KSKE 7 CoP 272/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/272/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210210996 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210210996.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a členov senátu JUDr. Agnesy Hricovej a JUDr. Juraja Tymka vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti O.F. Z. nar. X.X.XXXX a O. Z. nar. XX.X.XXXX zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice detašované pracovisko Košice II detí rodičov V. O. nar. X.XX.XXXX bývajúcej v C. na P. ul. č. XX a N. Z. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho v C. na ul. K.N. G. č. XX v konaní o zmenu výchovy a určenie vyživovacej povinnosti o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 6.7.2011 č.k. 27P 178/2010-96 takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok v napadnutom výroku o určení výživného od 1.9.2010 do budúcna tak, že matka je povinná prispievať na výživu mal. O. 60 € mesačne a mal. O. 40 € mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci otcovi maloletých detí dopredu od 1.9.2010 do budúcna.

Dlžné výživné za obdobie od 1.5.2010 do 30.6.2011 pre mal. O. 266,48 € a mal. O. 66,48 € povoľuje matke splácať v mesačných splátkach po 20 € pre každé maloleté dieťa spolu s bežným výživným pod hrozbou straty výhody splátok.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom schválil rodičovskú dohodu o zmene výchovy a úprave styku matky s maloletými deťmi tak, že zveril mal. O. a mal. O. do osobnej starostlivosti otca a upravil styk matky s maloletými každý párny víkend počnúc od piatka od 17,00 hod. do nedele do 17,00 hod., počas letných prázdnin každý rok od 14. augusta od 9,00 hod. do 30. augusta do 19,00 hod., počas zimných prázdnin: každý párny rok od začiatku prázdnin od 9,00 hod. do 31.12. do 17,00 hod. a každý nepárny rok od 31.12. od 17,00 hod. do konca prázdnin do 17,00 hod., kedy matka maloletých prevezme a odovzdá pred bydliskom otca. Matke určil vyživovaciu povinnosť na mal. O. a mal. O. od 1.5.2010 do 31.8.2010, osobitne na každé dieťa, vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa a od 1.9.2010 do budúcna na mal. O. vo výške 80 € a mal. O. 50 € mesačne, ktoré výživné je matka povinná uhrádzať vždy do 15. dňa v mesiaci vopred otcovi maloletých detí. Dlžné výživné za obdobie od 1.5.2010 do 30.6.2011 spolu vo výške na mal. O. 466,48 € a mal. O. 166,48 € zaviazal matku uhradiť do 90 dní od právoplatnosti rozsudku otcovi maloletých. Tým zmenil výrok o výchove, úprave styku a výžive v rozsudku Okresného súdu Košice II z 24.11.2008 pod č.k. 44C 593/2005-144 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 24.3.2010 pod č.k. 8CoP 322/2009-199.

Vychádzal zo zisteného skutkového stavu a konštatoval, že rozsudkom Okresného súdu Košice II z 24.11.2008 pod č.k. 44C 593/2005-144 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach pod č.k. 8CoP 322/2009-199 z 24.3.2010 bolo manželstvo rodičov maloletých detí rozvedené a na čas po rozvode boli maloletí zverení do osobnej starostlivosti matky a otcovi určená vyživovacia povinnosť na mal.

