KSKE 7 CoE 158/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoE/158/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011899461 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011899461.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej Q., s.r.o. so sídlom v M. na Q. ulici č. XX, IČO: 35 807 598 zastúpenej JUDr. Martinom Máčajom advokátom so sídlom v Bratislave na Pribinovej ulici č.25 proti povinnému M. A. nar. XX.X.XXXX bývajúcemu v S. A. č. XX vedenej u súdneho exekútora Ing. JUDr. Karola Mihala so sídlom v Košiciach na Moyzesovej ulici č. 34 o vymoženie 467,37 eur s príslušenstvom o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves z 8.2.2011 č.k. 2Er/149/2003-19 takto

r o z h o d o l :

Odmieta odvolanie proti výroku o zamietnutí návrhu na zmenu súdneho exekútora.

Potvrdzuje uznesenie vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a zastavení exekúcie.

Mení uznesenie vo výroku o trovách exekúcie tak, že oprávnená je povinná uhradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie 16,86 eur do troch dní od právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú, zastavil ju a oprávnenú zaviazal uhradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie 24,83 eur do troch dní od právoplatnosti uznesenia.

Rozhodol tak na základe zistenia, že 12.11.2003 bolo vydané poverenie na vykonanie exekúcie pre súdneho exekútora Ing. JUDr. Karola Mihala na základe exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica N 2306/2003, NZ 67373/2003 z 5.8.2003, spísaná notárom JUDr. Ondrejom Ďuriačom. Konštatoval, že úverová zmluva z 29.5.2003 obsahovala splnomocnenie, ktorým povinný splnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, t.j. aby v jeho mene uznal jeho záväzok z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným titulom pre exekúciu na celý jeho majetok do výšky vzniknutej pohľadávky. Spísania notárskej zápisnice sa na základe substitučnej plnej moci udelenej 2.1.2003 Mgr. Tomášom Kušnírom podľa § 12 ods. 2 zákona č. 132/1990 Zb. o advokácii zúčastnil Mgr. Bruno Žlnay ako advokátsky koncipient bez toho, aby mal na takýto úkon od povinného súhlas, čím pri spísaní notárskej zápisnice konal za neho bez splnomocnenia podľa § 33 ods. 2 Občianskeho zákonníka, a teda povinný sa nestal osobou, ktorá je zaviazaná z notárskej zápisnice. Notárska zápisnica neobsahuje náležitosti uvedené v § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku, a preto nie je spôsobilým exekučným titulom. Na základe uvedených skutočností súd prvého stupňa podľa § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku exekúciu vyhlásil za neprípustnú a zastavil ju. Pretože exekúciu vyhlásil za neprípustnú a rozhodol o jej zastavení, zároveň návrh na zmenu exekútora podľa § 44 ods. 8,9 Exekučného poriadku zamietol. O trovách exekúcie rozhodol podľa § 196, § 199, § 200 ods. 1, § 203 ods. 1 Exekučného poriadku a v spojení s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len citovanej vyhlášky ) , pretože k zastaveniu exekúcie došlo zavinením oprávnenej a uložil jej uhradenie nevyhnutných trov exekúcie

24,83 eur pozostávajúcich z odmeny 6,64 eur podľa § 14 ods. 1 písm. a/, ods. 2 vyhlášky za prijatie návrhu na vykonanie exekúcie, štúdium a zaevidovanie, 9,96 eur podľa § 14 ods. 1 písm. b/, ods. 3 a § 15 ods. 1 vyhlášky za 3 úkony exekučnej činnosti (1 úkon 3,32 eur) a odmenu 16,60 eur zvýšil o 20 % DPH, t.j. odmena predstavuje 19,92 eur. Odmenu podľa § 14 ods. 2 za exekučnú činnosť spracovanie žiadosti o udelenie poverenia, spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie, žiadosť o súčinnosť Sociálnej poisťovni a spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie, pretože tieto úkony sú odmenené odmenou podľa § 14 ods. 1 písm. b/ vyhlášky, čím by došlo k duplicitnému priznaniu odmeny. Zároveň podľa § 22 vyhlášky priznal súdnemu exekútorovi náhradu hotových výdavkov za vynaložené poštovné 4,91 eur.

