24. 6. 2011 bola podľa ust. § 70 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zamietnutá žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok.

V dôvodoch rozhodnutia odporca uviedol, že podľa ust. § 70 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. O sociálnom poistení (ďalej len Zákon o sociálnom poistení ) , poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 zákona o sociálnom poistení a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa ust. § 71 ods. 1 cit. zákona O sociálnom poistení, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonáva zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľka nedosiahla zákonnú hranicu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, čo potvrdzuje lekárska správa zo dňa 6. 6. 2011.

V zákonnej lehota podala opravný prostriedok navrhovateľka, v ktorom podrobne opísala svoj zdravotný stav, a preto nestotožňuje sa so záverom posudkového lekára.

Súd preskúmal opravný prostriedok navrhovateľky, po oboznámení sa s obsahom administratívneho a dávkového spisu podľa ust. § 250l ods. 1 a nasl. O.s.p. a zistil, že nebol daný dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia.

Navrhovateľka bola opakovane posudzovaná dňa 13. 10. 2011 z dôvodu podaného opravného prostriedku.

Rozhodujúcim zdravotným postihnutím navrhovateľky je choroba podporného a pohybového aparátu, kde podľa prílohy č. 4 Zákona o sociálnom poistení je zákonné rozpätie miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 20 až 35 %.

Navrhovateľka na pojednávaní konanom dňa 31. 5. 2012 nepredložila ďalšie diagnostické závery, ktoré by opodstatňovali navýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Z vyššie uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že u navrhovateľky nedošlo k splneniu zákonnej podmienky pre priznanie invalidného dôchodku podľa ust. §§ 70, 71 Zákona o sociálnom poistení.

Podľa ust. § 71 ods. 1 cit. zákona O sociálnom poistení v platnom znení, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekársky správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúci schopnosti prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí (§ 71 ods. 6 cit. zákona O sociálnom poistení) .

V prípade navrhovateľky, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí bude ovplyvňovať výšku miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, bude potrebné v ďalšom postupovať podľa ust. § 71 ods. 10 cit. zákona O sociálnom poistení, aj s ohľadom na recidívu, alebo zhoršenie zdravotného stavu.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, § 250k ods. 1 prvá vera O.s.p., navrhovateľka nebola v konaní úspešná, odporcovi trovy nevznikli, preto súd účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.