O. 115 € a mal. O. 85 € mesačne. Konajúci súd vykonaným dokazovaním dospel k záveru, že od posledného rozhodnutia súdu, kedy boli maloleté deti zverené na čas po rozvode manželstva do osobnej starostlivosti matky došlo k podstatnej zmene pomerov v tom, že od mája 2010 sú obe vo faktickej starostlivosti otca. Matka od tohto obdobia na ich výživu prispieva otcovi osobitne na každé dieťa po 25 € mesačne. Rodičia ohľadom zmeny výchovy a úpravy styku uzavreli dohodu v znení uvedenom vo výroku rozsudku, ktorá je v záujme maloletých, pretože je v súlade s ich prejavenou vôľou, preto ju súd vzhľadom aj na odporúčanie kolízneho opatrovníka schválil. Pri určení výšky výživného prihliadol na potreby maloletých detí, ktoré v čase podania návrhu navštevovali základnú školu, mal. O. 9. triedu a mal. O. 3. triedu, pričom mal. O. od septembra 2010 už nastúpila na strednú školu a mal. O. navštevuje 4. triedu základnej školy, ako aj na možnosti matky, ktorá bola od 1.10.2009 do 8.9.2010 evidovaná v zozname nezamestnaných, poberala príspevok v nezamestnanosti a od 1.6.2010 do 8.9.2010 poberala dávky v hmotnej núdzi, preto v uvedenom období a to od 1.5.2010 do 31.8.2010 jej určil vyživovaciu povinnosť v zákonom stanovenej minimálnej výške, čo je 25,38 € mesačne osobitne na každé dieťa. Od 1.9.2010 sa matka zamestnala najprv v Labaš s.r.o. s príjmom 232,40 € a odmenou 136,90 € brutto a od 1.10.2010 v Billa s.r.o. s priemernou čistou mesačnou mzdou 497 € a od marca 2011 z dôvodu zmeny pracovnej pozície vo výške brutto 400 €, preto mal konajúci súd za to, že je primerané výživné vo výške, v ktorej bolo určené vo výroku rozsudku a to aj po uvedenom poklese príjmu z 500 € na 400 € brutto, keďže inú vyživovaciu povinnosť nemá. Konštatoval, že určením výživného na mal. O. od 1.5.2010 vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa s prihliadnutím, že matka od mája 2010 prispievala 25 € mesačne jej vznikol dlh za obdobie od 1.5.2010 do 30.6.2010, za dva mesiace x 0,36 € (25,36 € - 25 €) vo výške 0,72 € a od 1.7.2010 do 31.8.2010 za dva mesiace x 0,38 € (25,38 € - 25 €) vo výške 0,76 € a od 1.9.2010 určením výživného vo výške 80 € do budúcna, vznikol dlh do 30.6.2011, za 10 mesiacov x 55 € (80 € - 25 €) vo výške 550 €, t.j. 551,48 €, od čoho bola odpočítaná suma 85 €, ktorú matka doposiaľ prispela, tak ostal dlh 466,48 €. Určením výživného na mal. O. od 1.5.2010 vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa s prihliadnutím, že matka od mája 2010 prispievala 25 € mesačne, jej vznikol dlh za obdobie od 1.5.2010 do 30.6.2010, za dva mesiace x 0,36 € (25,36 € - 25 €) vo výške 0,72 € a od 1.7.2010 do 31.8.2010 za dva mesiace x 0,38 € (25,38 € - 25 €) vo výške 0,76 € a od 1.9.2010 určením výživného vo výške 50 € do budúcna, vznikol dlh do 30.6.2011, za 10 mesiacov x 25 € (50 € - 25 €) vo výške 250 €, t.j. spolu 251,48 €, od čoho bola odpočítaná suma 85 €, ktorú matka doposiaľ prispela, tak ostal dlh 166,48 €. Uvedený dlh zaviazal matku uhradiť otcovi v dlhšej a to 90-dňovej lehote od právoplatnosti rozsudku vzhľadom na výšku jej príjmu.

Proti tomuto rozsudku podala v zákonnej lehote odvolanie matka a navrhla, aby odvolací súd zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a vec vrátil na ďalšie konanie. Svoje odvolanie odôvodnila poukazom na ust. § 205 ods. 2 písm.d/, f/ O.s.p.. Uviedla, že výživné na mal. O. a mal. O. spolu 130 € mesačne a dlžné výživné 466,48 € na mal. O. a 166,48 € na mal. O. nie je schopná z príjmu, ktorým si v súčasnosti zabezpečuje obživu hradiť. Konštatovala, že jej mesačný príjem, kde pracuje ako pokladníčka v nákupnom stredisku Billa v Košiciach je necelých 400 € a súd prvého stupňa sa vôbec nezaoberal otázkou jej výdavkov či už na bývanie, stravovanie, ošatenie a iných. Uvedený príjem má pritom len niekoľko posledných mesiacov, pričom mesačný príjem otca činí 780 €. Uviedla, že mimo toho spláca mesačne úver 82 €. Jej vzťah k deťom sa veľmi zmenil a tieto ju oveľa častejšie navštevujú ako pred rokom, keď mala ešte obe deti vo svojej opatere a starostlivosti. Aj tieto pravidelné návštevy ju stoja nemalé finančné prostriedky a týmito skutočnosťami sa súd prvého stupňa nezaoberal.

Otec ani kolízny opatrovník sa k odvolaniu matky nevyjadrili.

Výroky rozsudku o schválení dohody rodičov o zverení mal. O. a mal. O. do osobnej starostlivosti otca a úprave styku matky s maloletými deťmi, ako aj výroky o určení výživného za obdobie od 1.5.2010 do 31.8.2010 neboli odvolaním napadnuté, nadobudli právoplatnosť, preto nemohli byť predmetom preskúmania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 veta prvá O.s.p.) .

Podľa § 220 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1) .

Podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.

