KSKE 7 CoP 198/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 198/2012

KS v Košiciach, dátum 02.08.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 198/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/198/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211207672 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211207672.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletú N. N. nar. X.X.XXXX zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice dieťaťa rodičov Z.J.Y.Y. N. nar. X.XX.XXXX bývajúcej v H. na F. ulici č. XX a S. N. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v H. na H. ulici č. XX zastúpeného JUDr. Jolanou Fuchsovou advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Štúrovej ulici č. 20 v konaní o zvýšenie a zníženie výživného o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 25.4.2012 č.k. 23P 152/2011-106 takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zamietol návrh matky na zvýšenie výživného od otca pre maloletú N. N. za obdobie od 25.7.2011 do budúcna. Zamietol návrh otca na zníženie výživného pre maloletú N. N. za obdobie od 25.7.2011 do budúcna. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie otec.

Písomným podaním doručeným konajúcemu súdu 4.6.2012 otec zobral podané odvolanie späť a žiadal odvolacie konanie zastaviť.

Podľa § 207 ods. 2, 3 O.s.p., dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova. Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Vzhľadom na to, že otec zobral odvolanie v celom rozsahu späť, odvolací súd podľa § 207 ods. 3 O.s.p. odvolacie konanie zastavil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.