KSKE 6 Sd 79/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/79/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234621 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234621.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľa K. G., F. X, G., proti odporcovi Sociálna poisťovňa, Ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o predčasný starobný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 5. októbra 2010, v spojení zo dňa 2. 2. 2011, podľa ustanovenia § 250j ods. 2 písm. c/, e/ O.s.p. a vec v r a c i a odporcovi na ďalšie konanie.

Účastníkom sa n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 5. októbra 2010 odporca priznal navrhovateľovi predčasný starobný dôchodok podľa § 67 ods. 1, § 82 Zákona č. 461/2003 Zb. Zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákona o sociálnom poistení ) , s účinnosťou od 28. mája 2010.

Po opakovanom posúdení nároku na predčasný starobný dôchodok odporca vydal ďalšie rozhodnutie pod č. XXX XXX XXXX zo dňa 2. februára 2011 s poukazom na § 67 ods. 1, § 112 ods. 1 a § 82 Zákona o sociálnom poistení, teda s účinnosťou od 1. januára 2011 navrhovateľovi prislúcha predčasný starobný dôchodok v sume 294,70 eur mesačne.

Súd v intenciách uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 7So/82/2011 opakovane preskúmal obidve rozhodnutia odporcu a zistil, že opravný prostriedok navrhovateľa bol dôvodný. Navrhovateľ proti rozhodnutiu odporcu zo dňa 5. októbra 2010 podal opravný prostriedok, v ktorom namietal hlavne to, že v hodnotenom období 1981 až 1989, mu chýbajú doby zamestnania. Opísal problémy, ktoré súviseli s jeho zamestnaním a s jeho rodinou. Žiadal, aby ročníky 1981 a 1989 boli pre účely výpočtu predčasného starobného dôchodku vynechané. Uviedol ďalej, že v roku 1976 bol osobný vymeriavací základ 26.837,- (vtedajších Kčs) , v roku 1975, osobný vymeriavací základ je 24.670,- Kčs. Žiadal, aby rok 2002 od skrachovanej poisťovne DRUKOS bol nahradený celým rokom 1974, kde osobný vymeriavací základ je suma 24.968,- Kčs. Žiadal tiež skrátiť 11 %-tné zníženie zo sumy predčasného starobného dôchodku a vylepšiť príspevkom od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny nad 3,05 %.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutia odporcu v intenciách ustanovenia § 250l ods. 1 O.s.p. a zistil, že bol daný dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia s poukazom na ustanovenie § 250j ods. 2 písm. c/, e/ O.s.p.

Nesprávne, alebo neúplné dôvody uvedené v rozsudku súdu, vydaného podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku, nemožno považovať za takú vadu rozsudku, ktorá by vyžadovala jeho zrušenie, alebo zmenu.

Ustanovenie § 157 ods. 2 O.s.p. zakotvuje náležitosti odôvodnenia rozsudku, ako aj poradie, v akom by mali byť odôvodnenie rozsudku premietnuté. V odôvodnení rozsudku súd musí stručne a jasne objasniť skutkový a právny základ rozhodnutia.

Jasne a jednoznačne odôvodnené meritórne rozhodnutie, alebo rozhodnutie procesnej povahy, tvorí súčasť základného práva na súdnu ochranu (rozhodnutie Ústavného súdu SR - II. ÚS 6/03 č. 11/2003) .

Všeobecný súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale iba na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov sporu uvádzaných účastníkmi konania. Preto odôvodnenie rozhodnutia všeobecného súdu (prvostupňového, ale aj odvolacieho) , ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka za spravodlivý proces (rozhodnutie ÚS SR III. ÚS 115/03 č. 313/2003) .

