KSKE 6 Sp 6/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Sp/6/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200254 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200254.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou v právnej veci navrhovateľky S. C., D.. J., W. XXX, F. B., proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad Rožňava, Šafárikova 71, Rožňava, za účasti T. I., P. XX, U., G.. L., V. T., L. S. XXX, T. B. - T. L. S. XXX, P. B., B., C. M.. XX, Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava, o opravnom prostriedku navrhovateľky proti rozhodnutiu č. sp. 2011/00015-2 zo dňa 26.1.2011, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporcu č. sp. 2011/00015-2 zo dňa 26.1.2011 podľa ust. § 250j ods. 2 písm. a/ O.s.p. a vec vracia odporcovi na ďalšie konanie.

Účastníkom sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím odporca ako orgán miestne a vecne príslušný podľa ust. § 5 ods. 5zákona č. 330/1991 Zb. v znení nesk. predpisov, § 46 zákona o Správnom konaní a podľa § 5 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom rozhodol tak, že navrhovateľka nespĺňa podmienky podľa § 1zák.č. 503/2003 Z.z. na vrátenie pozemkov uvedených v bode 2. citovaného rozhodnutia a podľa bodu 3., iné pozemky ako náhrada za tie, ktoré nemohli byť vrátené, neboli priznané, keďže v čase v čase prechodu na štát netvorili poľnohospodársky pôdny fond, ďalej bez finančnej náhrady /§ 6 ods. 5 zák.č. 503/2003 Z.z.

Z dôvodov napadnutého rozhodnutia vyplýva, že navrhovateľka svoj nárok o vydanie nehnuteľností si uplatnila dňa 27.12.2004, v zmysle platnej právnej úpravy, splnenie zákonných predpokladov / oprávnených osôb podľa z.č. 503/2003 Z.z.. splnila, s poukazom na § 2 cit. zákona. Žiadané nehnuteľnosti prešli na štát podľa vl.nar. č. 15/1959 Zb. a § 11 vyhl.č. 88/1959 Úradného vestníka, rozhodnutím č. Fin. 88/ev.19/H/1962 zo dňa 28.6.1963, vydané ONV Rožňava, na žiadosť vtedajšieho Štátneho rybárstva, n.p. Stupava, teda do ich správy. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.8.1963. Právnym nástupcom uvedeného n.p. sa stal Východoslovenský rybársky podnik, š.p. Michalovce, na základe delimitácie zo dňa 27.4.1997 uvedené nehnuteľnosti /výkaz plôch ku geometrickému plánu a súpisu nehnuteľností zo dňa 30.11.1961 č. 0-920-72-1/2-2/ boli odovzdané Slovenskému pozemkovému fondu a následne odpredané fyzickým osobám. Fyzické osoby za uvedené nehnuteľnosti /pôvodní vlastníci/ nedostali za uvedené pozemky žiadnu náhradu.

Správny orgán tiež uviedol, že ako dôkaz o prevzatí nehnuteľností štátom je rozhodnutie OS Rožňava č. 10 C 156/01-178 zo dňa 29.9.2001, potvrdené rozsudkom KS Košice č. 12 Co 301/01-211 zo dňa

19.2.2002. Okresná prokuratúra v Rožňave tiež odložila podnet o prešetrenie zápisu do katastra, pod č. 4018/99-10 zo dňa 4.8.1999. Pre katastrálny úrad v tom čase boli podkladom pre zápis predmetných nehnuteľností do katastra listiny, osvedčujúce faktický stav, najmä vlastnícke vzťahy, ktoré vznikli pred 1.1.1963.

Vzhľadom na zápisy do katastra nehnuteľností, podľa predložených listín, osvedčujúce prevody vlastníckych práv na základe právoplatných rozhodnutí správnych a súdnych orgánov, na veci nemení nič na tom, že popri týchto zápisoch prebiehali dedičské konania, pričom v čase ich zápisu, už dedičia nemohli na seba preberať viac práv, než ich poručiteľ mohol zanechať. Poukázal na Ústavný nález č.k. IV.ÚS209/2010-29 zo dňa 16.9.2010.

Odporca tiež šetrením zistil, že žiadané nehnuteľnosti sú od roku 1954 súčasťou vodného diela Rybníky v k.ú. Hrhov, stavba ktorého bola povolená rozhodnutím KNV Košice, Zn. XI/4-739-16/2-1953 zo dňa 18.1.1954, pozemky, na ktoré je uplatnený reštitučný nárok, od roku 1954 užívali socialistické organizácie, tvrdiac, že tieto pozemky sú súčasťou vodného diela a v čase prechodu na štát neslúžili ako poľnohospodárska pôda /rok 1963/. Uviedol aj vyjadrenie Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 6.5.1994, ako aj ust. § 2 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení nesk. predpisov., v nadväznosti na vyhl. Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 79/1996 Z.z.