Podľa § 62 ods. 1 Zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Podľa ods. 4 citovaného zákonného ustanovenia pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť. Podľa ods. 5 citovaného zákonného ustanovenia výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

Podľa § 75 ods. 1 Zákona o rodine pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm.a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa riadne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine, správne rozhodol o počiatku zvýšenej vyživovacej povinnosti matky od 1.9.2010, ale nesprávne určil rozsah výživného, pretože nedostatočne zohľadnil možnosti a schopnosti matky plniť si vyživovaciu povinnosť k maloletým deťom a určil výživné neprimerane vysoké. Z dokazovania vykonaného súdom prvého stupňa nepochybne vyplýva, že odôvodnené potreby maloletých detí sú vysoké vzhľadom na to, že mal. O. študuje na strednej škole a mal. O. je žiakom 4. ročníka základnej školy, s čím sú spojené zvýšené výdavky na zakúpenie školských pomôcok, oblečenia, stravného, školného, ako aj kultúrneho a športového vyžitia. Uspokojovanie odôvodnených potrieb detí je však vždy limitované možnosťami a schopnosťami rodičov. Vzhľadom na príjem matky, ktorý dosahovala od nástupu do zamestnania od septembra 2010, konkrétne v spoločnosti Labaš s.r.o. 232,40 € a odmena 136,90 € brutto a od 1.10.2010 v spoločnosti Billa s.r.o. 497 € netto a od marca 2011 z dôvodu zmeny pracovnej pozície 400 € brutto s prihliadnutím na jej nevyhnutné životné náklady (§ 62 ods. 5 Zákona o rodine) 181 € mesačne na nájomné a ďalšie nevyhnutné náklady na stravovanie a ošatenie dospel odvolací súd k záveru, že s prihliadnutím na zákonné kritériá určovania rozsahu výživného vyplývajúce z citovaných ustanovení Zákona o rodine zodpovedá možnostiam, schopnostiam a majetkovým pomerom matky plnenie vyživovacej povinnosti pre mal. O. v rozsahu 60 € mesačne a mal. O. 40 € mesačne. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že otec vzhľadom na dosahovaný príjem 757,10 € je schopný spolu s výživným určeným matke detí pokrývať odôvodnené potreby maloletých detí. Vzhľadom na uvedené odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku podľa § 220 O.s.p. a určil výživné od matky pre maloleté deti za obdobie od 1.9.2010 do budúcna pre mal. O. 60 € a mal. O. 40 € mesačne.

Odvolací súd v dôsledku zmeny rozhodnutia o výživnom pre maloleté deti vypočítal dlžné výživné za obdobie od 1.5.2010 do 30.6.2011 pre mal. O. 266,48 €, t.j. za obdobie od 1.5.2010 do 30.6.2010 mala matka uhradiť 2 mesiace x 0,36 €, za obdobie od 1.7.2010 do 31.8.2010 za dva mesiace x 0,38 € a od 1.9.2010 do 30.6.2011 10 mesiacov x 35 € s prihliadnutím na to, že v celom sledovanom období prispievala na výživu maloletej 25 €, čo je spolu 351,48 €, z čoho súd odpočítal sumu 85 €, ktorou matka prispela v máji a júni 2011, teda dlh predstavuje 266,48 € a pre mal. O. 66,48 €, t.j. od 1.5.2010 do 30.6.2010 za 2 mesiace x 0,36 €, od 1.7.2010 do 31.8.2010 za 2 mesiace x 0,38 €, za obdobie od 1.9.2010 do 30.6.2011 za 10 mesiacov x 15 € s prihliadnutím na to, že matka prispievala po celé sledované obdobie na výživu maloletého 25 € mesačne, čo je spolu 151,48 €, z čoho súd odpočítal sumu 85 €, ktorou matka rovnako ako na mal. O. prispela aj na mal. O.. Odvolací súd povolil matke zaplatiť dlh na výživnom v splátkach po 20 € pre každé maloleté dieťa spolu s bežným výživným pod hrozbou straty výhody splátok podľa § 160 ods. 1 O.s.p. s prihliadnutím na osobné, príjmové a majetkové pomery matky,

ako aj výšku dlžného výživného, pretože dospel k záveru, že povolenie takejto výhody matke nebude mať ťaživý dopad na oprávnené maloleté deti a umožní matke uhradiť dlžné výživné v primeranej lehote.

O trovách konania účastníkov odvolací súd nerozhodoval, pretože žiaden z účastníkov si náhradu trov konania neuplatnil (§ 151 ods. 1 a § 224 ods. 2 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.