Rozhodnutím tunajšieho súdu pod sp. zn. 6Sd/79/2010 zo dňa 17. marca 2011, súd uviedol dôvody, pre ktoré rozhodnutie odporcu napadnuté opravným prostriedkom zo dňa 15. 11. 2010 potvrdil. V odôvodnení rozhodnutia súd sa stotožnil s právnym záverom odporcu, ktorý bol v napadnutom rozhodnutí uvedený, a preto potvrdil toto rozhodnutie, keďže odporca konal v súlade s platnou právnou úpravou.

Napriek tomu, že citoval zákonné ustanovenia, na základe ktorých toto rozhodnutie pôvodné bolo súdom potvrdené, v ďalšom konaní súd zistil, že odporca sa dožaduje doby poistenia za určité roky, ktoré podľa jeho názoru neboli započítané do výšky predčasného starobného dôchodku, a to z dôvodu, že neexistujú žiadne dôkazy priame, ktoré by osvedčovali túto dobu zamestnania. Z uvedeného vyplýva, že navrhovateľ pri preukazovaní svojho nároku bol v dôkaznej núdzi.

Navrhovateľ na pojednávaní konanom dňa 24. mája 2012 navrhol vypočuť svedkov: L. F., R. L. XXX, G., N. H.L., G. XX, G., D. Š., N. XX, G., za účelom preukazovania doby zamestnania vo firme Ekostav Michalovce.

Podľa ustanovenia § 195 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení, organizačná zložka Sociálnej poisťovne pred vydaním rozhodnutia postupuje tak, aby presne a úplne zistila skutočný stav veci a na ten účel obstará potrebné podklady na rozhodnutie.

Podľa § 195 ods. 2 citovaného zákona podkladom na rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe, alebo známe organizačnej zložke Sociálnej poisťovne z jej činnosti.

Podľa ustanovenia § 196 ods. 1, dôkazom je všetko, čo môže prispieť k zisteniu a objasneniu skutočného stavu veci, najmä výpovede účastníkov konania a vyjadrenia účastníkov konania a svedkov, odborné posudky, znalecké posudky, správy, listiny, vyjadrenia a potvrdenia iných fyzických osôb a právnických osôb. Je treba dokazovať skutočnosti všeobecne známe, alebo skutočnosti známe z činnosti Sociálnej poisťovne.

V ďalšom konaní odporca si zadováži potrebné doklady, pokiaľ ide o fyzické výpovede, alebo napr. listiny, ktoré pravdepodobne môže mať archivované na ústredí, pokiaľ ide o odvodové povinnosti firmy Ekostav

Michalovce, z ktorých by sa mohlo zistiť, aká výška zárobku bola poskytovaná navrhovateľovi, prípadne si môže na tieto účely odporca zadovážiť aj znalecký posudok.

Súd ďalej konštatuje, že pre účely výpočtu starobného dôchodku nie je možné považovať námietky navrhovateľa podané v opravnom prostriedku za opodstatnené v tom smere, aby sa určité roky, ktoré by boli v prospech navrhovateľa pri výpočte predčasného starobného dôchodku, nahrádzali inými rokmi. Zákon o sociálnom poistení presne špecifikuje, ktoré rozhodné obdobie pre účely výpočtu predčasného starobného dôchodku prislúcha navrhovateľovi. U navrhovateľa ide o kalendárne roky 1977 až 2002, pričom Zákon o sociálnom poistení neumožňuje z rozhodujúceho obdobia vynechať a nahradiť roky, ktoré žiada navrhovateľ. Z týchto dôvodov súd výpočet predčasného starobného dôchodku považuje za vecne správny a s týmto sa naďalej stotožňuje.

Podľa ustanovenia § 250q ods. 2 O.s.p. o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie. Ustanovenie § 250j ods. 5 platí obdobne.

Na základe vyššie uvedených zákonných ustanovení súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozsudku.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ustanovenia § 250l ods. 2, § 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., keďže navrhovateľ bol v konaní úspešný, ale trovy konania mu nevznikli, ako aj ani odporcovi, súd účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomu rozsudku odvolanie nie je prípustné (§ 250s O.s.p.) .