Odporca šetrením zistil, že parcely, ktoré v roku 1963 prešli do vlastníctva štátu boli k účinnosti zákona o navrátení vlastníctva, podľa vyhotovenej identifikácie parciel zapísané na LV č. XXXX ako druh pozemku vodná plocha vo vlastníctve fyzických osôb. Uvedenú skutočnosť správny orgán považoval za prekážku pre ich vydanie reštituentom. Opakovane sa pridržiaval § 1, 2 a 3 zák.č. 503/2003 Z.z. a § 2 zák.č. 307/1992 Zb.

Navrhovateľka podala proti vyššie uvedenému rozhodnutiu odporcu v zákonnej lehote opravný prostriedok. Uviedla, že v roku 1963 už bol zmenený charakter pozemkov, predtým tieto pozemky boli lúky, pastviny a i., pod pozemkami sa ťahá ložiskový pás vysokopercentného vápenca, sú tam nerastné suroviny a štrkopiesky. Štát vyhĺbil na týchto pozemkoch nádrž, čím porušil zásadu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a odňal vlastnícke právo rozhodnutím finančného odboru ONV v roku 1963, táto nezasypaná nádrž sa premenila na rybník v k,ú. Hrhov. Navrhovateľka uviedla, že prevzatím dotknutých pozemkov na štát, prišla o 230 ha, čo považuje za trestný čin. Poukázala tiež na rozsudok 4 Cdo 123/2003 zo dňa 1.7.2005.

Navrhla súdu, aby napadnuté rozhodnutie bolo zrušené.

Odporca sa vyjadril k opravnému prostriedku navrhovateľky dňa 8.3.2011 a z dôvodu obsahovo totožných právnych viet a argumentácií, ktoré boli uvedené v dôvodoch rozhodnutia, súd ich nebude podrobne opisovať,

Opravný prostriedok navrhovateľky súd preskúmal podľa ust. § 250l ods. 1 a nasl. O.s.p. a zistil tento skutkový a právny stav:

Z obsahu administratívneho spisu, ako aj samotného napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že správny orgán nevyhovel žiadosti navrhovateľky o navrátenie pozemkov uvedených na LV č. XX, XX, XX, XXX, XXX, XXX, XXXX/a, podľa dodatku č. 1 k uplatnenému nároku zo dňa 27.12.2004, charakter pozemku - pastvy, lúky a orná pôda, k.ú. Hrhov, Obec Hrhov, ktoré navrhovateľka žiadala vrátiť podľa ust. § 5 ods. 1 zák.č. 503/2003 Z.z.

Nie je sporné to, že vyššie menované nehnuteľnosti prešli do vlastníctva čsl. štátu a správy vtedajšieho Štátneho rybárstva, n.p. Stupava, na základe rozhodnutia ONV v Rožňave vydaného pod č. Fin.88/ ev.19/H1962 zo dňa 28.6.1963 podľa vl.nar. č. 15/1959 Zb. a § 11 vyhl.č. 88/1959 Ú.v. Uvedený právny

titul podlieha pod ust. § 3 ods. 1 písm. n/ zák.č. 503/2003 Z.z., podľa ktorého, oprávneným osobám sa navráti vlastníctvo k pozemku, ktorý prešiel na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku znárodnenia vykonaného v rozpore s vtedy platnými predpismi alebo bez vyplatenia náhrady.

Právo na navrátenie vlastníctva k pozemku podľa zák.č. 503/2003 Z.z. môže uplatniť oprávnená osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na jej území a ktorej pozemok prešiel na štát alebo na inú právnickú osobu v období od 25.2.1948 do 1.1.1990, spôsobom uvedeným v § 3 /cit. zák./.

Nie je sporné ani to, že navrhovateľka je oprávnenou osobou a svoj vlastnícky vzťah k pozemkom, ktoré žiadala vrátiť preukázala listami vlastníctva a príslušnými dokumentmi, ktoré preukazovali dedenie po pôvodnom vlastníkovi týchto pozemkov.

Z vyššie citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že pozemky, ktoré v rozhodnom období prešli na štát bez vyplatenia náhrady, je povinná osoba ich vydať oprávnenej osobe, okrem prípadov, ktoré ustanovuje § 6 zák.č. 503/2003 Z.z.

Pozemky, ktoré má povinná osoba vydať, nie sú vo vlastníctve fyzickej, či právnickej osoby /§6 ods. 1 písm. a/ cit. zákona/ a nie je daný ani predpoklad na nevrátenie podľa § 6 ods. 1 písm. b/ až h/ citovaného zákona.

