KSKE 7 CoP 319/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 319/2011

KS v Košiciach, dátum 27.02.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 319/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/319/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611203860 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611203860.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a členov senátu JUDr. Agnesy Hricovej a JUDr. Imricha Volkaia vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti X. T. nar. X.X.XXXX a T. T. nar. X.X.XXXX zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi detí rodičov Q. T. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v X. S. na ul. X.M. H. č. XX a nebohého P. T. nar. XX.X.XXXX za účasti navrhovateľa T. T. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v Č. H. v W. na F. S. XXX v konaní o nariadenie ústavnej starostlivosti o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves z 26.7.2011 č.k. 13P 110/2011-26 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v napadnutom výroku o nariadení výchovného opatrenia u mal. T. T. nar. X.X.XXXX.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zamietol návrh na nariadenie ústavnej starostlivosti u mal. X. a mal. T.. Nad mal. X. T. nar. X.X.XXXX určil výchovné opatrenie - dohľad, ktorý sa bude vykonávať v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves a E. X. S.. U mal. T. T. nar. X.X.XXXX nariadil výchovné opatrenie - pobyt v zariadení, ktoré plní úlohy odbornej diagnostiky a umiestnil maloletú na dobu 6 mesiacov do Detského domova Žakarovce. Rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku proti výroku o nariadení výchovného opatrenia pobytom v zariadení, ktoré plní úlohy odbornej diagnostiky u mal. T. T. a umiestnení maloletej na dobu 6 mesiacov do Detského domova Žakarovce podala v zákonnej lehote odvolanie matka, v ktorom uviedla, že nesúhlasí s umiestnením mal. T. do detského domova Žakarovce. Bližšie dôvody svojho nesúhlasu v odvolaní neuviedla.

Kolízny opatrovník vo vyjadrení k odvolaniu matky navrhol rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku ako vecne správny potvrdiť, pretože výchova dieťaťa je v domácom prostredí vážne ohrozená.

Navrhovateľ sa k odvolaniu matky maloletej nevyjadril.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Výrok rozsudku o zamietnutí návrhu na nariadenie ústavnej starostlivosti a určení výchovného opatrenia - dohľadu nad mal. X. T. neboli odvolaním napadnuté, nadobudli právoplatnosť, preto neboli predmetom preskúmania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 O.s.p.) .

Odvolací súd preskúmal rozsudok v napadnutom výroku spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm.a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine a zákonne rozhodol, keď zamietol návrh na nariadenie ústavnej starostlivosti a nariadil nad mal. T. T. výchovné opatrenie - pobyt v zariadení plniacom úlohy odbornej diagnostiky a umiestnil maloletú na dobu 6 mesiacov do Detského domova Žakarovce. Súd prvého stupňa v súlade s § 132 O.s.p. vyhodnotil dôkazy a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo za konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci konania, v dôsledku čoho je odôvodnenie napadnutého rozsudku presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Pretože matka v odvolaní neuviedla žiadne nové skutočnosti, ktoré by mali za následok iné rozhodnutie o výchovnom opatrení u mal. T. T., odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správny potvrdil a podľa ods. 2 citovaného ustanovenia sa v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením tohto rozhodnutia.

O trovách konania účastníkov odvolací súd nerozhodoval, pretože žiaden z účastníkov si náhradu trov konania neuplatnil (§ 151 ods. 1, § 224 ods. 2 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.