Proti tomuto uzneseniu podala oprávnená v zákonnej lehote odvolanie a navrhla uznesenie súdu prvého stupňa zrušiť a vec vrátiť exekučnému súdu na ďalšie konanie. Predovšetkým namietala, že súd v danom prípade posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol, pretože notárska zápisnica bola predmetom skúmania zo strany exekučného súdu už pri rozhodovaní o udelení poverenia súdnemu exekútorovi. Súd však v tomto konaní uznal exekučný titul za súladný, a preto následne udelil súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie. Uviedla, že predmetné plnomocenstvo preskúmal notár pri spísaní notárskej zápisnice a rovnako sa s ním zaoberal aj Okresný súd Spišská Nová Ves pri posudzovaní exekučného titulu so zákonom pre účely vydania poverenia súdnemu exekútorovi. Ani v jednom prípade nebol zistený rozpor so zákonom a už vôbec nie v takej miere, ktorá by spôsobila neplatnosť celého úkonu. Nesúhlasila s tvrdením súdu, že Mgr. Tomáš Kušnír nebol oprávnený udeliť plnomocenstvo na spísanie notárskej zápisnice advokátskemu koncipientovi a poukázala na skutočnosť, že ide o hmotnoprávne zastúpenie podľa § 22 v spojení s § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ďalšie zastúpenie je prípustné, ak to právny predpis pripúšťa, a takým je napr. § 25 ods. 3 O.s.p., v zmysle ktorého sa advokát môže dať v občianskom súdnom konaní zastúpiť iným advokátom, prípadne koncipientom, pričom z ďalšieho zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému. Ďalej uviedla, že napadnutým uznesením, ktorým bola exekúcia vyhlásená za neprípustnú a zastavila sa, hoci nedošlo počas celého trvania exekučného konania k zmene skutkového ani právneho stavu, nastane v prípade nadobudnutia jeho právoplatnosti situácia, kedy si oprávnená už nebude môcť zabezpečiť iný exekučný titul, keďže pohľadávka oprávnenej už bude premlčaná, a stane sa nevymožiteľnou. Z uvedených dôvodov oprávnená bola toho názoru, že exekúcia sa vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi, a preto žiadala, aby súd vyhovel návrhu oprávnenej na zmenu súdneho exekútora. Z tohto dôvodu sa nestotožnila ani s priznanými trovami exekúcie súdnemu exekútorovi.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p a dospel k záveru, že odvolanie oprávnenej vo vzťahu k výroku o zamietnutí návrhu na zmenu exekútora je potrebné odmietnuť podľa § 218 ods. 1 písm. c/ O.s.p., pretože podľa § 202 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 44 ods. 8 Exekučného poriadku odvolanie proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na zmenu exekútora nie je prípustné.

Pokiaľ ide o odvolanie proti výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a jej zastavení, súd prvého stupňa riadne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení, správne vo veci rozhodol, a preto odvolací súd napadnuté uznesenie vo výroku ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil. Odvolací súd považuje za dôležité zdôrazniť, že podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je označená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Jednou zo základných podmienok vykonateľnosti notárskej zápisnice je aj vyhlásenie povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice. Z obsahu notárskej zápisnice ktorá je podkladom exekúcie vyplýva, že osvedčenie o vyhlásení a uznaní právneho záväzku nebolo spísané s povinným, ale tento úkon vykonal advokát Mgr. Tomáš Kušnír, resp. advokátsky koncipient Mgr. Bruno Žlnay.

Podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Podľa § 23 Občianskeho zákonníka zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za tým účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný je právny úkon, ktorý svojim obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.

Z citovaných ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy - dohody o plnomocenstve podľa § 23 Občianskeho zákonníka medzi splnomocniteľom a splnomocnencom. Ide tu o dvojstranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie, v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá aj zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi. Je teda vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami, medzi ktorými je konflikt záujmov (§ 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka) . Takáto zmluva je potom v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatná a nemôžu z nej vznikať žiadne práva a povinnosti.

V prejednávanej veci podmienkou uzavretia úverovej zmluvy a poskytnutia úveru povinnému bolo zároveň na predtlači zmluvy o úvere splnomocnenie na zastupovanie pri vyhlásení o uznaní právneho záväzku Mgr. Tomáša Kušníra, ktorého určila oprávnená, a ktorým povinný splnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie predmetnej notárskej zápisnice ako exekučného titulu. Ide teda o zjavný rozpor záujmov medzi splnomocnencom, ktorý bol určený oprávnenou a povinným ako splnomocniteľom, pretože výber splnomocnenca oprávnenou nedáva dostatočnú záruku, že tento bude zastupovať oprávnené záujmy povinného. Existujúci rozpor záujmov medzi zástupcom a zastúpeným (povinným) vylučuje možnosť vzniku platnej dohody o plnomocenstve. Povinný teda platne nesplnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra svojim zastupovaním, tento nebol oprávnený v jeho mene spísať notársku zápisnicu a uznať záväzok z úveru, čím uvedená notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom v zmysle § 41 Exekučného poriadku. Navyše v notárskej zápisnici ako exekučnom titule, ktorú oprávnená predložila, chýba nepochybný relevantný prejav vôle povinného splnomocniť advokáta Mgr. Tomáša Kušníra na vykonanie vyhlásenia v jeho mene. Už samotná táto skutočnosť predstavuje vadu exekučného titulu, ktorá bráni v možnosti vydať exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie na základe takejto notárskej zápisnice. Exekúcia vedená na základe notárskej zápisnice, ktorá nie je spôsobilá byť exekučným titulom, je neprípustná, čo je dôvodom zastavenia exekúcie.

