KSKE 7 CoP 111/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 111/2012

KS v Košiciach, dátum 28.06.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 111/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/111/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111225551 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111225551.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci starostlivosti súdu o maloletú M. G. nar. XX.X.Q. zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice dieťaťa rodičov: M. G.G. nar. X.X.Q. t.č. na neznámom mieste zastúpenej opatrovníkom JUDr. Petrom Dudičom zamestnancom Okresného súdu Košice-okolie a A. G. nar. X.XX.Q. na návrh I. O. nar. XX.X.Q. bývajúcom v G. D. B. X.. Č.. XX o zmenu priezviska o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Košice I z 1.2.2012 č.k. 11P 105/2011-25 takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom návrh zamietol a rozhodol, že žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomu rozsudku podal dňa 22.2.2012 osobne na konajúcom súde odvolanie navrhovateľ, ktorý písomným podaním doručeným konajúcemu súdu dňa 29.2.2012 zobral odvolanie späť.

Podľa § 207 ods. 2 O.s.p. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.

Podľa § 207 ods. 3 O.s.p. ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Pretože navrhovateľ zobral odvolanie späť o ktorom ešte nebolo rozhodnuté, odvolací súd odvolacie konanie podľa § 207 ods. 3 O.s.p. zastavil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.