KSKE 7 CoP 271/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 271/2012

KS v Košiciach, dátum 04.09.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 271/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/271/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 121223277 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:121223277.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletú P. I. nar. XX.XX.XXXX zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach dieťaťa rodičov A. I. nar. X.XX.XXXX bývajúceho v B. na J. ul. č. XX zastúpeného JUDr. Jurajom Hadrbulcom advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Bratislave na Riečnej ul. č. 2 a R. I. nar. X.X.XXXX bývajúcej v R. na J. ul. zastúpenej Advokátskou kanceláriou Andrašovič & Partners s.r.o. so sídlom v Bratislave na Lermontovovej ul. č. 14 v konaní o zmenu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na návrh otca na nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 6.7.2012 č.k. 25P 178/2012-51 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol návrh otca na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým sa domáhal zmeny úpravy styku s mal. P. tak, že bude oprávnený stýkať sa s maloletou každý párny víkend v piatok od 17.00 hod., kedy si maloletú vyzdvihne pred Okresným súdom Banská Bystrica do nedele 18.00 hod., kedy maloletú odovzdá matke pred Okresným súdom Banská Bystrica.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie otec a žiadal, aby odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa a jeho návrhu na nariadenie predbežného opatrenia vyhovel. Vyjadril názor, že súd prvého stupňa sa nedostatočne zaoberal vecou, v dôsledku čoho dospel k nesprávnemu právnemu záveru. Nestotožňuje sa s argumentáciou súdu prvého stupňa, že neosvedčil nárok na nariadenie predbežného opatrenia, pretože nevzal do úvahy zmenu pomerov a to odsťahovanie sa matky spolu s mal. P. do Košíc. Práve uvádzaná zmena pomerov, teda zmena bydliska je dôvodom na nariadenie predbežného opatrenia, nakoľko rozsudok Okresného súdu Bratislava II, ktorým bol upravený jeho styk s maloletou nezodpovedá pomerom a nie je možné upravený styk realizovať. Nakoľko súd doposiaľ nevydal nové rozhodnutie o úprave styku, ktoré by zodpovedalo novým pomerom, predbežné opatrenie by malo riešiť obdobie do vydania nového rozhodnutia, ktoré zohľadní zmenu bydliska a umožní mu stretávať sa s maloletou. Domnieva sa, že zamietnutím návrhu na nariadenie predbežného opatrenia súd prvého stupňa založil stav, ktorým uprel maloletej základné práva dieťaťa a to styk s otcom napriek skutočnosti, že s maloletou majú pozitívny vzťah a tým podporil konanie matky, ktorá mu zamedzuje styk s maloletou a snaží sa pretrhnúť puto medzi ním a dieťaťom. Z konania matky teda jednoznačne vyplýva, že je tu obava, ktorá sa potvrdila a výkon súdneho rozhodnutia o úprave styku je ohrozený. Vyjadril názor, že napriek rozvodu rodičov je povinnosťou oboch správať sa tak, aby bolo zabezpečené čo najlepšie prostredie pre ich spoločné dieťa a teda, aby dieťaťu nebolo upierané právo styku ani s jedným z rodičov. Presťahovaním sa matky do Košíc z Bratislavy sa dostáva so situácie, kedy sú mu upierané základné práva rodiča a napriek tomu, že maloletá bola zverená do starostlivosti matky, neznamená to, že by mal byť poškodzovaný na svojich právach.

Matka vo vyjadrení k odvolaniu otca navrhla uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdiť. Poukázala na rozsudok Okresného súdu Bratislava II z 8.10.2008 č.k. 7C 27/2008-50, ktorým bol upravený styk otca s maloletou, pričom v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 59P 18/2011 vo veci nariadenia striedavej starostlivosti preukázala, že otec si toto právo styku riadne neuplatňuje. Otec svoje tvrdenia, že mu riadne styk neumožňuje žiadnym spôsobom neosvedčil. Je teda nesporné, že rozsah styku otca s maloletou je už riadne upravený, pričom samotné presťahovanie sa do Košíc nie je dôvodom na nariadenie predbežného opatrenia. Nesúhlasí s tvrdeniami otca, že presťahovaním sa maloletej do Košíc je ohrozený jeho styk s maloletou, nakoľko otec je plne mobilný, vlastní motorové vozidlo, čo preukázal aj v konaní vo veci striedavej osobnej starostlivosti. Vyjadrila názor, že dočasná úprava pomerov účastníkov nie nutná, nakoľko otec je schopný a má technické zabezpečenie, aby styk realizoval, pričom styk sa aj realizuje. Úprava styku otca s maloletou je zabezpečená už existujúcim súdnym rozhodnutím, ona v styku otcovi s maloletou nebráni a otec uvedenú skutočnosť ani nepreukázal. Navrhovanú dočasnú úpravu styku považuje za rozpornú so záujmami mal. P.. Odvolanie otca považuje za všeobecne neodôvodnené a bez preukázania tvrdení relevantnými dôkazmi s tým, že neosvedčil nebezpečenstvo hroziacej umy, pretože takáto hrozba neexistuje.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu otca nevyjadril.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm.a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa zákonne rozhodol, keď zamietol návrh otca na nariadenie predbežného opatrenia, pretože neboli splnené zákonné podmienky na jeho nariadenie, nakoľko nebola preukázaná potreba dočasne upraviť pomery účastníkov, nebola osvedčená danosť práva (nároku) a nebolo preukázané, že by maloletému dieťaťu hrozila bezprostredná ujma, preto napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil, v celom rozsahu sa stotožnil s odôvodnením napadnutého uznesenia (§ 219 ods. 2 O.s.p.) a dodáva, že zmena bydliska dieťaťa nie je okolnosťou, ktorá úplne znemožňuje styk otca s dieťaťom s tým, že predbežným opatrením možno upraviť pomery len v nevyhnutnej miere a to len v prípade bezprostredného ohrozenia záujmov maloletého dieťaťa, pričom otec sa návrhom na nariadenie predbežného opatrenia domáha úpravy styku s dieťaťom v takom rozsahu, ktorý výrazne prekračuje rámec už upraveného styku právoplatným rozsudkom súdu, keďže doposiaľ dieťaťa nebolo nikdy v permanentnej starostlivosti otca niekoľko dní a posúdenie vhodnosti navrhnutej úpravy styku si vyžaduje vykonanie dokazovania presahujúceho rámec konania o nariadení predbežného opatrenia a ktoré bude nesporne predmetom konania na súde prvého stupňa vo veci samej. Otec má možnosť stýkať sa s maloletou aj po presťahovaní do Košíc minimálne v rozsahu každého párneho víkendu v mesiaci v sobotu od 10.00 hod. do 18.00 hod. a v nedeľu od 10.00 hod. do 18.00 hod. tak, ako vyplýva z predchádzajúceho rozhodnutia o úprave styku, pričom táto úprava prekračuje rámec nevyhnutnej miery zodpovedajúcej rozsahu, v akom môžu byť upravené dočasne pomery účastníkov nariadením predbežného opatrenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.