KSKE 6 Sd 81/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/81/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201075 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201075.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľky T. D., U. XX, Y. Q. W., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 26. septembra 2011.

Účastníkom sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 26. 9. 2011 bola podľa ust. § 73 a § 112 ods. 4 Zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Zb. z. zamietnutá žiadosť navrhovateľky o zvýšenie invalidného dôchodku zo dňa 23. augusta 2011.

V dôvodoch rozhodnutia odporca uviedol, že trvanie invalidity bolo na podnet navrhovateľky o zvýšenie invalidného dôchodku posúdené posudkovým lekárom sociálneho poistenia. Pokiaľ ide o pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, bola opakovane stanovená na 45 %, čo vyplýva z odborného posudku zo dňa 7. septembra 2011. Navrhovateľka je naďalej invalidná podľa § 71 ods. 1 zák. č. 461/2003 Zb. z.

Navrhovateľka v zákonnej lehote podala voči vyššie uvedenému rozhodnutiu odporcu opravný prostriedok dňa 12. 10. 2011. Uviedla, že má problémy sama cestovať a z dôvodu uvedeného zdravotného stavu, má problém sa zaradiť na trhu práce, pričom aj prognóza jej zdravotného stavu je naďalej nepriaznivá.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu s poukazom na ust. § 250l ods. 1 a nasl. O.s.p. a zistil, že opravný prostriedok navrhovateľky je bezdôvodný.

Súd v konaní o preskúmanie napadnutého rozhodnutia opakovane uložil odporcovi prehodnotiť zdravotný stav navrhovateľky, v dôsledku čoho odporca doručil súdu posudok zo dňa 12. apríla 2012, z ktorého vyplýva, že v súlade s § 263 ods. 15, v súvislosti s § 70 ods. 2 zák. č. 461/2003 Zb. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, je navrhovateľka naďalej invalidná podľa §71 ods. 1 citovaného zákona o sociálnom poistení. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v %-tách nebola zmenená, teda ostala na úrovni 45%. Posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredia opätovným zhodnotením zdravotného stavu navrhovateľky konštatoval, že z hľadiska dlhodobo

nepriaznivého zdravotného stavu navrhovateľky funkčné postihnutie naďalej zdôvodňuje 45 % miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (t. j. hornú hranicu príslušného zákonného rozpätia podľa prílohy č. 4 citovaného zákona o sociálnom poistení) .

Z uvedeného dôvodu námietky navrhovateľky uvedené v opravnom prostriedku, pokiaľ ide o hodnotenie zdravotného stavu navrhovateľky, súd nemohol zmeniť rozhodnutie odporcu, teda zrušiť ho s poukazom na výsledok lekárskej správy zo dňa 12. apríla 2012.

Podľa ust. 250i ods. 1 O.s.p., pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia. Súd môže vykonať dôkazy nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia.

Všeobecný súd nemusí dať odpoveď na všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale iba na tie, ktoré majú pre vec podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ rozhodnutia bez toho, aby zachádzali do všetkých detailov sporu uvádzaných účastníkmi konania. Preto odôvodnenie rozhodnutia všeobecného súdu (prvostupňového, ale aj odvolacieho) , ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ rozhodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované základné právo účastníka na spravodlivý proces.

Ust. § 157 ods. 2 O.s.p. treba z hľadiska práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky vykladať a uplatňovať tak, že rozhodnutie všeobecného súdu musí uviesť dostatočné dôvody, na základe ktorých je založené (rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky III. 119/03 (č. 189/2003) , III. ÚS 115/03 (č. 313/2003) .

Z vyššie uvedených zákonných dôvodov, ako aj z dôvodov, ktoré prvostupňový správny orgán citoval vo svojom rozhodnutí, ktoré bolo napadnuté opravným prostriedkom (§ 70, § 71, § 112 ods. 4 Zákona o sociálnom poistení, súd sa s právnym záverom prvostupňového správneho orgánu v plnom rozsahu stotožňuje.

Vzhľadom na to, že navrhovateľka v opravnom prostriedku poukázala aj na to, že jej zdravotný stav sa nezlepšil, ale do budúcna sa stále iba zhoršuje, v tejto súvislosti súd poukazuje na ust. § 71 ods. 10 Zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Zb. z., v znení neskorších predpisov, podľa ktorého dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity, sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie navrhovateľka má možnosť opakovane požiadať odporcu o prehodnotenie zdravotného stavu, ak tak neurobí sám odporca podľa posledných lekárskych správ obsiahnutých v zdravotnej dokumentácii navrhovateľky.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa ust. § 250k ods. 1 prvá veta, v súvislosti s ust. § 250l ods. 2 O.s.p., teda navrhovateľke nepriznal právo na náhradu trov konania, ani odporcovi, keďže mu nevznikli, teda účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.