KSKE 7 CoP 300/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 300/2011

KS v Košiciach, dátum 20.02.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 300/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/300/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109223417 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109223417.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého T. Š. nar. XX.XX.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach dieťaťa rodičov U. Š. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v V. na V. ul. č. XX a T. U. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v V. na U. ul. č. X zastúpeného JUDr. Vladimírom Janočkom advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na Mlynskej ul. č. 1 v konaní o zvýšenie výživného o späťvzatí návrhu matky takto

r o z h o d o l :

Pripúšťa späťvzatie návrhu, zrušuje rozsudok Okresného súdu Košice I č.k. 22P 209/2009-51 a konanie zastavuje.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice I rozsudkom z 14.9.2010 č.k. 22P 209/09-51 zvýšil výživné od otca naposledy upravené rozsudkom Okresného súdu Košice I z 10.1.2005 č.k. 22P 9/2004-40 pre mal. T. Š. zo sumy 1.500 Sk na sumu 100 € mesačne, ktoré je povinný otec platiť vždy do 15. dňa toho ktorého mesiaca vopred od 1.9.2009 do budúcna. Dlžné výživné 600 € za obdobie od 1.9.2009 do 31.8.2010 povolil otcovi splácať po 20 € mesačne spolu s bežným výživným až do zaplatenia pod hrozbou straty výhody splátok, pričom prvá splátka je splatná do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po právoplatnosti tohto rozsudku. V prevyšujúcej časti návrh matky zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie otec.

Matka doručila súdu prvého stupňa 2.9.2011 podanie, ktorým zobrala návrh na zvýšenie výživného pre maloletého z 29.9.2009 v celom rozsahu späť podľa § 96 ods. 1 O.s.p., pretože s otcom 31.8.2011 uzavrela dohodu o mimosúdnom vyrovnaní ohľadne zvýšenia výživného pre maloletého, ktorú v prílohe predložila. V tomto podaní zároveň otec maloletého súhlasil so späťvzatím návrhu na zvýšenie výživného v celom rozsahu.

Podľa § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Podľa § 96 ods. 1 O.s.p. navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia súd konanie nezastaví, ak odporca so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní.

Vzhľadom na to, že matka zobrala návrh na začatie konanie späť po vyhlásení rozsudku súdu prvého stupňa, ale rozhodnutie doposiaľ nie je právoplatné a otec so späťvzatím návrhu na začatie konania súhlasil, odvolací súd pripustil späťvzatie návrhu a podľa vyššie citovaného zákonného ustanovenia zrušil rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastavil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.