KSKE 7 Cbi 2/2008 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Cbi 2/2008

KS v Košiciach, dátum 05.06.2012, sp.zn. KSKE 7 Cbi 2/2008

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Cbi/2/2008 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7008200319 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Valková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7008200319.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu G. A., nar. XX.X.XXXX, naposledy bytom Z. C. XXX, zomrelej dňa X.XX.XXXX, proti žalovanému M.. O. Z., advokát, D.. sv. I. XXXX/XXX, A., správca konkurznej podstaty úpadcu Z. Z. S., a.s., Z. S. o vylúčenie veci z konkurznej podstaty takto

r o z h o d o l :

Konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca žalobou doručenou súdu dňa 14.3.2008 žiadal, aby súd vylúčil z konkurznej podstaty úpadcu Z. Z. S., a.s., Z. S. nehnuteľnosti - pozemok parcelné č. XXX/X, zastavané plochy a nádvoria o výmere 105m2 a dom na parcele č. XXX/X, súpisné číslo XXX, zapísané na LV č. XXX kat. územie Z. C., obec Z. C., vedenom na Správe katastra Spišská Nová Ves a zaviazal žalovaného nahradiť trovy konania, nakoľko je ich vlastníkom.

Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci. Jednou z podmienok konania je i spôsobilosť byť účastníkom konania (§ 19 O.s.p.)

Podľa § 19 O.s.p., spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva.

Podľa § 104 ods. 1 veta prvá O.s.p. ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví.

Podľa § 107 ods. 1 O.s.p. ak účastník stratí spôsobilosť byť účastníkom konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, súd posúdi podľa povahy veci, či má konanie zastaviť alebo prerušiť alebo či môže v ňom pokračovať.

Podľa § 107 ods. 3 O.s.p. konanie súd preruší najmä vtedy, ak ide o majetkovú vec a navrhovateľ alebo odporca zomrel; v konaní pokračuje s dedičmi účastníka, prípadne s tými, ktorí podľa výsledku dedičského konania prevzali právo alebo povinnosť, o ktorú v konaní ide, a to len čo sa skončí konanie o dedičstve, ak povaha veci nepripúšťa, aby sa v konaní pokračovalo skôr.

Súd zistil, že v priebehu konania dňa 9.11.2011 žalobkyňa zomrela a konanie o dedičstve, vedené na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi pod sp. zn. XD/XXX/XXXX, X W. XXX/XXXX bolo dňa 3.1.2012

právoplatne skončené uznesením zo dňa 14.12.2011, v ktorom súd konanie zastavil z dôvodu, že poručiteľka v čase svojej smrti nevlastnila žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok.

Podmienkou na to, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania, je, že musí byť na to spôsobilý. Spôsobilosťou byť účastníkom konania sa rozumie spôsobilosť subjektov mať procesné práva a povinnosti, ktoré procesné právo priznáva účastníkom konania, teda procesnú subjektivitu. Vo všetkých konaniach majú spôsobilosť byť účastníkom konania tí, ktorí majú všeobecnú spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa hmotného práva, teda všeobecnú hmotnoprávnu subjektivitu. Hmotnoprávna subjektivita u fyzických osôb vzniká narodením a zaniká smrťou (§ 7 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka) .Vzhľadom k tomu, že žalobca zomrel a dedičské konanie bolo právoplatne skončené zastavením konania pre nemajetnosť poručiteľa, súd nemá s kým v konaní pokračovať.

Súd preto dospel k záveru, že žalobca nemá spôsobilosť byť účastníkom konania, a preto nie je splnená podmienka konania, za ktorej môže vo veci konať.

Splnenie podmienky procesnej subjektivity súd skúma aj bez návrhu po celý čas konania, pričom ide o neodstrániteľný nedostatok, ktorý vedie k zastaveniu konania.

Na základe vyššie uvedených skutočností súd konanie podľa § 104 ods. 1 O.s.p. zastavil.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.