KSKE 6 Tos 46/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Tos/46/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212010240 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Evžen Kelij ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212010240.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Evžena Kelija a členov JUDr. Mareka Dudíka a JUDr. Zoltána Szalaya, v trestnej veci odsúdeného Z. M. pre zločin lúpeže podľa § 188 ods. 1 Tr. zák. a iné, na neverejnom zasadnutí dňa 31. mája 2012 v Košiciach, o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 4.4.2012, sp.zn. 6 Pp /16/2012 o zamietnutí žiadosti o podmienečné prepustenie odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody takto

r o z h o d o l :

Podľa § 193 ods. 1 písm. c) Tr. por. z a m i e t a sťažnosť odsúdeného Z. M..

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením Okresného súdu Košice II zo dňa 4.4.2012 sp.zn. 6 Pp /16/2012 bola zamietnutá žiadosť odsúdeného Z. M. o podmienečné prepustenie z výkonu trestov odňatia slobody vo veciach Okresného súdu Košice II sp.zn. 7T 2/2001, 4 T 33/2007 a Okresného súdu Prešov sp.zn. 1 T 9/2006.

Proti tomuto uzneseniu podal sťažnosť odsúdený Z. M. (ďalej len sťažovateľ ) a to bezprostredne po jeho vyhlásení do zápisnice o verejnom zasadnutí. V písomnom odôvodnení podaného opravného prostriedku namieta najmä procesný postup okresného súdu, najmä predsedu senátu JUDr. N. W., ktorý napriek jeho vyhláseniu o tom, že berie svoju žiadosť o podmienečné prepustenie späť, pokračoval v konaní. Žiada, aby napadnuté rozhodnutie bolo zrušené a vec vrátená súdu prvého stupňa na nové prejednanie a rozhodnutie.

Krajský súd, ako súd sťažnostný ( § 190 ods.2 písm. b) Tr.por.) najprv skúmal, či sťažnosť je prípustná alebo či nebola podaná oneskorene, neoprávnenou osobou, osobou, ktorá sa jej výslovne vzdala, alebo ktorá znovu podala sťažnosť, ktorú už predtým vzala späť a zistil, že sťažnosť - opravný prostriedok je prípustný ( § 185 ods.2 Tr.por.) , bol podaný oprávnenou osobou ( § 186 ods.1 Tr.por.) , včas - v zákonom stanovenej lehote a na mieste, kde možno tento opravný prostriedok podať ( § 187 ods.1 Tr.por. ).

Krajský súd postupoval v zmysle ustanovenia § 192 ods. 1 písm. a) , písm. b) Tr.por. a pri rozhodovaní o sťažnosti sťažovateľa preskúmal ako nadriadený orgán tak správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorému podal sťažovateľ sťažnosť, ako i konanie, ktoré predchádzalo výroku napadnutého uznesenia.

Sťažnosť sťažovateľa smeruje najmä proti procesnému postupu súdu prvého stupňa, ktorý mal podľa sťažovateľa postupovať v rozpore s jeho ústnym prejavom na verejnom zasadnutí.

Z obsahu zápisnice o verejnom zasadnutí konaného dňa 4.4.2012 od 10,40 hod. do 11,00 hod. vyplýva, že predmetom konania okresného súdu bolo rozhodovanie o podmienečnom prepustení sťažovateľa z výkonu trestu odňatia slobody postupne uložených trestov odňatia slobody.

Pokiaľ sa týka sťažnostnej námietky sťažovateľa tak z jeho vyjadrenia na tomto verejnom zasadnutí vyplýva, že uviedol Na podanej sťažnosti trvám. Chcem zdôrazniť, že výživné na svojho syna som riadne platil, avšak túto skutočnosť som nevedel preukázať . Po udelení slova na konečné návrhy, sťažovateľ uviedol, že Navrhujem, aby ste mojej žiadosti vyhoveli. Moja družka sa odsťahovala do zahraničia, syn je u mojej tety .

Z týchto skutočností teda vyplýva, že sťažovateľ najmenej 2-krát v priebehu verejného zasadnutia sa vyjadril tak, aby súd pozitívne rozhodol o jeho žiadosti o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. Tu treba podotknúť, že verejné zasadnutie sa konalo za prítomnosti senátu súdu prvého stupňa, asistentky, prokurátora a zástupcu ÚVTOS Košice - Šaca.

Naviac, sťažnostný súd sa plne stotožňuje so závermi okresného súdu, že u odsúdeného nie sú splnené podmienky pre podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, najmä s prihliadnutím na ust. § 68 ods. 5 Tr. zák. V zmysle tohto zákonného ustanovenia, opätovné podmienečné prepustenie z výkonu toho istého trestu nie je možné.

Vzhľadom na uvedené zistené skutočnosti dospel i sťažnostný súd k záveru, že nie sú splnené podmienky pre podmienečné prepustenie sťažovateľa z výkonu trestu odňatia slobody, naopak výslovne tomu bráni citované ustanovenie § 68 ods. 5 Tr. zák.

Preto krajský súd ako súd sťažnostný dospel k záveru, že nie sú splnené podmienky u odsúdeného Z. M. pre jeho podmienečné prepustenie z výkonu trestov odňatia slobody v zmysle ust. § 66 ods. 1 písm. b) Tr. zák. a tak postupom podľa ust. § 193 ods. 1 písm. c) Tr. por. jeho sťažnosť ako nedôvodnú zamietol.

Poučenie:

Proti uzneseniu sťažnosť nie je prípustná. (§ 185 ods. 2 Tr. por. )