Neplatnosť splnomocnenia ako aj o chýbajúce náležitosti notárskej zápisnice majú za následok záver o nespôsobilosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu a táto skutočnosť je dostatočným dôvodom pre zastavenie exekúcie. Správne exekučný súd uzavrel, že Mgr. Tomáš Kušnír nemohol pred notárom platne a v mene povinného vyhlásiť uznanie záväzku z úverovej zmluvy a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice, a to pre rozpor záujmu zástupcu a zastúpeného.

Pokiaľ ide o námietku oprávnenej, že v danom prípade súd posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol, odvolací súd uvádza, že exekučný súd je oprávnený preskúmavať podmienky na vykonanie exekúcie nielen pri začatí exekúcie, ale počas celého jej trvania, a ak v ktoromkoľvek štádiu, teda aj po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie zistí, že tieto nie sú dané, je oprávnený exekúciu zastaviť. Zároveň pripomína, že vydanie poverenia na vykonanie exekúcie nie je rozhodnutím o veci samej, a preto nezakladá prekážku právoplatne rozhodnutej veci. Napokon nespôsobilosťou notárskej zápisnice ako exekučného titulu nie je daná prekážka uplatnenia práva oprávnenej na všeobecnom súde.

Z vyššie uvedených dôvodov preto súd prvého stupňa rozhodol vecne správne, ak exekúciu vyhlásil za neprípustnú a zastavil ju. Odvolaciemu súdu preto neostávalo nič iné ako uznesenie súdu prvého stupňa v tejto časti podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdiť.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p preskúmal aj výrok o trovách exekúcie priznaných súdnemu exekútorovi, ktorý odvolaním napadla oprávnená. Exekučný súd správne zaviazal na náhradu trov exekúcie oprávnenú, ktorá zastavenie exekúcie zavinila (§ 203 ods. 1 Exekučného poriadku) tým, že predložila exekučný titul, na základe ktorého nemožno viesť exekúciu. Pri určení výšky trov exekúcie súd prvého stupňa správne vychádzal z priloženého exekučného spisu a porovnal úkony vyúčtované súdnym exekútorom vrátane vynaložených hotových výdavkov s obsahom exekučného spisu. Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s priznaním paušálnej odmeny za jednotlivé úkony exekučnej činnosti podľa § 14 ods. 1 písm. b/, § 14 ods. 3, § 15 ods. 1 citovanej vyhlášky. Nesprávne však postupoval v súvislosti s priznaním odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. a/, ods. 2 vyhlášky za exekučnú činnosť označenú ako za prijatie návrhu na vykonanie exekúcie, štúdium a zaevidovanie . Odmenu podľa § 14 ods. 1 písm. a/, ods. 2 vyhlášky (tzv. hodinovú odmenu) , možno priznať len za čas účelne vynaložený na exekúciu. Ide o čas strávený exekútorom a jeho zamestnancami predovšetkým pri vykonávaní úkonov exekučnej činnosti upravených Exekučným poriadkom za predpokladu, že tieto sú účelne uskutočnené na vymáhanie nároku. Je právom súdu posúdiť, či činnosť uvádzaná exekútorom v špecifikácii jednotlivých úkonov exekučnej činnosti zodpovedá konkrétnej exekučnej veci, a to tak v súvislosti s rozsahom vymáhaného nároku, ako aj v súvislosti s existenciou procesných a faktických prekážok vznikajúcich pri vykonávaní exekúcie. Z povahy tejto exekučnej činnosti vyplýva, že nie je potrebná na samotnú exekúciu, táto činnosť má charakter administratívnej práce podľa § 25 vyhlášky, pričom podľa tohto ustanovenia je v odmene súdneho exekútora zahrnutá aj náhrada za administratívne práce vykonané v súvislosti s exekučnou činnosťou. Napokon nemožno uvažovať ani o jej účelnosti v súvislosti s vymáhaním nároku oprávnenej, ktorá je predpokladom jej priznania v zmysle § 200 ods. 1 Exekučného poriadku. Súdnemu exekútorovi preto za uvedený úkon nepatrí súdom prvého stupňa priznaná odmena 6,64 eur a daň z pridanej hodnoty 1,33 eur.

Na základe uvedeného preto odvolací súd výrok o trovách exekúcie podľa § 220 O.s.p. zmenil tak, že súdnemu exekútorovi priznal trovy exekúcie 16,86 eur, ktoré je oprávnená povinná uhradiť súdnemu exekútorovi do troch dní od právoplatnosti uznesenia.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, pretože žiaden z účastníkov náhradu trov odvolacieho konania nežiadal (§ 151 ods. 1 O.s.p., § 224 ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.