KSKE 6 Sp 15/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sp/15/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200617 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200617.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľky F. Y., I.. X.X.XXXX, Z. Z. Č.. XX, proti odporcovi: Obec Belža, okr. Košice - okolie, o preskúmanie rozhodnutia odporcu č. 121/2011 zo dňa 9.6.2011, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. 121/2011 o dňa 9.6.2011.

Navrhovateľke sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím odporca ako orgán príslušný podľa § 80 písm. c/ bod 1 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a podľa § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v spojitosti s § 91 a § 92 zákona č. 448/2008 Z.z. rozhodol tak, že navrhovateľka nie je odkázaná na sociálnu službu - terénnu opatrovateľskú službu, s poukazom na ust. § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnej pomoci a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, v znení neskorších predpisov.

V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že Obec Belža podľa § 106 ods. 8 zákona o sociálnych službách začala z vlastného podnetu konanie vo veci odkázanosti osoby na sociálnu službu, ktorá bola posúdená podľa zákona účinného do 31.12.2008.

Odkázaná predložila spolu so žiadosťou o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu potvrdenie o výške dôchodku. Následne obec vypracovala sociálny posudok a lekársky posudok vypracovaný posudzujúcim lekárom MUDr. I. J.. Podľa lekárskeho posudku bola navrhovateľka zaradená do I. stupňa odkázanosti s celkovým počtom dosiahnutých bodov 120. Podľa prílohy č. 3 k citovanému zákonu o sociálnych službách je rozsah odkázanosti pri uvedenom stupni O hodín denne. Navrhovateľka nesplnila podmienku pre poskytnutie sociálnej služby podľa § 36 zákona č. 448/2008 Z.z.

Podľa ust. § 41 ods. 1 vyššie citovaného zákona, opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu podľa ust. § 250l a nasl. O.s.p. a zistil, že nebol daný dôvod na zrušenie rozhodnutia.

Navrhovateľka na základe žiadosti zo dňa 17.8.2001 a rozhodnutia č. 2001/22958 DA zo dňa 7.9.2001 mala priznanú sociálnu pomoc vo forme opatrovateľskej služby, za odplatu 150,- Sk mesačne, neskôr na základe rozhodnutia č. 318/2004 zo dňa 2.1.2005 v sume 312,- Sk od 1.1.2005. Uvedená opatrovateľská služba bola v tom čase poskytnutá podľa vtedy platnej právnej úpravy, z.č. 195/1998 Z.z.

Z lekárskeho posudku MUDr. I.. J. zo dňa 25.5.2011 vyplýva, že navrhovateľka bola posudzovaná na základe § 49 ods. 10 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, na základe ktorého navrhovateľka získala 120 bodov, podľa prílohy č. 3 v tomto prípade je stupeň odkázanosti I.

Podľa ust. § 106 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z.z., obec a vyšší územný celok sú povinné najneskôr do 30.9.2010 začať z vlastného podnetu konanie vo veci odkázanosti fyzických osôb uvedených v odseku 5 podľa zákona účinného od 1.1.2009 a vydať rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu najneskôr do 30.11.2010.

Navrhovateľka bola fyzickou osobou, ktorej sa poskytovala opatrovateľská služba /§ 106 ods. 5 cit. zákona/, pričom pri posúdení dňa 25.5.2011 bolo zistené, že nie je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 49 ods. 11 a ods. 12 zákona č. 448/2008 Z.z., pretože je schopná sebaobsluhy v plnom rozsahu, bez poruchy mobility a jej stupeň odkázanosti bol - I.

Podľa ust. § 49 ods. 10 cit. zákona /z.č. 448/2008 Z.z./ odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na účely poskytnutia sociálnej služby sa posudzuje podľa prílohy č. 3. Pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa dosiahnuté body podľa prílohy č. 3 písm. a/ v prvom bode až dvanástom bode sčítajú. Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a priemerný rozsah odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v hodinách sa určí na základe celkového počtu bodov.

Podľa ust. § 49 ods. 11 cit. zákona, fyzická osoba je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je II až VI podľa prílohy č. 3.

Podľa ust. § 49 ods. 12 cit. zákona, ak fyzická osoba pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 písm. a/ dvanásteho bodu dosiahne 0 bodov, jej stupeň odkázanosti je VI a na body dosiahnuté podľa prílohy č. 3 písm. a/ prvého bodu až jedenásteho bodu sa neprihliada.

Podľa ust. § 49 ods. 1 cit. zákona, lekárska posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva lekár na základe zmluvy s obcou alebo vyšším územným celkom

Podľa ust. § 49 ods. 4 cit. zákona, na základe výsledkov posúdenia podľa odseku 10 vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby.

Podľa prílohy č. 3, časť B. cit. zákona o sociálnych službách, stupeň I určuje 105 - 120 bodov, priemerný rozsah odkázanosti /hod./deň/ 0, priemerný rozsah odkázanosti /hod./mesiac/ 0.

Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenia, podkladom pre vydanie napadnutého rozhodnutia bol práve lekársky posudok zo dňa 25.5.2011, teda odporca, ak mal takýto výsledok, nemohol inak rozhodnúť, len tak, ako to uviedol do výroku svojho rozhodnutia.

Námietka navrhovateľky, ktorá bola uvedená v opravnom prostriedku, nebola v danej lekárskej správe uvedená, pokiaľ ide o pohyb pomocou dvoch barlí, /ako aj ostatných popísaných zdravotných ťažkostí/, práve naopak, uvedený lekársky posudok vyvracia. Súd sa s anamnézou navrhovateľky v tomto konaní nemôže zaoberať, pretože pri preskúmavaní rozhodnutí správnych orgánov súd má kompetenciu iba skúmať, či rozhodnutie odporcu bolo vydané v súlade s platnou právnou úpravou.

Navrhovateľka má právo opakovane podať žiadosť podľa ust. § 6, § 12 ods. 1 písm. c/ bod 2. cit. zákona o sociálnych službách, za podmienok stanovených týmto zákonom a má možnosť aj vzniesť námietku zaujatosti lekára, ktorý posudzuje zdravotný stav.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., keďže navrhovateľka nebola v konaní úspešná, súd navrhovateľke náhradu trov konania nepriznal.

Konania vo veciach sociálnych služieb, sú podľa ust. § 4 ods. 1 písm. c/ zákona č. 71/1992 Zb. v znení zák.č. 136/2010 Z.z., oslobodené od súdnych poplatkov.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.