KSKE 7 CoE 73/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoE 73/2011

KS v Košiciach, dátum 16.09.2012, sp.zn. KSKE 7 CoE 73/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoE/73/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7608210452 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7608210452.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného P. s.r.o., G. B./X, Y., IČO: 36 339 334, právne zastúpený JUDr. Máriou Habalčíkovou, advokátkou, Advokátska kancelária so sídlom v Prievidzi, Bakalárska 4 proti povinným v 1. rade Z. U., nar. XX.XX.B., bytom L. B./XX, N. J. I. a v 2. rade Z. U., nar. XX.XX.B., bytom Q. č. XX, o vymoženie 646,32 Eur prísl., o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 15Er/346/2008-26 zo dňa 08.07.2011, takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa ako predčasne predloženú.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zastavil exekúciu vedenú súdnym exekútorom Mgr. Júliusom Rosinom pod sp. zn. EX825/08 a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov exekúcie.

V zákonom stanovenej lehote podal proti uzneseniu odvolanie oprávnený.

Preskúmaním spisu odvolací súd zistil, že v danom prípade nie sú splnené podmienky na odvolacie konanie, pretože napadnuté uznesenie nebolo povinnej v 1. rade účinne doručené. Súd prvého stupňa doručoval napadnuté uznesenie povinnej v 1. rade na adresu L. B./XX, N. J. I., odkiaľ sa zásielka vrátila súdu ako neprevzatá v odbernej lehote. Z obsahu spisu vyplýva, že zásielka s uznesením súdu prvého stupňa bola povinnej v 1. rade po prvom neúspešnom pokuse o doručenie, ku ktorému došlo 27.07.2011, uložená na pošte dňa 28.07.2011, keď ani opakovaný pokus o doručenie uskutočnený v tento deň nebol úspešný.

Podľa ust. § 251 ods. 4 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p.) , na výkon rozhodnutia a exekučné konanie podľa osobitného predpisu 31) sa použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak. Rozhoduje sa však vždy uznesením.

Podľa ust. § 47 ods. 1, 2 O.s.p., do vlastných rúk treba doručiť písomnosti, pri ktorých tak ustanovuje zákon, a iné písomnosti, ak to nariadi súd.

Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že mu zásielku príde doručiť znovu v deň a hodinu uvedenú v oznámení. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledným, uloží doručovateľ písomnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si

adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje sa deň, keď bola zásielka vrátená súdu, za deň doručenia, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

Zákonná konštrukcia umožňujúca náhradné doručenie v zmysle citovaného ustanovenia § 47 ods. 2 O.s.p. vychádza z toho, že adresát sa v dobe doručenia (t.j. v konkrétny deň) skutočne zdržuje v mieste doručenia. Aj keď tento pojem nie je výslovne definovaný, zdržovaním sa adresáta v mieste doručenia je podľa názoru odvolacieho súdu potrebné rozumieť prípad, ak sa adresát v čase doručenia zásielky zdržuje na území obce (mesta) , v ktorej má bydlisko, resp. ak ide o podnikateľa, miesto podnikania (t.j. nie je mimo obce, mesta na dovolenke, na liečení, na pracovnej ceste a pod.) , teda ak má možnosť oboznámiť sa s oznámeniami doručovateľa.

Pri doručovaní poštou sa miesto, deň a spôsob doručenia preukazuje zásadne doručenkou, ktorú pošta vracia späť odosielateľovi (odosielajúcemu súdu) . Príslušnou poštou vystavená doručenka zachytávajúca postup pri doručení, vrátane údajov vyžadovaných ustanovením § 47 ods. 2 O.s.p., potvrdzuje to, čo je v nej uvedené. Tento dôsledok však môže nastať len vo vzťahu k tomu, čo je na doručenke skutočne uvedené. Pokiaľ doručenka neobsahuje údaj, že sa adresát v mieste doručenia zdržoval, nie je osvedčené, či táto podmienka náhradného doručenia je splnená. V takomto prípade je povinnosťou súdu vykonať šetrenie na zistenie jej splnenia, pričom nie je povinnosťou účastníka (resp. jeho zástupcu) , ktorému bolo doručované, navrhnúť dôkazy na preukázanie svojho prípadného tvrdenia, že sa v čase doručovania v mieste doručenia nezdržoval (účastník nemá povinnosť preukazovať opak toho, čo nie je potvrdené) . Záver súdu o účinnom náhradnom doručení je možný, len ak je zistené, že adresát sa v mieste doručenia v čase doručovania zdržoval a mal tak reálnu možnosť dozvedieť sa, že bude vykonaný opätovný pokus o doručenie v deň a hodinu uvedenú v oznámení doručovateľa. (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Cdo 57/2008 zo dňa 31.07.2008)

Odvolací súd zastáva názor, že v danom prípade nemožno uplatniť fikciu doručenia v zmysle ust. § 47 ods. 2 O.s.p., nakoľko z obsahu doručenky založenej v spise na č.l. 44 je zrejmé, že obsahuje len údaje o tom, že neúspešný pokus o doručenie s výzvou o opakované doručenie bol vykonaný dňa 27.07.2011, opakované doručenie bolo vykonané dňa 28.07.2011 a zásielka bola uložená na pošte 28.07.2011. Okolnosť, že povinná v 1. rade sa v mieste doručenia dňa 27.07.2011 zdržovala, doručenka nepotvrdzuje, pretože žiaden takýto údaj na nej uvedený nie je (doručenka neobsahuje predtlač so slovami hoci sa v mieste doručenia zdržuje ) .

Napriek uvedenému, však súd prvého stupňa nevykonal žiadne šetrenia na zistenie tejto rozhodujúcej skutočnosti, preto v ďalšom konaní bude úlohou súdu prvého stupňa opätovne prešetriť, či sa povinná v 1. rade zdržiava v mieste svojho trvalého bydliska a až následne uplatniť fikciu doručenia v súlade s ust. § 47 ods. 2 O.s.p.. Po uplynutí lehoty na podanie odvolania povinnej v 1. rade predloží súd prvého stupňa spis odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní oprávneného.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.