Ustanovenie § 6 ods. 2 zák.č. 503/2003 Z.z. uvádza dôvod prevedenia pozemkov bezodplatne do vlastníctva reštituenta v prípade, ak sa pozemky nedajú vrátiť, podľa § 6 ods. písm. a/ až h/, čo v danom prípade znamená, že navrhovateľke sa má vrátiť pozemok v jej pôvodnej výmere a bonite. To, že medzičasom sa na uvedených pozemkoch vytvorili rybníky, nie je to dôvodom na nevydanie pôvodným vlastníkom, resp. ich nástupcom, pretože ani zmena tohto charakteru nespadá pod ust. § 6 ods. 3 zák.č. 503/2003 Z.z.

Súd sa nestotožňuje s právnym názorom odporcu, že v tomto prípade navrhovateľka neuplatnila nárok v súlade s § 1 zákona č. 503/2003 Z.z., keďže vlastníkom týchto pozemkov bola pôda odňatá podľa vl. nar. 15/1959 Zb., podľa ktorého /§ 2/ toto vládne nariadenie sa vzťahovalo na veci, ktoré boli vo vlastníctve fyzických osôb alebo súkromných právnických osôb, a ich celkom, prípadne prevažne užívateľom organizácie socialistického sektora na plnenie svojich úloh a to na základe nájomného alebo iného právneho pomeru vzniknutého pred začiatkom účinnosti tohto nariadenia.

Takýmto spôsobom, bolo rozhodnutiami ONV z vlastníctva fyzických a súkromných právnických osôb prevedené množstvo nehnuteľností do socialistického vlastníctva, ktoré boli vlastníci prinútení prenajať socialistickým organizáciám, pretože vtedajší politický systém im nedovolil vykonávať živnostenskú a podnikateľskú činnosť. Iba niektoré nehnuteľnosti do hodnoty 50 000 Kčs boli prevedené do socialistického vlastníctva za odplatu, za ostatnú, prevažne väčšinu nehnuteľností sa mala náhrada vyplatiť podľa osobitného predpisu, ktorý však nikdy nebol vydaný.

V danom prípade preto je súd toho názoru, že za nehnuteľnosti, ktoré boli odňaté vlastníkom vyššie uvedeným spôsobom, boli odňaté podľa § 3 ods. 1 písm. n/ zákona č. 503/2003 Z.z., a vzťahovali sa na § 1 písm. a/, niektoré z nich aj na písm. b/ zák.č. 503/2003 Z.z., čo vyplýva z pôvodných majetkových podstát a sú súčasťou administratívneho spisu /vl.č. 26, 42, 66 ako aj ostatné vložky tam uvedené/.

Podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Dedenie sa zaručuje. Odsek 4, čl. 20 Ústavy SR poukazuje aj na vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva, ktoré je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.

Navrhovateľka v opravnom prostriedku ďalej uvádza, že v súčasnosti jej pozemky vlastnia dve fyzické osoby, ktorých identifikáciu neuviedla, avšak odporca v rozhodnutí v úvodnej časti neuviedol, kto má byť povinnou osobou na ich vydanie. Z uvedeného dôvodu, preto v tejto časti je rozhodnutie odporcu nepreskúmateľné aj pre nedostatok dôvodov. Odporca ďalej porovnával druh pozemku ku dňu účinnosti zákona č. 503/2003 Z.z., čím porušil zásadu upravenú v ust. § 2 ods. 1 zák.č. 503/2003 Z.z., pretože pozemky navrhovateľky prešli do vlastníctva štátu až dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ONV, potom až následne sa tam vytvárali zmeny na základe povolených vodohospodárskych stavebných prác.

Podľa ust. § 250q ods. 2 prvá veta O.s.p., o opravnom prostriedku rozhodne súd rozsudkom, ktorým preskúmané rozhodnutie buď potvrdí alebo ho zruší a vráti na ďalšie konanie.

Vzhľadom na vyššie uvedený skutkový a právny stav, súd zrušil rozhodnutie odporcu, v ďalšom konaní bude potrebné riešiť otázku navrátenia pozemkov v súlade s vyššie uvedeným právnym názorom a identifikovať vlastnícke práva k pozemkom navrhovateľky, pokiaľ ide o vlastníctvo fyzických osôb, ktorých identifikáciu v opravnom prostriedku neuviedla a na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu postupovať podľa príslušných ustanovení § 1, 3, 5 a 6 citovaného zákona č. 503/2003 Z.z.

Podľa ust. § 250r O.s.p., ak súd zruší rozhodnutie správneho orgánu, je správny orgán pri novom prejednaní viazaný právnym názorom súdu.

Účastníkom sa nepriznalo právo na náhradu trov konania, keďže navrhovateľka je v konaní od súdnych poplatkov oslobodená podľa osobitného predpisu /z.č. 71/1992 Zb. v znení nesk. predpisoch o súdnych poplatkoch/ a odporcovi žiadne nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.