KSKE 6 Sd 86/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Sd 86/2011

KS v Košiciach, dátum 21.06.2012, sp.zn. KSKE 6 Sd 86/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sd/86/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201135 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201135.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: D. M., C. XX, E., proti odporcovi: SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o starobný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Opravný prostriedok navrhovateľa, došlý súdu dňa 30. 12. 2011 o d m i e t a .

Účastníkom sa n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ dňa 30. 12. 2011 podal opravný prostriedok proti rozhodnutiu odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 16. 6. 2009.

Podľa ustanovenia § 250s posledná veta O.s.p., obnova konania, dovolanie a mimoriadne dovolanie, nie sú prípustné.

Navrhovateľ prevzal napadnuté rozhodnutie dňa 26. 6. 2009.

Navrhovateľ bol v rozhodnutí poučený, že opravný prostriedok je možné podať do 30 dní od jeho doručenia.

Rozhodnutie 1Sdo/81/2010 (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky) zo dňa 31. 10. 2011, nadobudlo právoplatnosť 15. 12. 2011. Dovolacie konanie bolo zastavené, pretože navrhovateľ pred začatím pojednávania na Krajskom súde v Košiciach dňa 11. 9. 2009 vzal opravný prostriedok späť.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že opravný prostriedok navrhovateľa bol podaný oneskorene.

Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil, a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a, alebo ak žaloba bola vzatá späť (§250h ods. 2) .

Podľa ustanovenia § 250p ods. 1 prvá veta O.s.p., ak je návrh podaný oneskorene, alebo ho podá ten, kto naň nie je oprávnený, alebo ak sa napadá rozhodnutie, ktoré preskúmaniu nepodlieha, alebo

ak navrhovateľ neodstránil vady, ktorých odstránenie súd nariadil, a ktoré bránia vecnému vybaveniu návrhu, súd uznesením opravný prostriedok odmietne.

Navrhovateľ bol na pojednávaní poučený, že môže podať opakovanú žiadosť o prepočet výšky starobného dôchodku za predpokladu, že preukáže iný vznik nároku na jeho výšku.

Účastníkom nevznikli trovy konania, preto im nebolo priznané právo na ich náhradu (§ 250l ods. 2, § 250k ods. 1 prvá veta O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.